29 iunie 2022

Anunț public de scoatere la concurs a postului vacant de referent de specialitate, gradul I, bază (S), Compartimentul Logistic

 • Noutati

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legii-cadru nr. 153/2047 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, la sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada 29.06.2022-02.08.2022, concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de Referent de specialitate, gradul I, bază (S), în cadrul Compartimentului logistic, pentru perioada determinată de 12 luni cuprinsă între 08.08.2022-08.08.2023.

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;

2. Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecționare în domeniile studiilor de specialitate sau conexe;

3. Vechimea în muncă/specialitate necesară: 6 ani si 6 luni

4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Microsoft Office/ programe de speciaitate.

5. Limbi străine: limba engleză _ nivel mediu

6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilități de negociere, diplomație, toleranță,capacitate de comunicare, relaţionare și cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi față de partenerii şi colaboratorii INCFC, spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală

7. Cerinţe specifice: cunoașterea legislației și a normelor aplicabile sistemului public în domeniul administrativ-logistic; experiență în logistica evemintelor culturale; capacitate de autoorganizare și prioritizare a sarcinilor; capacitate de asumare a răspunderii; atenție sporită pentru detalii; competențe în culegerea, clasificarea și interpretarea informațiilor în vederea pregătirii rapoartelor; disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii; disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară şi străinătate;

 

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:

 1. coordonarea activităților necesare aplicării planului de apărare şi de pază contra incendiilor;
 2. coordonează activitatea de aprovizionare a magaziei de materiale a Institutului;
 3. se îngrijește de identificarea necesarului de rechizite la nivelul Institutului și aprobă distribuirea rechizitelor către solicitanți;
 4. verifică şi semnează notele de lichidare pentru personalul din Institut care îşi încetează activitatea;
 5. propune fundamentat lucrări de instalaţii, reparaţii, întreţinere etc.;
 6. participă la realizarea inventarierii tuturor bunurilor din patrimoniul Institutului;
 7. întocmeşte referatele de necesitate pentru consumabile, mijloace fixe, aparatură şi bunuri de inventar, la propunerea conducătorilor compartimentelor;
 8. oferă informaţii necesare întocmirii caietelor de sarcini pentru achiziţionarea de servicii şi echipamente, ce intră în sfera domeniului administrativ;
 9. propune măsurile necesare bunei administrări a patrimoniului mobil şi imobil aflat în administrarea Institutului şi răspunde pentru modul de aplicare a acestora;
 10. se implică activ în organizarea sistemului de arhivare la nivelul instituției;
 11. organizează, conform prevederilor legale, activitatea de predare către Arhivele Naţionale a documentelor care se păstrează permanent;
 12. relizează activități logistic-administrative pentru buna desfășurare a evenimentelor publice/conferințelor/comunicărilor științifice/lansărilor de studii organizate la nivelul Institutului, incluzând dar fără a se limita la asigurarea necesarului de servicii/produse/resursă umană;
 13. elaborează, la cererea superiorilor ierarhici, rapoarte şi informări ce țin de activitatea desfășurată în cadrul Compartimentului Logistic
 14. participă la realizarea raportului anual de activitate la nivelul Institutului, conform pregătirii sale profesionale
 15. participă la implementarea controlului intern managerial conform indicațiilor primite de la superiorul ierarhic
 16. arhivează documentele emise și deținute la nivelul Compartimentului logistic, conform procedurii
 17. raportează superiorului ierarhic orice abateri disciplinare sau situaţii şi evenimente semnificative survenite în activitatea sa
 18. negociază şi conciliază situaţiile conflictuale apărute în relaţiile interpersonale;
 19. cunoaşte, aplică şi respectă normele, procedurile şi regulamentele interne precum și dispozițiile legale incidente;
 20. păstrează confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor la care are acces în cadrul serviciului;
 21. la solicitarea superiorului ierarhic, participă la diverse forme de pregătire şi perfecţionare profesională;
 22. manifestă bună credinţă şi loialitate faţă de instituție şi nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaţilor săi;
 23. participă la procesul de evaluare periodică a performanţelor profesionale, în conformitate cu normele interne in vigoare;
 24. respectă și aplică prevederile legislației în vigoare și a procedurilor interne din domeniul sănătății și securității muncii (SSM), cele care privesc paza și protecția împotriva incendiilor (PSI), precum și oricare alte măsuri dispuse de conducerea I.N.C.F.C. în scopul protejării patrimoniului, a imaginii instituției, a angajaților etc.
 25. realizează orice altă sarcină trasată de superioriorul ierarhic, în cadrul pregătirii sale profesionale.

 

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae – Model european.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 13.07.2022, ora 17.00, la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 219), compartimentul Resurse Umane. Persoana de contact este dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Institutului și pe pagina de internet a acestuia (www.culturadata.ro) până la data de 14.07.2022, ora 17.00.

Candidații nemultumiți de rezultatele selecției dosarelor de înscriere pot depune contestație până la data de 15.07.2022, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 18.07.2022, ora 17.00.

 

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.

1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date și se va desfăşura în data de 21.07.2022, ora 11.00(fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 229).

Rezultatele probei scrise se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 22.07.2022, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 25.07.2022, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 26.07.2022, ora 17.00.

2. Interviul se se va desfăşura în data 27.07.2022, ora 09.00, la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 229);

Rezultatele interviului se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 28.07.2022, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 29.07.2022, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 01.08.2022, ora 17.00.

 Rezultatul final al concursului se afișează la sediu și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro), până la data de 02.08.2022, ora 17.00.


 

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor,alunecărilor de teren şi inundaţiilor – republicată *)
 2. OG nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
 1. Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflateîn patrimonial instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privindefectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
 3. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelormetodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare
 1. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
 3. HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilorreferitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legeanr.98/2016 privind achiziţiile publice
 4. Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completărileulterioare;
 5. Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și alte drepturi conexe, cu modificările șicompletările ulterioare;
 6. OUG nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură cu modificările șicompletările ulterioare;
 7. Ordonanţa Guvernului nr. 119/31.08.1999 – privind controlul intern şi controlul financiarpreventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. HG nr.1860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate
 1. ORDIN Nr. 353/5202 din 23 iulie 2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare afurnizorilor de formare profesională a adulților, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interespublic;
 1. HG nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 1. OUG nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare;
 1. HG nr.1069/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Naționalpentru Cercetare și Formare Culturala, cu modificările și completările ulterioare;
 1. OMC nr.2531/21.01.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare șiFuncționare a Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală;
 1. Raport de activitate INCFC redactat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008,aferent anului 2020;
 2. Raport de activitate INCFC redactat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008,aferent anului 2021;
 3. Raport de activitate INCFC redactat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008,aferent anului 2022;

Actualizare 14 iulie 2022: PROCES VERBAL privind SELECŢIA DOSARELOR depuse de participanţii la concursul organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada 29.06.2022-02.08.2022, pentru ocuparea postului de execuție vacant Referent de specialitate, gradul I, bază (S), în cadrul Compartimentului logistic

Actualizare 21 iulie 2022: PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanții la proba scrisă a concursului organizat de către Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, în perioada 29.06.2022-02.08.2022, pentru ocuparea postului de executie vacant Referent de specialitate, gradul I, bază (S), în cadrul Compartmentului Logistic

Actualizare 28 iulie 2022: Proces verbal privind rezultatele obținute de participanții la interviul din cadrul concursului organizat de către Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, în perioada 29.06.2022-02.08.2022, pentru ocuparea postului de executie vacant Referent de specialitate, gradul I, bază (S), în cadrul Compartmentului Logistic

Actualizare 2 august 2022: Raportul final privind rezultatele obținute de participanții la concursul organizat de către Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, în perioada 29.06.2022-02.08.2022, pentru ocuparea postului de executie vacant Referent de specialitate, gradul I, bază (S), în cadrul Compartmentului Logistic