Registrul Artelor Spectacolului

Accesează site-ul Registrul Artelor Spectacolului:

Accesează Registrul

Registrul Artelor Spectacolului constituie documentul de evidență în care sunt înscrise instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și persoanele fizice titular ale atestatului de impresar artistic și persoanele juridice de drept privat care au obținut avizul de impresar artistic (art.1 din Regulamentul de organizare și funcționare a Registrului artelor spectacolului, aprobat prin Ordinul Nr. 2323 din 22 iulie 2009).

Consultați sau descărcați: Registrul Artelor Spectacolului

Potrivit dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/ 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/ 2007, respectiv:

“Art. 8 […]

(2) Încadrarea instituţiilor de spectacole sau concerte existente în categoriile prevăzute la art. 5-7 se face prin hotărâre sau, după caz, prin ordin al autorităţii administraţiei publice locale ori centrale în subordinea căreia funcţionează.

(3) Înfiinţarea de noi instituţii de spectacole sau concerte şi încadrarea acestora în categoriile prevăzute la art. 5-7 se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale care le înfiinţează, după caz.

(4) Schimbarea încadrării se face la cererea instituţiei sau la propunerea ordonatorului principal de credite, prin hotărâre sau, după caz, prin ordin al autorităţii administraţiei publice locale ori centrale în subordinea căreia funcţionează.

(5) Hotărârile consiliilor locale sau judeţene prevăzute la alin. (2)-(4) se adoptă cu votul a două treimi din numărul total de consilieri.

(6) Hotărârile sau, după caz, ordinele prevăzute la alin. (2)-(4) pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările ulterioare.”

Prerogativa solicitării înregistrării unei instituţii publice de spectacole sau concerte în Registrul artelor spectacolului aparţine autorităţii, și anume ordonatorului principal de credite, care poate iniţia demersurile necesare pentru instituţiile subordonate ce funcţionează sub incidenţa dispoziţiilor legale precitate.

La iniţierea acestor demersuri, se recomandă consultarea specialiştilor din cadrul INCFC pentru asigurarea îndrumărilor necesare.

Informaţii complete despre documente, legislaţie și tarife ale Comisiei de Atestare şi Avizare în domeniul Impresariatului Artistic, găsiţi la adresa http://www.registrulartelor.ro.