26 ianuarie 2023

Anunț public de scoatere la concurs a postului vacant de Șef serviciu, gradul II (S)

în cadrul Direcției Formare-Dezvoltare_Serviciul Formare

 • Noutati

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, HG nr.1336 / 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Legii-cadru nr. 153/2047 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, la sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada 26.01.2023-27.02.2023, concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de Șef Serviciu, gradul II (S), în cadrul Direcției Formare-Dezvoltare_Serviciul Formare, pentru perioada nedeterminată, cu normă întreagă (8 ore/zi).

 

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu și capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea
 8. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii
 9. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h)

 

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

1.Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată în domeniul studii culturale, absolvite cu diplomă de licență, master în domeniul studiilor de specialitate;

Perfecționări (specializări): cursuri/programe de perfecţionare/specializare în domeniul studiilor de specialitate și certificat de formator;

2.Vechimea în muncă/specialitate necesară: 6 ani si 6 luni

3.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: cunoștințe de operare PC – nivel avansat, utilizare pachet Microsoft Office.

4.Limbi străine: limba engleză _ nivel mediu

5.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare și cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, aptitudini de calcul, aptitudinea de a lucra cu documente, punctualiate, respectarea instrucțiunilor orale și scrise, atenție concentrată și distributivă, memorie vizuală, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator și capacitate prioritizare sarcini, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi față de partenerii şi colaboratorii INCFC, spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală, fără antecedente penale.

6.Cerinţe specifice:

 • capacitatea de a organiza(indetificarea activităților ce trebuie desfășurate de structura condusă, delimitarea lor în atribuții și stabilirea obiectivelor pe baza acestora);
 • capacitatea de a conduce(planificarea și administrarea activității unei echipe formate din personalități diferite, cu nivel diferit al capacității de a colabora la îndeplinirea unei atribuții, adaptarea stilului de a conduce la situații diferite precum și acționarea pentru gestionarea și rezolvarea conflictelor);
 • capacitate de coordonare(armonizarea deciziilor și acțiunilor personalului din subordine, precum și a activităților din cadrul structurii conduse, în vederea realizării obiectivelor);
 • capacitatea de control(supravegherea modului de transformare a deciziilor în soluții realiste, depistarea defecțiunilor și luarea măsurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora);
 • competență decizională și capacitatea de a delega;
 • capacitatea de planificare și organizare a timpului de lucru;
 • capacitatea de a dezvolta abilitățile personalului din subordine;
 • abilități de mediere și negociere;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul formarii profesionale, financiar-contabil, achizițiilor publice, administrării domeniului public și privat al statului;
 • disponibilitate pentru lucru în program prelungit;
 • disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară şi străinătate

 

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:

 1. coordonează demersurile necesare pentru obținerea autorizației de eliberare a certificatelor de competențe profesionale cu recunoaștere națională pentru ocupații din domeniul culturii din partea Agenției Naționale pentru Calificări;
 2. identifică și face demersuri pentru dezvoltarea legăturilor Institutului cu alte instituții și organizații cu activitate în domeniul formării profesionale și educației permanente;
 3. oferă oportunități egale și nediscriminatorii tuturor candidaților care doresc să fie evaluați în vederea obținerii unui certificat de competențe profesionale;
 4. asigură un sistem transparent care permite candidaților să conteste decizia de evaluare, raportată la anumite unități de competență, și să beneficieze de o nouă evaluare pentru acele unități de competență, efectuată de un alt evaluator;
 5. asigură un sistem corect de gestionare a informațiilor rezultate din procesele de evaluare, conform prevederilor procedurii legale în vigoare;
 6. organizează activitatea de editare a materialelor de curs sau a suporturilor de curs pentru activitățile de formare ale Institutului;
 7. coordonează și urmărește activitatea colaboratorilor specializați pentru activitățile de formare profesională;
 8. oferă consultanță de specialitate în vederea evaluării și certificării de formatori în domeniul culturii;
 9. colaborează cu Agenția Națională pentru Calificări în vederea identificării celor mai potrivite mijloace de promovare a certificării competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale;
 10. colaborează cu șeful Serviciului cercetare pentru realizarea studiilor privind nevoile de formare și elaborarea standardelor de pregătire profesională;
 11. analizează și propune actualizarea Clasificării ocupațiilor din România prin introducerea de noi meserii sau profesii din domeniul culturii;
 12. propune conducerii Institutului, prin intermediul Compartimentului marketing, parteneriate, comunicare, participarea personalului din subordine la seminare, congrese, colocvii, mese rotunde, școli de vară, conferințe și dezbateri, naționale și internaționale pe teme din domeniu;
 13. formulează propuneri de tarife pentru activitățile desfășurate la nivelul Serviciului Formare și le supune spre aprobare managerului;
 14. participă la elaborarea strategiilor în domeniu și le supune spre aprobare managerului;
 15. participă la elaborarea raportului anual conținând principalele rezultate ale activităților desfășurate la nivelul Serviciului Formare, precum și a rapoartelor și informărilor pentru managerul Institutului;
 16. participă la elaborarea proiectului anual al bugetului instituției și monitorizează executarea acestuia;
 17. se îngrijește și răspunde de îndeplinirea atribuțiilor fiecărei structuri organizatorice aflate în coordonarea sa;
 18. se îngrijește de constituirea dosarelor în vederea arhivării documentelor generatela nivelul structurilor organizatorice coordonate;
 19. participă la elaborarea planului operațional anual privind activitățile specifice Institutului;
 20. monitorizează și controlează elaborarea rapoartelor periodice aferente tuturor activităților desfășurate la nivelul structurilor coordonate, în limita competențelor date;
 21. mediază, negociază, asigură rezolvarea stărilor conflictuale la nivelul instituției, în limita competențelor și mandatului primit;
 22. participă la inventarierea anuală în vederea închiderii bilanțului contabil și furnizarea datelor corecte și complete membrilor comisiei de inventariere;
 23. coordonează activitatea întregului personal aflat în subordinea sa și se îngrijește de respectarea programului de lucru;
 24. raportează superiorului ierarhic orice abateri disciplinare sau situații și evenimente semnificative survenite în activitatea sa;
 25. la solicitarea superiorului ierarhic participă la diverse forme de pregătire și perfecționare profesională;
 26. manifestă bună credință și loialitate față de instituție și nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaților săi;
 27. participă la procesul de evaluare periodică a performanțelor profesionale, în conformitate cu normele interne in vigoare;
 28. păstrează confidențialitatea asupra tuturor informațiilor la care are acces în cadrul serviciului;
 29. participă la acțiuni interne/externe prevăzute de legislația în vigoare referitoare la siguranța și sănătatea în muncă, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență (SSM_PSI);
 30. la solicitarea superiorului ierarhic, participă la conferințe, colocvii, simpozioane, sesiuni de informare și documentare etc. în domeniul specific de activitate;
 31. coordonează și participă activ la implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul Serviciului Formareși pentru implementarea standardelor controlului intern managerial, conform prevederilor legale aplicabile;
 32. Participă la implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul Compartimentului management cursuri și pentru implementarea standardelor controlului intern managerial, conform prevederilor din OSGG nr. 600/2018*, (ex: elaborarea și actualizarea listei activităților desfășurate, elaborarea și actualizarea procedurilor etc.);
 33. respectă și aplică prevederile legislației în vigoare și a procedurilor interne din domeniul sănătății și securității muncii (SSM), cele care privesc paza și protecția împotriva incendiilor (PSI), precum și oricare alte măsuri dispuse de conducerea I.N.C.F.C. în scopul protejării patrimoniului, a imaginii instituției, a angajaților etc.;
 34. îndeplinește orice alte sarcini de lucru date de către șefii ierarhici, conforme cu pregătirea profesională și nivelul studiilor deținut.

 

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

 • Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
 1. Formular/cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului (document anexat prezentului anunț);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, afalte în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin caer s-a realizat schimbarea de nume, după caz
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 5. documente care atestă experiența profesională generală și specifică solicitată pentru ocuparea postului – copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. cazierul judiciar / extrasul de pe cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medical de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină.
 9. alte documente relevante privind domeniul de expertiză solicitat.

 

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(3) În cazul documentului prevăzut la pct (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării interviului.

(4) Actele prevăzute la pct.1 lit.b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 08.02.2023, ora 17.00, la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 219), compartimentul Resurse Umane. Persoana de contact este dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Institutului și pe pagina de internet a acestuia (www.culturadata.ro) până la data de 10.02.2023, ora 17.00.

Candidații nemultumiți de rezultatele selecției dosarelor de înscriere pot depune contestație până la data de 13.02.2023, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 14.02.2023, ora 17.00.

 

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul va consta în:

 1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date și se va desfăşura în data de 15.02.2023, ora 11.00(fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 229).

Rezultatele probei scrise se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 16.02.2023, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 17.02.2023, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 20.02.2023, ora 17.00.

 1. Interviul se se va desfăşura în data 21.02.2023, ora 11.00, la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 229);

Rezultatele interviului se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 22.02.2023, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 23.02.2023, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 24.02.2023, ora 17.00.

Rezultatul final al concursului se afișează la sediu și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro), până la data de 27.02.2023, ora 17.00.


ANEXA nr. 1 Formular – cerere de înscriere


BIBLIOGRAFIE

 1. Hotărârea nr. 1069/11.12.2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, cu modificările și completările ulterioare;
 2. OMC nr. 2531/21.01.2020 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 4. M.C. nr. 2566/05.02.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de obținere a certificatului de traducător în și din limbi străine
 5. Ordinul nr. 270/273/2002 al ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică pentru aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România (COR) – MO nr.531/2002;
 6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările ulterioare;
 8. Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare;
 9. OUG nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Ordonanța nr. 21/31.01.2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;
 11. Legea nr. 8/14.03.1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;
 12. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 13. OG nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
 14. OG nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată 13.02.2014;
 15. Ordinul nr. 270/273/2002 al ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică pentru aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România (COR) – MO nr.531/2002;
 16. Ordinul nr. 3712/1721/2018 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare și gestionare a standardelor ocupaționale și a modelului de standard ocupațional, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 480 din 11 iunie 2018;
 17. Legea Educației Naționale nr. 1/2011, republicată 2014 (articolele referitoare la educația permanentă);
 18. HG nr. 918/2013 noiembrie 2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare;
 19. ORDIN   nr.353 din 23 iulie 2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adulților, cu modificările și completările ulterioare;
 20. Ordin al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulților, cu modificările și completările ulterioare

Actualizare 10.02.2023: PROCES VERBAL privind SELECŢIA DOSARELOR depuse de participanţii la concursul organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada 26.01.2023-27.02.2023, pentru ocuparea postului de execuție vacant Șef serviciu, gradul II (S), în cadrul Direcției Formare-Dezvoltare_Serviciul Formare

Actualizare 16.02.2023: PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanții la proba scrisă a concursului organizat de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, în perioada 26.01.2023-27.02.2023, pentru ocuparea postului de execuție vacant Șef serviciu, gradul II (S), în cadrul Direcției Formare-Dezvoltare_Serviciul Formare

Actualizare: 22.02.2023: PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanți în urma susținerii interviului din cadrul concursului organizat de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada 26.01.2023-27.02.2023, pentru ocuparea postului de conducere vacant Șef serviciu, gradul II (S), în cadrul Direcției Formare-Dezvoltare_Serviciul Formare

Actualizare 27.02.2023: RAPORTUL FINAL  al concursului organizat în perioada în perioada 26.01.2023-27.02.2023, pentru ocuparea postului de conducere vacant Șef serviciu, gradul II (S), în cadrul Direcției Formare-Dezvoltare_Serviciul Formare