18 noiembrie 2022

Anunț public de scoatere la concurs a postului vacant de EXPERT FORMARE 1

înființat în afara organigramei, în vederea implementării Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”

 • Noutati

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, HG nr.1336 / 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Legii-cadru nr. 153/2047 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, la sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada 18.11.2022 19.12.2022, concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de Expert formare 1 (Cod COR 242401 Formator), în cadrul Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”, pentru perioada determinată de 3 luni cuprinsă între 03.01.2023 – 31.03.2023, cu fracțiune de normă (84 ore/lună).

 

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu și capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea
 8. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii
 9. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h)

 

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

1.Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată în domeniul studii culturale, absolvite cu diplomă de licență, master în domeniul studiilor de specialitate

Perfecționări (specializări): cursuri/programe de perfecţionare/specializare în domeniul studiilor de specialitate și certificat de formator;

2.Vechimea în muncă/specialitate necesară: 15 ani

3.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: cunoștințe de operare PC – nivel avansat, utilizare pachet Microsoft Office

4.Limbi străine: limba engleză _ nivel avansat

5.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare și cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, aptitudini de calcul, aptitudinea de a lucra cu documente, punctualiate, atenție concentrată și distributivă, memorie vizuală, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator cu capacitate de a prioritiza sarcini, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi, partenerii şi colaboratorii INCFC, spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală, fără antecedente penale.

6.Cerinţe specifice:

 1. să aibă referinţe profesionale relevante în CV pentru experienţa în domeniul de activitate;
 2. să aibă activitate de formare/consultanță/consiliere în specialitate de cel puţin 3 ani;
 3. cunoșterea legislației, metodelor și tehnicilor în domeniul formarii culturale;
 4. cunoaşterea metodologiilor, noţiunilor, conceptelor în domeniul cultural;
 5. experiență în implementarea proiectelor europene;
 6. capacitate de autoorganizare și prioritizare a sarcinilor;
 7. capacitate de asumare a răspunderii;
 8. atenție sporită pentru detalii;
 9. competențe în culegerea, clasificarea și interpretarea datelor/informațiilor în vederea pregătiriii rapoartelor;
 10. disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară şi străinătate

 

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:

 1. Stabilește conținutul activităților de formare și a procedurilor de lucru, în vederea organizării sesiunii de formare cu tematica – Politici publice, conformspecializării sale, în acord cu obiectivele proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural“ și sarcinile primite din partea Coordonatorului de activitate A2.1;
 2. Elaborează propunerii de metode, tehnici si instrumente specifice activităților de formare, în vederea organizării sesiunii de formare cu tematica – Politici publice;
 3. Elaborează materialele necesare și a suportului de curs, în vederea organizării sesiunii de formare cu tematica – Politici publice, conform specializării sale, în acord cu obiectivele proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural“ și sarcinile primite din partea Coordonatorului de activitate A2.1;
 4. Susține prelegeri în cadrul sesiunii de formare cu tematica – Politici publice, conform sarcinilorprimite din partea Coordonatorului de activitate A2.1 (sesiunea de formare va avea o durata de 3-5 zile si se va desfasura online, numarul estimat al participanþilor per sesiune fiind de aprox. 20-30 de personae);
 5. Realizează evaluarea cursanților/participanților la sesiunea de formare cu tematica – Politici publiceși elaborează rapoartele de evaluare;
 6. Întocmește rapoarte de activitate lunare și furnizează documente justificative privind activitățile planificate/realizate;
 7. Raportează stadiului de realizare al livrabilelor către coordonatorul de activitate A.2.1 și după caz, coordonatorul de proiect.
 8. Contribuie la redactarea rapoartelor de progres și a altor rapoarte impuse de implementarea proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural“;
 9. Predă livrabilele la data stabilită de coordonatorul proiectului/activității, în acord cu graficul Gantt proiectului și standardele impuse;
 10. Se îngrijește de arhivarea documentației realizate în cadrul proiectului, incluzând fișiere informatice, într-o manieră care să permită păstrarea lor pe o perioada de cinci ani după închiderea oficială a proiectului și accesarea de către organismele abilitate să verifice sau să realizeze auditul implementării proiectului;
 11. Colaborează cu terții abilitați în control și monitorizare pentru verificarea implementării proiectului și elaborează documentele solicitate de aceștia – rapoarte, clarificări, documente explicative etc;
 12. Manifestă bună credinţă şi loialitate faţă de instituție şi nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaţilor săi;
 13. Participă la întâlnirile echipei de proiect, la evenimentele și consultările realizate în cadrul proiectului;
 14. Raportează superiorului ierarhic a orice situații și evenimente semnificative survenite în activitatea sa;
 15. Aplică şi respectă normele, procedurile și regulamentele interne, precum și dispozițiile legale incidente activității sale;
 16. Participă la procesul de evaluare periodică a performanțelor profesionale, în conformitate cu normele interne în vigoare;
 17. Pastrează confidențialitatea asupra tuturor informațiilor la care are acces;
 18. Participă la acţiuni interne/externe prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la siguranța și sănătatea în muncă, prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă (SSM_PSI);
 19. Respectă și aplică prevederile legislației în vigoare și a procedurilor interne din domeniul sănătății și securității muncii (SSM), cele care privesc paza și protecția împotriva incendiilor (PSI), precum și oricare alte măsuri dispuse de conducerea I.N.C.F.C. în scopul protejării patrimoniului, a imaginii instituției, a angajaților etc
 20. Îndeplineşte orice alte sarcini de lucru date de către şefii ierarhici, conforme cu pregătirea profesională și nivelul studiilor deținut.

 

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. Formular/cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului (document anexat prezentului anunț);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, afalte în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin caer s-a realizat schimbarea de nume, după caz
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 5. documente care atestă experiența profesională generală și specifică solicitată pentru ocuparea postului – copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. cazierul judiciar / extrasul de pe cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medical de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină.
 9. alte documente relevante privind domeniul de expertiză solicitat.

 (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(3) În cazul documentului prevăzut la pct (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării interviului.

(4) Actele prevăzute la pct.1 lit.b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 25.11.2022, ora 17.00, la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 219), compartimentul Resurse Umane. Persoana de contact este dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Institutului și pe pagina de internet a acestuia (www.culturadata.ro) până la data de 29.11.2022, ora 17.00.

Candidații nemultumiți de rezultatele selecției dosarelor de înscriere pot depune contestație până la data de 05.12.2022, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 06.12.2022, ora 17.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul va consta în susținerea interviului.

 1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date și se va desfăşura în data de 07.12.2022, ora 11.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 229).

Rezultatele probei scrise se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 08.12.2022, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 09.12.2022, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 12.12.2022, ora 17.00.

 1. Interviul se se va desfăşura în data 13.12.2022, ora 11.00, la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 229);

Rezultatele interviului se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 14.12.2022, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 15.12.2022, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 16.12.2022, ora 17.00.

Rezultatul final al concursului se afișează la sediu și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro), până la data de 19.12.2022, ora 17.00.


ANEXA nr. 1 Formular – cerere de înscriere


BIBLIOGRAFIE

 1. Hotărârea nr. 1069/11.12.2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, cu modificările și completările ulterioare;
 2. OMC nr. 2531/21.01.2020 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul nr. 270/273/2002 al ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică pentru aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România (COR) – MO nr.531/2002;
 5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările ulterioare;
 7. Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare;
 8. OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Ordonanța nr. 21/31.01.2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;
 10. Legea nr. 8/14.03.1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;
 11. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 12. Ghidul beneficiarului Programul Operațional Capacitate Administrativă vs. iulie 2019, cu Anexe: http://www.poca.ro/category/ghidul-beneficiarului/;
 13. HOTĂRÂRE Nr. 870 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătătirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administratiei publice centrale
 14. ORDONANŢĂ nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 15. Strategia Sectorială în Domeniul Culturii și Patrimoniului Național pentru Perioada 2014-2020, Delia Mucică – coordonator, Anda Becuț, Bianca Bălșan, Carmen Croitoru, Pîrvu Ionică, Virgil Nițulescu, Alexandru Oprea, CCCDC, 2013
 16. Indicatorii UNESCO (CDIS) – Cultură pentru Dezvoltare. România – Raportul analitic și tehnic, 2019
 17. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabila – http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/08/Agenda-2030_RO.pdf
 18. Sustainable development goals
 19. https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html
 20. A New European Agenda for culture
 21. https://ec.europa.eu/culture/document/new-european-agenda-culture-swd2018-267-final
 22. Planul de lucru în domeniul Culturii al Consiliului UE 2019 -2022
 23. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1221%2801%29
 24. OG nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată 13.02.2014;
 25. Ordinul nr. 270/273/2002 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică pentru aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România (COR) – MO nr.531/2002;
 26. Ordinul nr. 3712/1721/2018 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale şi a modelului de standard occupational, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 480 din 11 iunie 2018;
 27. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, republicată 2014 (articolele referitoare la educația permanentă).
 28. HG nr. 918/2013 noiembrie 2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare.
 29. ORDIN   nr.353 din 23 iulie 2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, cu modificările și completările ulterioare.
 30. Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor, cu modificările și completările ulterioare

Actualizare 28.11.2022Proces Verbal privind selecția dosarelor depuse de participanții la concursul organizat de către Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), în perioada 18.11.2022-19.12.2022, pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de Expert formare 1 (Cod COR 242401 Formator), în cadrul proiectului Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural

Actualizare 8.12.2022PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanții la proba scrisă a concursului organizat de către  Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC),  în perioada 18.11.2022 -19.12.2022, pentru ocuparea postului de Expert formare 1 (Cod COR 242401 Formator), înființat în afara organigramei, în vederea implementării Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”

Actualizare 13.12.2022 – PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanți în urma susținerii interviului din cadrul concursului organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada în perioada 18.11.2022 -19.12.2022, concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de Expert formare 1 (Cod COR 242401 Formator), în cadrul Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”

Actualizare 19.12.2022RAPORTUL FINAL al concursului organizat în perioada 18.11.2022 -19.12.2022, pentru ocuparea postului de Expert formare 1 (Cod COR 242401 Formator), înființat în afara organigramei, în vederea implementării Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”