26 ianuarie 2023

Anunț public de scoatere la concurs a postului vacant de Referent de specialitate, debutant, bază (S),

în cadrul Compartimentului publicații, platforme digitale, gestiune baze de date

 • Noutati

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, HG nr.1336 / 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Legii-cadru nr. 153/2047 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, la sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada 26.01.2023-27.02.2023, concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de Referent de specialitate, debutant, bază (S), în cadrul Compartimentului publicații, platforme digitale, gestiune baze de date, pentru perioada determinată de 2 ani cuprinsă între 01.03.2023 – 01.03.2025, cu normă întreagă (8 ore/zi).

 

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu și capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea
 8. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii
 9. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h)

 

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

1.Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată în științe sociale/științe politice

Perfecționări (specializări): cursuri de perfecționare în domeniile studiilor de specialitate, licență în sociologie/antropologie;

2.Vechimea în muncă/specialitate necesară: –

3.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Pachet Microsoft Office (nivel avansat), SPSS (nivel începător), cunoștințe de operare PC (nivel avansat, certificat ECDL).

4.Limbi străine: limba engleză _ nivel C2 (expert) și limba germane_nivel B2 (avansat)

5.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaționare și cooperare în echipă, capacitate de analiză și sinteză, adaptabilitate la situații noi, putere de concentrare în condiții de stres; bun organizator, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect fată de ceilalți angajați și față de partenerii și colaboratorii INCFC, spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală..

6.Cerinţe specifice:

 1. cunoștințe solide în cercetare sociologică / antropologică
 2. abilități solide de documentare și scriere academică
 3. creativitate și originalitate
 4. disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții;
 5. disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în tara și străinătate;
 6. cunoașterea legislației în domeniul cercetării și a datelor statistice și cu caracter personal.

 

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:

 1. Realizează maparea/cartografierea sectorului cultural pe baza datelor obținute în urma proceselor de colectare, gestionare, analizare și interpretare.
 2. Propune și gestionează parteneriate cu instituții publice și alte entități în vederea colectării periodice de date statistice.
 3. Sesizează managerul asupra situațiilor în care informațiile necesare constituirii sau actualizării bazelor de date sunt furnizate cu întârziere sau în mod defectuos de către celelalte compartimente.
 4. Colaborează cu Institutul Național de Statistică pentru armonizarea metodologiilor specifice.
 5. Propune dezvoltarea de platforme digitale și aplicații în vederea valorificării si promovării studiilor realizate de către Institut.
 6. Participă la diverse forme de pregătire și perfecționare profesională, inclusiv conferințe, colocvii, comunicării de specialitate, la solicitarea superiorului ierarhic;
 7. Cunoașterea, aplicarea și respectarea normelor, procedurilor și regulamentelor interne, precum și a dispozițiilor legale incidente;
 8. Participă la implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul Compartimentului management cursuri și pentru implementarea standardelor controlului intern managerial, conform prevederilor din OSGG nr. 600/2018*, (ex: elaborarea și actualizarea listei activităților desfășurate, elaborarea și actualizarea procedurilor etc.);
 9. Îndeplinește cerințele generale ale a standardelor controlului intern managerial;
 10. Participă la digitizarea publicațiilor INCFC (de ex Revista Muzeelor) pentru diverse indexări la rețele internaționale, pentru Europeana etc, incluzând dar fără a se limita la transformarea de semnale analogice în semnale digitale, scanarea numerelor analogice ale publicației și arhivarea digitală a acestora;
 11. Întocmeșteadrese sau alte documente administrative aferente desfășurării activității desfășurate;
 12. Participă la realizarea raportului anual conţinând principalele rezultate ale, sub coordonarea superiorului ierarhic;
 13. Realizează rapoarte de activitate la cererea superiorului ierarhic precum și documente justificative privind activitățile planificate;
 14. Consituie dosarele proiectelor realizate la nivelul structurii organizatorice în care își desfășoară activitatea, în vederea arhivării conform OPIS-ului adoptat și îndeplinirea cerințelor generale ale a standardelor controlului intern managerial
 15. Participă la constituirea dosarelor în vederea arhivării documentelor din Compartimentul publicații, platforme digitale, gestiune baze de date;
 16. Raportează superiorului ierarhic orice abateri disciplinare sau situații și evenimente semnificative survenite în activitatea sa;
 17. Păstrarea confidențialității asupra tuturor informațiilor la care are acces în cadrul serviciului, conform angajamentului de confidențialitate;
 18. Manifestarea de bună-credință și loialitate fată de instituție și nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaților săi;
 19. Participarea la procesul de evaluare periodică a performanțelor profesionale, în conformitate cu normele interne in vigoare;
 20. În calitate de coordonator al unui proiect desfășurat la nivelul Institutului, identifică echipa de proiect și face propuneri superiorilor ierarhici privind persoanele și sarcinile pe care le primesc membrii echipei de proiect, realizează și actualizează periodic (o dată pe lună) graficul GANT al proiectului, în funcție de obiective și rezultate și în conformitate cu evoluția îndeplinirii activităților și îl supune spre aprobare superiorilor ierarhici.
 21. Realizarea de orice altă sarcină trasată de superiorul ierarhic, în cadrul pregătirii sale profesionale;
 22. Participarea la acțiuni interne/externe prevăzute de legislația în vigoare referitoare la prevenirea și gestionarea situațiilor de urgenta.
 23. Respectarea și aplicarea prevederilor legislației în vigoare și a procedurilor interne din domeniul sănătății și securității muncii (SSM), cele care privesc paza și protecția împotriva incendiilor (PSI), precum și oricare alte măsuri dispuse de conducerea I.N.C.F.C. în scopul protejării patrimoniului, a imaginii instituției, a angajaților etc.

 

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

 • Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
 1. Formular/cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului (document anexat prezentului anunț);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, afalte în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin caer s-a realizat schimbarea de nume, după caz
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 5. documente care atestă experiența profesională generală și specifică solicitată pentru ocuparea postului – copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. cazierul judiciar / extrasul de pe cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medical de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină.
 9. alte documente relevante privind domeniul de expertiză solicitat.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(3) În cazul documentului prevăzut la pct (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării interviului.

(4) Actele prevăzute la pct.1 lit.b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 08.02.2023, ora 17.00, la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 219), compartimentul Resurse Umane. Persoana de contact este dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Institutului și pe pagina de internet a acestuia (www.culturadata.ro) până la data de 10.02.2023, ora 17.00.

Candidații nemultumiți de rezultatele selecției dosarelor de înscriere pot depune contestație până la data de 13.02.2023, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 14.02.2023, ora 17.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul va consta în:

 1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date și se va desfăşura în data de 15.02.2023, ora 11.00(fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 229).

Rezultatele probei scrise se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 16.02.2023, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 17.02.2023, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 20.02.2023, ora 17.00.

 1. Interviul se se va desfăşura în data 21.02.2023, ora 11.00, la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 229);

Rezultatele interviului se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 22.02.2023, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 23.02.2023, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 24.02.2023, ora 17.00.

Rezultatul final al concursului se afișează la sediu și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro), până la data de 27.02.2023, ora 17.00.


ANEXA nr. 1 Formular – cerere de înscriere


BIBLIOGRAFIE

 • Hotărârea nr. 1069 din 11 decembrie 2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, cu modificările și completările ulterioare.
 • Ordin nr. 2531/21.01.2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările ulterioare;
 • Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare;
 • OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța nr. 21/31.01.2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;
 • Legea nr. 8/14.03.1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;
 • Tendințe ale consumului cultural în pandemie – ediția I si II, 2020
 • Barometrul de Consum Cultural 2019. Experiența și practicile culturale de timp liber
 • Atlasul Culturii – Ediția 1. Așezămintele culturale în spațiul rural
 • Caietele Culturadata – Volumul 1 / 2020. Dinamica sectoarelor culturale si creative
 • Vitalitatea Culturală a Orașelor din România – ediția 2018
 • Croitoru Carmen, Cojanu Valentin, Mucică Delia, Becuț Anda, Cartea Albă pentru Activarea Potențialului Economic al sectoarelor culturale și creative din România, Editura Pro Universitaria, București, 2016;

Actualizare 10.02.2023: PROCES VERBAL privind SELECŢIA DOSARELOR depuse de participanţii la concursul organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada 26.01.2023-27.02.2023, pentru ocuparea postului de execuție vacant Referent de specialitate, debutant, bază (S), în cadrul Compartimentului publicații, platforme digitale, gestiune baze de date

Actualizare 16.02.2023: PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanții la proba scrisă a concursului organizat de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, în perioada 26.01.2023-27.02.2023,  pentru ocuparea postului de execuție vacant  Referent de specialitate, debutant, bază (S), în cadrul Compartimentului publicații, platforme digitale, gestiune baze de date

Actualizare 22.02.2023: PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanți în urma susținerii interviului din cadrul concursului organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada 26.01.2023-27.02.2023, pentru ocuparea postului de execuție vacant Referent de specialitate, debutant, bază (S), în cadrul Compartimentului publicații, platforme digitale, gestiune baze de date

Actualizare 27.02.2023: RAPORTUL FINAL al concursului organizat în perioada în perioada 26.01.2023-27.02.2023, pentru ocuparea postului de execuție vacant Referent de specialitate, debutant, bază (S), în cadrul Compartimentului publicații, platforme digitale, gestiune baze de date