16 septembrie 2019

Anunț public pentru scoaterea la concurs a postului de Referent de specialitate, gradul I, (S)

Concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de Referent de specialitate, gradul I (S), în cadrul Serviciul Proiecte Europene, Logistică, IT Compartimentul Programe/Proiecte Europene., are loc în perioada 17.09.2019-18.10.2019.

 • Noutati

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legii-cadru nr. 153/2047 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare şi a OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, la sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada 17.09.2019-18.10.2019, concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de Referent de specialitate, gradul I (S), în cadrul Serviciul Proiecte Europene, Logistică, IT Compartimentul Programe/Proiecte Europene.

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată acreditate, absolvite cu diplomă de licență.

2. Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecționare în domeniile studiilor de specialitate; Master Administrarea afacerilor; certificat/diplomă în Marketing;

3. Vechimea în muncă/specialitate necesară: minim 6 ani si 6 luni

4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: cunoștințe de operare PC – nivel avansat, utilizare pachet Microsoft Office

 5. Limbi străine: limba engleză nivel avansat

6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare și cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, aptitudini de calcul, aptitudinea de a lucra cu documente, punctualiate, respectarea instrucțiunilor orale și scrise, atenție concentrată și distributivă, memorie vizuală, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator și capacitate prioritizare sarcini, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi față de partenerii şi colaboratorii INCFC, spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală, fără antecedente penale

7. Cerinţe specifice: prezentări la cursuri de perfecționare privind domeniul de activitate desfășurat la INCFC, minim 1 la 2 ani; disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii; disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară; respectarea normelor de siguranță și securitate în muncă, de reacție și protecție în cazul situațiilor de urgență; cunoaşterea legislaţiei de bază în domeniul financiar-contabil, achizițiilor publice, administrării domeniului public și privat al statului

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:

 1. întocmește documentatia specifică în vederea obținerii finanțării nerambursabile (cereri de finanțare, analize cost-beneficiu, alte documente prevăzute în ghidul solicitantului).
 2. Se implică în implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă.
 3. Întocmește documentatiile premergătoare implementării proiectelor: referate de necesitate, note de fundamentare, rapoarte conform solicitărilor primate din partea superiorului ierarhic etc.
 4. monitorizează activitățile din cadrul proiectelor conform graficelor.
 5. analizează programele lansate și identifică soluțiile de finantare în functie de nevoile grupurilor țintă;
 6. întocmește si monitorizează corespondența cu reprezentanții institutiilor/organismelor finantatoare și cu grupurile tintă
 7. urmărește și asigură respectarea legislației, actelor normative, a ordinelor și dispozițiilor aplicabile activităților desfășurate la nivelul Institutului în legatură cu proiectele europene aflate derulare
 8. dezvoltă relații de parteneriat în limita mandatului dat de directorul general (managerul) Institutului și de superiorul ierarhic, după caz;
 9. participă la elaborarea proiectului anual al bugetului instituției și monitorizează executarea bugetului pentru fiecare proiect/program național/european/internațional aflat în derulare la nivelul INCFC;
 10. menține legăturile cu ordonatorul principal de credite și alte instituții/organizații din sfera de activitate a Institutului, în limita mandatului primit;
 11. participă la realizarea raportului anual de activitate desfășurate la nivelul Institutului, conform solicitărilor primite din partea directorului general/managerului și de superiorul ierarhic, după caz;
 12. răspunde de îndeplinirea legală şi la timp a tuturor sarcinilor prevăzute în fişa postului, precum şi a celor trasate prin dispoziţiile superiorului ierarhic;
 13. cunoaşte, aplică şi respectă normelor, procedurilor şi regulamentelor interne precum și a dispozițiilor legale incidente;
 14. răspunde de utilizarea judicioasă a resurselor materiale, financiare şi informaţionale pe care instituția i le pune la dispoziţie, exclusiv în interesul serviciului;
 15. răspunde material de bunurile luate pe inventarul personal;
 16. raportează superiorului ierarhic orice abateri disciplinare sau situaţii şi evenimente semnificative survenite în activitatea sa;
 17. păstrează confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor la care are acces în cadrul serviciului, conform angajamentului de condidențialitate;
 18. răspunde patrimonial integral faţă de instituție, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru pagubele pe care le-a cauzat prin faptele sale;
 19. răspunde de realizarea la timp a obiectivelor, sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului sau solicitate de şeful ierarhic, la standardele cantitative şi calitative cerute de şeful ierarhic superior;
 20. la solicitarea superiorului ierarhic, participă la diverse forme de pregătire şi perfecţionare profesională;
 21. manifestă bunăcredinţă şi loialitate faţă de instituție şi nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaţilor săi;
 22. participă la procesul de evaluare periodică a performanţelor profesionale, în conformitate cu normele interne in vigoare;
 23. participă la acţiuni interne/externe prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 24. la solicitarea superiorului ierarhic, participă la conferinţe, colocvii, simpozioane, sesiuni de informare şi documentare etc. în domeniul specific de activitate
 25. participă la implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul Serviciuuil Proiecte Europene, Logistică, IT și pentru implementarea standardelor controlului intern managerial, conform prevederilor legale aplicabile;
 26. respectă și aplică prevederile legislației în vigoare și a procedurilor interne din domeniul sănătății și securității muncii (SSM), cele care privesc paza și protecția împotriva incendiilor (PSI), precum și oricare alte măsuri dispuse de conducerea I.N.C.F.C. în scopul protejării patrimoniului, a imaginii instituției, a angajaților etc.;
 27. participă la constituirea dosarelor în vederea arhivării documentelor din CompartimentulPrograme/Proiecte Europene;
 28. îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

 • Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
 1. cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care  să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae – Model european.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 01.10.2019, ora 17.00, la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 219), compartimentul Resurse Umane. Persoana de contact este dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Institutului și pe pagina de internet a acestuia (www.culturadata.ro) până la data de 02.10.2019, ora 17.00.

Candidații nemultumiți de rezultatele selecției dosarelor de înscriere pot depune contestație până la data de 03.10.2019, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 04.10.2019, ora 17.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.

 1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date și se va desfăşura în data de 8.10.2019, ora 14.00(fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 217).

Rezultatele probei scrise se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 09.10.2019, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 10.10.2019, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 11.10.2019, ora 17.00.

 1. Interviul se se va desfăşura în data 14.10.2019, ora 14.00, la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera  217);

Rezultatele interviului se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 15.10.2019, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 16.10.2019, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 17.10.2019, ora 17.00.

Rezultatul final al concursului se afișează la sediu și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro), până la data de 18.10.2019.

BIBLIOGRAFIE:

1. Hotărârea nr. 1069 din 11 decembrie 2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, cu modificările și completările ulterioare.

2. Ordin nr. 2668 din 8 octombrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, cu modificările și completările ulterioare.

3. Regulamentulprivind implementarea Mecanismului financiar SEE 2014-2021, denumit în continuare „Regulament”, adoptat de Comitetul pentru MFSEE conform Articolului 10.5 al Protocolului 38c al Acordului SEE la 8 septembrie 2016 și confirmat de Comitetul Permanent al Statelor AELS la 22.09.2016;Bottom of Form

 4. Ordonanţa nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale – (forma sitetica octombrie 2018)

5. Ordin nr. 2231 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor

6. Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor, (forma sintetica martie 2017)

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 19 iulie 2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

8. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice

9. Ordonanţa nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice – actualizată
Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

10. LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

11. Ordonanţa nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020

12. NORME METODOLOGICE din 29 aprilie 2016 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020

13. Ordonanţă de Urgenţă nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

14. Norme metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

15. O.U.G. nr. 30 din 26 august 2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile

16. HOTĂRÂRE nr. 399/27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.


Actualizare 2 octombrie 2019

PROCES VERBAL privind SELECŢIA DOSARELOR depuse de participanţii la concursul organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada 17.09.2019-18.10.2019, pentru ocuparea postului de execuție vacant de Referent de specialitate, gradul I (S), în cadrul Serviciul Proiecte Europene, Logistică, IT Compartimentul Programe/Proiecte Europene

Actualizare 8 octombrie 2019

PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanții la proba scrisă a concursului organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, în perioada în perioada 17.09.2019-18.10.2019, pentru ocuparea postului de execuție vacant de Referent de specialitate, gradul I (S), în cadrul Serviciul Proiecte Europene, Logistică, IT  Compartimentul Programe/Proiecte Europene

Actualizare 15 octombrie 2019

PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanții în urma susținerii interviului din cadrul concursului organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, în perioada în perioada 17.09.2019-18.10.2019, pentru ocuparea postului de execuție vacant de Referent de specialitate, gradul I (S), în cadrul Serviciul Proiecte Europene, Logistică, IT Compartimentul Programe/Proiecte Europene

Actualizare 18 octombrie 2019

RAPORTUL FINAL al concursului organizat în perioada 17.09.2019-18.10.2019, pentru ocuparea postului de execuție vacant de Referent de specialitate, gradul I (S), în cadrul Serviciul Proiecte Europene, Logistică, IT Compartimentul Programe/Proiecte Europene