26 aprilie 2023

Anunț public de scoatere la concurs a postului vacant de Referent de specialitate, debutant, bază (S),

în cadrul Compartimentului programe europene

 • Noutati

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, HG nr.1336 / 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Legii-cadru nr. 153/2047 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, la sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada 26.04.2023-30.05.2023, concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de Referent de specialitate, debutant, bază (S), în cadrul Compartimentului programe europene, pentru perioada determinată de 2 ani cuprinsă între 01.06.2023 – 01.06.2025, cu normă întreagă (8 ore/zi).

 

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu și capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea
 8. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii
 9. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h)

 

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

1.Studii: studii superioare de lungă durată acreditate, absolvite cu diplomă de licență de profil cultural sau economic

 1. Vechime în muncă:6 luni
 2. Vechime în specialitate: 6 luni
 3. Limbi străine(necesitate și nivelde cunoaștere): limba engleză nivel avansat

5.Perfecționări (specializări):  cursuri de perfecționare în domeniile studiilor de specialitate;  certificat/diplomă care atestă competențele digitale;

6.Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): cunoștințe de operare PC – nivel avansat, utilizare pachet Microsoft Office

 1. Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaționare și cooperare în echipă, capacitate de analiză și sinteză, aptitudini de calcul, aptitudinea de a lucra cu documente, punctualitate, respectarea instrucțiunilor orale și scrise, atenție concentrată și distributivă, memorie vizuală, adaptabilitate la situații noi,putere de concentrare în condiții de stres; bun organizator și capacitate prioritizare sarcini, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect față de ceilalți angajați și față de partenerii și colaboratorii INCFC, spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală, fără antecedente penale.
 2. Cerințe specifice):prezentări la cursuri de perfecționare privind domeniul de activitate desfășurat la INCFC; disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții; disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în țară; respectarea normelor de siguranță și securitate în muncă, de reacție și protecție în cazul situațiilor de urgență; cunoașterea legislației cu privire la GDPR.

 

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:

asigură buna implementare a conținutului activităților, aspecte ce țin de contextul socio-economic, logistic, tehnico-administrativ și de comunicare și promovare/diseminare și sustenabilitate a rezultatelor.

identifică proiecte specifice pentru formare și cercetare în concordanță cu proiectul managerial și direcțiile de acțiune dezvoltate de INCFC;

identifică noi surse de finanțare pentru derularea proiectelor specifice ale INCFCi;

planifică și realizează activitățile specifice din cadrul programelor și proiectelor în care INCFC este angajat;

răspunde de întocmirea rapoartelor de progres ale activităților conform cerințelor din cadrul fiecărui program sau proiect în care este implicat INCFC;

întocmește documentația specifică în vederea obținerii finanțării nerambursabile (cereri de finanțare, analize cost-beneficiu, alte documente prevăzute în ghidul solicitantului).

contribuie la elaborarea documentațiilor premergătoare implementării proiectelor: referate de necesitate, note de fundamentare, elaborarea documentelor cheie din dosarul managerului de proiect, precum Cererea de Finanțare, Graficul Gantt, Bugetul Proiectului, Contractul de Finanțare, Acordul de Parteneriat, Notificări, Acte Adiționale, a rapoartelor solicitate de autorități și  conducerea INCFC;

participă la implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, în activități specifice;

întocmește documentațiile premergătoare implementării proiectelor: referate de necesitate, note de fundamentare, rapoarte conform solicitărilor primite din partea superiorului ierarhic etc.

monitorizează activitățile din cadrul proiectelor conform graficelor de implementare;

întocmește si monitorizează corespondența cu reprezentanții instituțiilor/organismelor finanțatoare si cu partenerii naționali și internaționali;

gestionează rapoartele narative de progres si finale, în limita mandatului primit;

urmărește și asigură respectarea legislației, actelor normative, a ordinelor și dispozițiilor aplicabile activităților desfășurate la nivelul Institutului în legătură cu proiectele europene aflate derulare;

identifică parteneri interni și internaționali în vederea susținerii diverselor proiecte derulate de INCFC;

identifică și propune perfectarea de parteneriate cu universitățile de profil vocațional și cultural din România, precum și cu centrele sau institutele de cercetare statistică și/sau culturala;

dezvoltă relații de parteneriat în limita mandatului dat de superiorul ierarhic și de directorul general (managerul) Institutului, după caz;

participă la elaborarea proiectului anual al bugetului instituției și monitorizează executarea bugetului pentru fiecare proiect/program național/european/internațional aflat în derulare la nivelul INCFC;

menține legăturile cu ordonatorul principal de credite și alte instituții/organizații din sfera de activitate a INCFC, în limita mandatului primit;

participă la realizarea raportului anual de activitate desfășurate la nivelul Institutului, conform solicitărilor primite din partea directorului general/managerului și de superiorul ierarhic, după caz;

cunoaște, aplică și respectă normelor, procedurilor și regulamentelor interne precum și a dispozițiilor legale incidente;

răspunde de utilizarea judicioasă a resurselor materiale, financiare și informaționale pe care instituția i le pune la dispoziție, exclusiv în interesul serviciului;

răspunde material de bunurile luate pe inventarul personal;

raportează superiorului ierarhic orice abateri disciplinare sau situații și evenimente semnificative survenite în activitatea sa;

păstrează confidențialitatea asupra tuturor informațiilor la care are acces în cadrul serviciului, conform angajamentului de confidențialitate;

răspunde patrimonial integral față de instituție, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru pagubele pe care le-a cauzat prin faptele sale;

răspunde de realizarea la timp a obiectivelor, sarcinilor, competențelor și responsabilităților prevăzute în fișa postului sau solicitate de șeful ierarhic, la standardele cantitative și calitative cerute de șeful ierarhic superior;

la solicitarea superiorului ierarhic, participă la diverse forme de pregătire și perfecționare profesională;

manifestă bună credință și loialitate față de instituție și nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaților săi;

participă la procesul de evaluare periodică a performanțelor profesionale, în conformitate cu normele interne in vigoare;

participă la acțiuni interne/externe prevăzute de legislația în vigoare referitoare la prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență;

la solicitarea superiorului ierarhic, participă la conferințe, colocvii, simpozioane, sesiuni de informare și documentare etc. în domeniul specific de activitate;

participă la implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul Serviciului programe europene, marketing și la implementarea standardelor controlului intern managerial, conform prevederilor legale aplicabile;

respectă și aplică prevederile legislației în vigoare și a procedurilor interne din domeniul sănătății și securității muncii (SSM), cele care privesc paza și protecția împotriva incendiilor (PSI), precum și oricare alte măsuri dispuse de conducerea I.N.C.F.C. în scopul protejării patrimoniului, a imaginii instituției, a angajaților etc.;

participă la constituirea dosarelor în vederea arhivării documentelor din Compartimentul Programe Europene; 

îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa, potrivit legii

 

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

 • Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
 1. Formular/cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului (document anexat prezentului anunț);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, afalte în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin caer s-a realizat schimbarea de nume, după caz
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 5. documente care atestă experiența profesională generală și specifică solicitată pentru ocuparea postului – copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. cazierul judiciar / extrasul de pe cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medical de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină.
 9. alte documente relevante privind domeniul de expertiză solicitat.

 

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(3) În cazul documentului prevăzut la pct (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării interviului.

(4) Actele prevăzute la pct.1 lit.b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 11.05.2023, ora 17.00, la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 219), compartimentul Resurse Umane. Persoana de contact este dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Institutului și pe pagina de internet a acestuia (www.culturadata.ro) până la data de 15.05.2023, ora 17.00.

Candidații nemultumiți de rezultatele selecției dosarelor de înscriere pot depune contestație până la data de 16.05.2023, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 17.05.2023, ora 17.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul va consta în:

 1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date și se va desfăşura în data de 18.05.2023, ora 11.00(fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 229).

Rezultatele probei scrise se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 19.05.2023, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 22.05.2023, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 23.05.2023, ora 17.00.

 1. Interviul se se va desfăşura în data 24.05.2023, ora 11.00, la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 229);

Rezultatele interviului se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 25.05.2023, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 26.05.2023, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 29.05.2023, ora 17.00.

 Rezultatul final al concursului se afișează la sediu și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro), până la data de 30.05.2023, ora 17.00. 


ANEXA nr. 1 Formular – cerere de înscriere


BIBLIOGRAFIE

 • Hotărârea nr. 1069 din 11 decembrie 2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, cu modificările și completările ulterioare.
 • Ordin nr. 2531/21.01.2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările ulterioare;
 • Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare;
 • OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța nr. 21/31.01.2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;
 • Legea nr. 8/14.03.1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;
 • Tendințe ale consumului cultural în pandemie – ediția I si II, 2020
 • Barometrul de Consum Cultural 2019. Experiența și practicile culturale de timp liber
 • Atlasul Culturii – Ediția 1. Așezămintele culturale în spațiul rural
 • Caietele Culturadata – Volumul 1 / 2020. Dinamica sectoarelor culturale si creative
 • Vitalitatea Culturală a Orașelor din România – ediția 2018
 • Croitoru Carmen, Cojanu Valentin, Mucică Delia, Becuț Anda, Cartea Albă pentru Activarea Potențialului Economic al sectoarelor culturale și creative din România, Editura Pro Universitaria, București, 2016;

Actualizare 15.05.2023 – Proces verbal privind selecția dosarelor

Actualizare 16.05.2023 –

ANUNŢ PUBLIC

 Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), instituție publică de cultură, de importanță națională, aflată în subordinea Ministerului Culturii, înființată în baza dispozițiilor art.1 și art.4 din OUG nr.72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare, și ale HG nr.1069/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, cu modificările și completările ulterioare, reprezentat legal prin doamna conf. univ. dr. Carmen CROITORU, în calitate de Director general;

În conformitate cu prevederile OUG nr. 34 din 12 mai 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

Ținând cont de faptul că Institutul a organizat, în perioada 26.04.2023-30.05.2023, concursul  pentru ocuparea postului de execuție vacant Referent de specialitate, debutant, bază (S), în cadrul Compartimentului programe europene, post unic în această structură,

Declară CONTINUAREA concursului în cauză conform anunțului publicat.

Actualizare 18.05.2023Proces verbal privind rezultatele obținute de participanți la proba scrisă

Actualizare 25.05.2023 Proces verbal privind rezultatele obținute de participanți în urma susținerii interviului

Actualizare 30.05.2023Raportul final al concursului