1 noiembrie 2021

Anunț public de scoatere la concurs a postului vacant de expert statistică culturală

înființat în afara organigramei, în vederea implementării Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”

 • Noutati

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legii-cadru nr. 153/2047 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, la sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada 01.11.2021 – 06.12.2021, concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de Expert statistică culturală (Cercetător în statistică _Cod COR 212025), în cadrul Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”, pentru perioada determinată de 6 luni cuprinsă între 10.12.2021-31.05.2022.

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

1.Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată cu profil economic, absolvite cu diplomă de licență;

2.Vechimea în muncă/specialitate necesară: 10 ani

3.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: cunoștințe de operare PC – nivel avansat, utilizare pachet Microsoft Office

4.Limbi străine: limba engleză _ nivel avansat

5.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare și cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, aptitudini de calcul, aptitudinea de a lucra cu documente, punctualiate, atenție concentrată și distributivă, memorie vizuală, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator cu capacitate de a prioritiza sarcini, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi, partenerii şi colaboratorii INCFC, spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală, fără antecedente penale.

6.Cerinţe specifice: să aibă referinţe profesionale relevante în CV pentru experienţa în domeniul de activitate; cunoșterea legislației, metodelor și tehnicilor în domeniul cercetării culturale; cunoaşterea metodologiilor, noţiunilor, conceptelor în domeniul statistic; experiență în implementarea proiectelor europene; capacitate de autoorganizare și prioritizare a sarcinilor; capacitate de asumare a răspunderii; atenție sporită pentru detalii; competențe în culegerea, clasificarea și interpretarea datelor/informațiilor în vederea pregătiriii rapoartelor; disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară şi străinătate.

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:

 1. Contribuie la elaborarea cadrului general al strategiei și al obiectivelor strategice sectoriale și transversale, în acord cu concluziile și recomandările identificate în cadrul analizei funcționale, din perspectiva financiară a sectorului cultural și creativ,conform obiectivelor proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural“;
 2. Identifică prioritățile de acțiune și de finanțare în scopul maximizării investițiilor în domeniul culturii;
 3. Contribuie la elaborarea planului de acțiune aferent strategiei sectoriale, din perspectiva financiară a sectorului cultural și creativ,pentru implementarea direcțiilor de acțiune, incluzând prioritățile de acțiune pe termen scurt, mediu și lung;
 4. Contribuie la elaborarea unui set de indicatori viabili pentru monitorizarea sectorului cultural și creativ, din perspectiva financiară,în corelație cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și cu obiectivele de dezvoltare durabilă;
 5. Contribuie la redactarea rapoartelor de cercetare, conform specializării, prin activități de tipul descrierii situației analizate, interpretarea datelor, identificarea cauzelor/riscurilor, formularea de recomandări și concluzii;
 6. Întocmește rapoarte de activitate lunare și furnizează documente justificative privind activitățile planificate/realizate;
 7. Raportează stadiului de realizare al livrabilelor către coordonatorul de activitate A.1.2 și după caz, coordonatorul de proiect.
 8. Contribuie la redactarea rapoartelor de progres și a altor rapoarte impuse de implementarea proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural“;
 9. Predă livrabilele la data stabilită de coordonatorul proiectului/activității, în acord cu graficul Gantt proiectului și standardele impuse;
 10. Se îngrijește de arhivarea documentației realizate în cadrul proiectului, incluzând fișiere informatice, într-o manieră care să permită păstrarea lor pe o perioada de cinci ani după închiderea oficială a proiectului și accesarea de către organismele abilitate să verifice sau să realizeze auditul implementării proiectului;
 11. Colaborează cu terții abilitați în control și monitorizare pentru verificarea implementării proiectului și elaborează documentele solicitate de aceștia – rapoarte, clarificări, documente explicative etc;
 12. Manifestă bună credinţă şi loialitate faţă de instituție şi nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaţilor săi;
 13. Participă la întâlnirile echipei de proiect, la evenimentele și consultările realizate în cadrul proiectului;
 14. Raportează superiorului ierarhic a orice situații și evenimente semnificative survenite în activitatea sa;
 15. Aplică şi respectă normele, procedurile și regulamentele interne, precum și dispozițiile legale incidente activității sale;
 16. Participă la procesul de evaluare periodică a performanțelor profesionale, în conformitate cu normele interne în vigoare;
 17. Păstrează confidențialitatea asupra tuturor informațiilor la care are acces;
 18. Participă la acţiuni interne/externe prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la siguranța și sănătatea în muncă, prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă (SSM_PSI);
 19. Respectă și aplică prevederile legislației în vigoare și a procedurilor interne din domeniul sănătății și securității muncii (SSM), cele care privesc paza și protecția împotriva incendiilor (PSI), precum și oricare alte măsuri dispuse de conducerea I.N.C.F.C. în scopul protejării patrimoniului, a imaginii instituției, a angajaților etc
 20. Îndeplineşte orice alte sarcini de lucru date de către şefii ierarhici, conforme cu pregătirea profesională și nivelul studiilor deținut.

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

 • Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
 1. cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae – Model european.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 15.11.2021, ora 17.00, la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 219), compartimentul Resurse Umane. Persoana de contact este dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Institutului și pe pagina de internet a acestuia (www.culturadata.ro) până la data de 17.11.2021, ora 17.00.

Candidații nemultumiți de rezultatele selecției dosarelor de înscriere pot depune contestație până la data de 18.11.2021, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 19.11.2021, ora 17.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.

 1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date și se va desfăşura în data de 23.11.2021, ora 12.00(fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 217).

Rezultatele probei scrise se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 24.11.2021, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 25.11.2021, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 26.11.2021, ora 17.00.

 1. Interviul se se va desfăşura în data 29.11.2021, ora 14.00, la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 217);

Rezultatele interviului se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 02.12.2021, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 03.12.2021, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 06.12.2021, ora 17.00.

Rezultatul final al concursului se afișează la sediu și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro), până la data de 06.12.2021


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA

POSTULUI VACANT DE Expert statistică culturală

(Cercetător în statistică _Cod COR 212025),

înființat în afara organigramei, în vederea implementării

Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”

 1. HOTĂRÂRE nr. 556 din 4 august 2017privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013
 2. U.G. nr. 40din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 3. U.G. nr. 34 din 30 iunie 2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile
 4. G. nr. 398din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007 – 2013
 5. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice
 6. G. nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 7. U.G.nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură cu modificările și completările ulterioare.
 8. Legea nr.571/2003_Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea nr. 82/24.12.1991– Legea contabilităţii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr. 500/11.07.2002a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. U.G. nr. 127 din 13/11/2007privind Gruparea Europeană de cooperare teritorială
 12. G. nr. 759 din 11/07/2007privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare
 13. HOTĂRÂRE Nr. 175 din 3 martie 2010privind aprobarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României.
 14. Legea 672/2002 privind auditul public intern – REPUBLICARE
 15. Hotararea 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern
 16. Ordinul 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora
 17. Strategia Sectorială în Domeniul Culturii și Patrimoniului Național pentru Perioada 2014-2020, Delia Mucică – coordonator, Anda Becuț, Bianca Bălșan, Carmen Croitoru, Pîrvu Ionică, Virgil Nițulescu, Alexandru Oprea, CCCDC, 2013
 18. Cojanu, Valentin, Croitoru, Carmen, Becuț, Anda, Sectoarele culturale și creative în România. Importanța economică și contextul competitiv, Editura Pro Universitaria, București, 2015
 19. Croitoru, Carmen, Cojanu, Valentin, Mucică, Delia, Becuț, Anda, Cartea Albă pentru Activarea Potențialului Economic al sectoarelor culturale și creative din România, Editura Pro Universitaria, București, 2016

Actualizare 17.11.2021 PROCES VERBAL privind SELECŢIA DOSARELOR depuse de participanţii la concursul organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada 01.11.2021 – 06.12.2021, pentru ocuparea postului de Expert statistică culturală (Cercetător în statistică _Cod COR 212025), înființat în afara organigramei, în vederea implementării Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”

Actualizare 24.11.2021 PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanții la proba scrisă a concursului organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada 01.11.2021 – 06.12.2021, pentru ocuparea postului de Expert statistică culturală (Cercetător în statistică _Cod COR 212025), înființat în afara organigramei, în vederea implementării Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”

Actualizare 2.12.2021 PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanți în urma susținerii interviului din cadrul concursului organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada 01.11.2021 – 06.12.2021, pentru ocuparea postului de Expert statistică culturală (Cercetător în statistică _Cod COR 212025), înființat în afara organigramei, în vederea implementării Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”

Actualizare 6.12.2021: RAPORTUL FINAL al concursului organizat în perioada 01.11.2021 – 06.12.2021, pentru ocuparea postului de Expert statistică culturală (Cercetător în statistică _Cod COR 212025), înființat în afara organigramei, în vederea implementării Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”