29 octombrie 2019

Anunț public pentru scoaterea la concurs a postului de SECRETAR PR, GRADUL I (S)

Concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de Secretar PR, gradul I (S), în cadrul Compartimentul Marketing și Publicații are loc în perioada 29.10.2019-02.12.2019.

 • Noutati

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legii-cadru nr. 153/2047 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare şi a OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, la sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada 29.10.2019-02.12.2019, concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de Secretar PR, gradul I (S), în cadrul Compartimentul Marketing și Publicații.

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată acreditate, absolvite cu diplomă de licență în dmeniul de studii culturale.

2. Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecționare în domeniile studiilor de specialitate; Master în domeniul studii culturale;

3. Vechimea în muncă/specialitate necesară: –

4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: cunoștințe de operare PC – nivel avansat, utilizare pachet Microsoft Office, cunoştinte de utilizare internetului și posibilităților acestuia pe o scară largă

 5. Limbi străine: limba engleză nivel avansat

6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare și cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, aptitudini de calcul, aptitudinea de a lucra cu documente, punctualiate, respectarea instrucțiunilor orale și scrise, atenție concentrată și distributivă, memorie vizuală, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator și capacitate prioritizare sarcini, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi față de partenerii şi colaboratorii INCFC, spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală, fără antecedente penale

7. Cerinţe specifice: cunoașterea tehnicilor și modalităților de promovare a imaginii instituției; disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii; disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară; respectarea normelor de siguranță și securitate în muncă, de reacție și protecție în cazul situațiilor de urgență; cunoaşterea legislaţiei de bază în domeniul financiar-contabil, achizițiilor publice, administrării domeniului public și privat al statului

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:

 1. Asigură asistența în elaborarea și execuția strategiei de marketing și a planului anual de comunicare;
 2. Participă la realizarea materialelor și campaniilor de promovare și comunicare ale INCFC;
 3. Desfășoară activități de copywriting – realizează conținutul postărilor pentru contul de Facebook;
 4. Asigură asistența în elaborarea și emiterea newsletter-ului instituției;
 5. Asigură asistența organizării și a planificării în vederea implementării calendarului de activități internaționale;
 6. Asigură asistența în vederea menținerii relației de comunicare cu rețelele internaționale la care INCFC este afiliat;
 7. Realizează un raport trimestrial cu informatiilor extrase din Google Analytics cu scopul de a propune strategii de promovare pentru urmatoarea perioadă.
 8. Asigură actualizarea website-ului institutului cu informații despre activitatea curentă prin transmiterea de informații perioadice către webdesigner;
 9. Identifică rețelele internaționale din domeniul de referință dar și din cele conexe ale INCFC și realizează o bază de date cu acestea
 10. Asigură actualizarea website-ului institutului cu informații despre activitatea curentă prin transmiterea de informații periodice către webdesigner
 11. Participă activ la organizarea evenimentelor desfășurate la nivelul instituției
 12. menține legăturile cu ordonatorul principal de credite și alte instituții/organizații din sfera de activitate a Institutului, în limita mandatului primit;
 13. participă la realizarea raportului anual de activitate desfășurate la nivelul Institutului, conform solicitărilor primite din partea directorului general/managerului și de superiorul ierarhic, după caz;
 14. răspunde de îndeplinirea legală şi la timp a tuturor sarcinilor prevăzute în fişa postului, precum şi a celor trasate prin dispoziţiile superiorului ierarhic;
 15. cunoaşte, aplică şi respectă normelor, procedurilor şi regulamentelor interne precum și a dispozițiilor legale incidente;
 16. răspunde de utilizarea judicioasă a resurselor materiale, financiare şi informaţionale pe care instituția i le pune la dispoziţie, exclusiv în interesul serviciului;
 17. răspunde material de bunurile luate pe inventarul personal;
 18. raportează superiorului ierarhic orice abateri disciplinare sau situaţii şi evenimente semnificative survenite în activitatea sa;
 19. păstrează confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor la care are acces în cadrul serviciului, conform angajamentului de condidențialitate;
 20. răspunde patrimonial integral faţă de instituție, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru pagubele pe care le-a cauzat prin faptele sale;
 21. răspunde de realizarea la timp a obiectivelor, sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului sau solicitate de şeful ierarhic, la standardele cantitative şi calitative cerute de şeful ierarhic superior;
 22. la solicitarea superiorului ierarhic, participă la diverse forme de pregătire şi perfecţionare profesională;
 23. manifestă bunăcredinţă şi loialitate faţă de instituție şi nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaţilor săi;
 24. participă la procesul de evaluare periodică a performanţelor profesionale, în conformitate cu normele interne in vigoare;
 25. participă la acţiuni interne/externe prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 26. la solicitarea superiorului ierarhic, participă la conferinţe, colocvii, simpozioane, sesiuni de informare şi documentare etc. în domeniul specific de activitate
 27. participă la implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul Compartimentului Marketing și Publicațiiși pentru implementarea standardelor controlului intern managerial, conform prevederilor legale aplicabile;
 28. respectă și aplică prevederile legislației în vigoare și a procedurilor interne din domeniul sănătății și securității muncii (SSM), cele care privesc paza și protecția împotriva incendiilor (PSI), precum și oricare alte măsuri dispuse de conducerea I.N.C.F.C. în scopul protejării patrimoniului, a imaginii instituției, a angajaților etc.;
 29. participă la constituirea dosarelor în vederea arhivării documentelor din Compartimentului Marketing și Publicații;
 30. îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

 • Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
 1. cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care  să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae – Model european.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 13.11.2019, ora 17.00, la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 219), compartimentul Resurse Umane. Persoana de contact este dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Institutului și pe pagina de internet a acestuia (www.culturadata.ro) până la data de 14.11.2019, ora 17.00.

Candidații nemultumiți de rezultatele selecției dosarelor de înscriere pot depune contestație până la data de 15.11.2019, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 18.11.2019, ora 17.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.

 1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date și se va desfăşura în data de 20.11.2019ora 14.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 217).

Rezultatele probei scrise se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 21.11.2019, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 22.11.2019, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 25.11.2019, ora 17.00.

 1. Interviul se se va desfăşura în data 26.11.2019, ora 14.00, la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera  217);

Rezultatele interviului se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 27.1.2019, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 28.11.2019, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 29.11.2019, ora 17.00.

Rezultatul final al concursului se afișează la sediu și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro), până la data de 02.12.2019.

BIBLIOGRAFIE

 1. Hotărârea nr. 1069 din 11 decembrie 2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Ordin nr. 2668 din 8 octombrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 5. CISMARU, Diana-Maria, Comunicarea interna in organizatii, Bucuresti, Tritonic, 2008
  6. COMAN Cristina, Relații publice și mass-media (ediție revizuită și adăugită), Editura Polirom, 2008;
 6. COMAN Cristina, Comunicarea de criză. Tehnici şi strategii, Editura Polirom, 2009;
 7. CHICIUDEAN  Ion, GEORGE David, Managementul comunicării în situaţie de criză, Editura Comunicare.ro, 2011
 8. Philip KOTLER – Managementul marketingului, Bucuresti,Teora,1997 (Rolul esential al marketingului in cadrul organizatiilor si al societatii pp. 29-69).
 9. MARCENAC, Luc; MILON, Alain; SAINT-MICHEL, Serge H. (2006). Strategii publicitare, Iasi, Polirom, 2006.
 10. MEERMAN SCOTT David – „Noile reguli de marketing și PR. Cum să ajungi la clienți prin rețelele de socializare,   bloguri, comunicate de presă, site-uri video și marketing viral” –, Editura Publică, București, 2010
 11. NECULAU, Adrian, FERREOL, Gilles, (coordonatori), Psihosociologia schimbarii, Bucuresti, Polirom, 1988 (Schimbarea in campul socioprofesional pp. 121-160; Societatile si comunitatile in schimbare pp. 161-301).
  13. NICOLA Mihaela, PETRE Dan –  „Publicitate și reclamă „ Editura Comunicare.ro, 2009
 12. PAUS, Viorica Aura, Comunicare si resurse umane, Iasi, Polirom, 2006, Conflictul interpersonal- Prevenire, rezolvare si diminuarea efectelor, Polirom, Iasi, 2004.
 13. VLASCEANU, Mihaela, Organizatii si comportament organizational, Polirom, Iasi, 2003.

Actualizare 14.11.2019

PROCES VERBAL privind SELECŢIA DOSARELOR depuse de participanţii la concursul organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada 29.10.2019-02.12.2019, pentru ocuparea postului de execuție vacant Secretar PR, gradul I (S), în cadrul Compartimentul Marketing și Publicații.

Actualizare 21.11.2019

PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanții la proba scrisă a concursului organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, în perioada în perioada 29.10.2019-02.12.2019, pentru ocuparea postului de execuție vacant Secretar PR, gradul I (S), în cadrul Compartimentul Marketing și Publicații

Actualizare 27.11.2019

PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanții în urma susținerii interviului din cadrul concursului organizat de către Institutul Naţional pentru  Cercetare şi Formare Culturală, în perioada 29.10.2019-02.12.2019, pentru ocuparea postului de execuție vacant Secretar PR, gradul I (S), în cadrul Compartimentul Marketing și Publicații

Actualizare 2.12.2019

RAPORTUL FINAL al concursului organizat în perioada 29.10.2019-02.12.2019, pentru ocuparea postului de  execuție vacant Secretar PR, gradul I (S), în cadrul Compartimentul Marketing și Publicații