16 septembrie 2022

Anunț public de scoatere la concurs a postului vacant de EXPERT EVALUARE EX-ANTE POLITICĂ PUBLICĂ 1

înființat în afara organigramei, în vederea implementării Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”

 • Noutati

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a OMC nr.3607/27.10.2021 pentru aprobarea Procedurii de recrutate și selecție a personalului ce urmează a fi încadrat pe posture în afara organigramei, pentru a desfășura activități în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, implementate de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Legii-cadru nr. 153/2047 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, la sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada 16.09.2022 05.10.2022, concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de Expert evaluare ex-ante politică publică 1 (cod COR 263208 Cercetător în sociologie), în cadrul Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”, pentru perioada determinată de 3 luni cuprinsă între 10.10.2022 – 31.12.2022.

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

1.Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată în ştiinţe politice, absolvite cu diplomă de licență, master în sociologie

Perfecționări (specializări): cursuri/programe de perfecţionare/specializare în domeniul studiilor de specialitate, doctorat în sociologie;

2.Vechimea în muncă/specialitate necesară: 5 ani

3.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: cunoștințe de operare PC – nivel avansat, utilizare pachet Microsoft Office, inclusiv programe de specialitate (SPSS)

4.Limbi străine: limba engleză _ nivel avansat

5.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare și cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, aptitudini de calcul, aptitudinea de a lucra cu documente, punctualiate, atenție concentrată și distributivă, memorie vizuală, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator cu capacitate de a prioritiza sarcini, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi, partenerii şi colaboratorii INCFC, spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală, fără antecedente penale.

6.Cerinţe specifice:

 1. să aibă referinţe profesionale relevante în CV pentru experienţa în domeniul de activitate;
 2. să aibă activitate de cercetare în specialitate sau învăţământul superior de cel puţin 3 ani;
 3. cunoșterea legislației, metodelor și tehnicilor în domeniul cercetării culturale;
 4. cunoaşterea metodologiilor, noţiunilor, conceptelor în domeniul sociologic/statistic;
 5. experiență în implementarea proiectelor europene;
 6. capacitate de autoorganizare și prioritizare a sarcinilor;
 7. capacitate de asumare a răspunderii;
 8. atenție sporită pentru detalii;
 9. competențe în culegerea, clasificarea și interpretarea datelor/informațiilor în vederea pregătiriii rapoartelor;
 10. disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară şi străinătate.

 

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:

 1. Contribuie la elaborarea metodologiei de realizare a evaluărilor de impact ex-ante pentru cele două politici publice identificate în cadrul proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural“, urmând a avea la bază Metodologia de evaluare preliminară a impactului aplicabilă la nivelul administrației publice centrale (Secretariatul General al Guvernului), conformspecializării sale, în acord cu obiectivele proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural“ și sarcinile primite din partea Coordonatorului de activitate A1.5;
 2. Contribuie la elaborarea ghidului de bune practici cu privire la etapele și metodologia procesului de evaluare a impactului ex-ante, specific domeniului cultural, pornind de la cele două propuneri de politici publice identificate în cadrului proiectului;
 3. Contribuie la realizarea evaluării impactului ex ante pentru cele două politici publice din cadrului proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural“, conform specializării sale, în acord cu obiectivele proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural“ și sarcinile primite din partea Coordonatorului de activitate A1.5;
 4. Contribuie la redactarea rapoartelor, conform specializării, prin activități de tipul descrierierii situației analizate, interpretarea datelor, identificarea cauzelor/riscurilor, formularea de recomandări și concluzii;
 5. Întocmește rapoarte de activitate lunare și furnizează documente justificative privind activitățile planificate/realizate;
 6. Raportează stadiului de realizare al livrabilelor către coordonatorul de activitate A.1.5 și după caz, coordonatorul de proiect.
 7. Contribuie la redactarea rapoartelor de progres și a altor rapoarte impuse de implementarea proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural“;
 8. Predă livrabilele la data stabilită de coordonatorul proiectului/activității, în acord cu graficul Gantt proiectului și standardele impuse;
 9. Se îngrijește de arhivarea documentației realizate în cadrul proiectului, incluzând fișiere informatice, într-o manieră care să permită păstrarea lor pe o perioada de cinci ani după închiderea oficială a proiectului și accesarea de către organismele abilitate să verifice sau să realizeze auditul implementării proiectului;
 10. Colaborează cu terții abilitați în control și monitorizare pentru verificarea implementării proiectului și elaborează documentele solicitate de aceștia – rapoarte, clarificări, documente explicative etc;
 11. Manifestă bună credinţă şi loialitate faţă de instituție şi nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaţilor săi;
 12. Participă la întâlnirile echipei de proiect, la evenimentele și consultările realizate în cadrul proiectului;
 13. Raportează superiorului ierarhic a orice situații și evenimente semnificative survenite în activitatea sa;
 14. Aplică şi respectă normele, procedurile și regulamentele interne, precum și dispozițiile legale incidente activității sale;
 15. Participă la procesul de evaluare periodică a performanțelor profesionale, în conformitate cu normele interne în vigoare;
 16. Pastrează confidențialitatea asupra tuturor informațiilor la care are acces;
 17. Participă la acţiuni interne/externe prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la siguranța și sănătatea în muncă, prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă (SSM_PSI);
 18. Respectă și aplică prevederile legislației în vigoare și a procedurilor interne din domeniul sănătății și securității muncii (SSM), cele care privesc paza și protecția împotriva incendiilor (PSI), precum și oricare alte măsuri dispuse de conducerea I.N.C.F.C. în scopul protejării patrimoniului, a imaginii instituției, a angajaților etc
 19. Îndeplineşte orice alte sarcini de lucru date de către şefii ierarhici, conforme cu pregătirea profesională și nivelul studiilor deținut.

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. documente care atestă experiența profesională generală și specifică solicitată pentru ocuparea postului – carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină.
 8. alte documente relevante privind domeniul de expertiză solicitat.

 

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la pct (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării interviului.

(4) Actele prevăzute la pct.1 lit.b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 21.09.2022, ora 17.00, la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 219), compartimentul Resurse Umane. Persoana de contact este dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Institutului și pe pagina de internet a acestuia (www.culturadata.ro) până la data de 26.09.2022, ora 17.00.

Candidații nemultumiți de rezultatele selecției dosarelor de înscriere pot depune contestație până la data de 27.09.2022, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 28.09.2022, ora 17.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul va consta în susținerea interviului.

Interviul se se va desfăşura în data 29.09.2022, ora 14.00, la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 217);

Rezultatele interviului se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 30.09.2022, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 03.10.2022, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 04.10.2022, ora 17.00.

Rezultatul final al concursului se afișează la sediu și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro), până la data de 05.10.2022.


Bibliografie

 1. Hotărârea nr. 1069/11.12.2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, cu modificările și completările ulterioare;
 2. OMC nr. 2531/21.01.2020 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul nr. 270/273/2002 al ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică pentru aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România (COR) – MO nr.531/2002;
 5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările ulterioare;
 7. Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare;
 8. OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Ordonanța nr. 21/31.01.2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;
 10. Legea nr. 8/14.03.1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;
 11. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 12. Ghidul beneficiarului Programul Operațional Capacitate Administrativă vs. iulie 2019, cu Anexe: http://www.poca.ro/category/ghidul-beneficiarului/;
 13. HOTĂRÂRE Nr. 870 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătătirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administratiei publice centrale
 14. ORDONANŢĂ nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 15. Strategia Sectorială în Domeniul Culturii și Patrimoniului Național pentru Perioada 2014-2020, Delia Mucică – coordonator, Anda Becuț, Bianca Bălșan, Carmen Croitoru, Pîrvu Ionică, Virgil Nițulescu, Alexandru Oprea, CCCDC, 2013
 16. Indicatorii UNESCO (CDIS) – Cultură pentru Dezvoltare. România – Raportul analitic și tehnic, 2019
 17. Vitalitatea Culturală a Orașelor din România – ediția 2018
 18. Cojanu Valentin, Croitoru Carmen, Becuț Anda, Sectoarele culturale și creative în România. Importanța economică și contextul competitiv, Editura Pro Universitaria, București, 2015;
 19. Croitoru Carmen, Becuț Anda, Barometrul de consum cultural 2014.Cultura între local și global, Editura Pro Universitaria, București, 2015;
 20. Croitoru Carmen, Becuț Anda, Barometrul de consum cultural 2015. Preferințe, practici și tendințe, Editura Pro Universitaria, București, 2016;
 21. Croitoru Carmen, Becuț Anda, Barometrul de consum cultural 2016. O radiografie a practicilor de consum cultural, Editura Pro Universitaria, București, 2017;
 22. Croitoru Carmen, Becuț Marinescu Anda, Barometrul de consum cultural 2017.Cultura în pragul Centenarului Marii Uniri: Identitate, patrimoniu și practici culturale, Editura Universitară, București, 2018;
 23. Croitoru Carmen, Becuț Marinescu Anda, Barometrul de consum cultural 2018. Dinamica sectorului cultural în anul Centenarului Marii Uniri, Editura Universitară, București, 2019;
 24. Croitoru Carmen, Cojanu Valentin, Mucică Delia, Becuț Anda, Cartea Albă pentru Activarea Potențialului Economic al sectoarelor culturale și creative din România, Editura Pro Universitaria, București, 2016;
 25. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabila – http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/08/Agenda-2030_RO.pdf
 26. Sustainable development goals
 27. https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html
 28. A New European Agenda for culture
 29. https://ec.europa.eu/culture/document/new-european-agenda-culture-swd2018-267-final
 30. Planul de lucru în domeniul Culturii al Consiliului UE 2019 -2022
 31. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1221%2801%29

Actualizare 26 septembrie 2022: PROCES VERBAL privind SELECŢIA DOSARELOR depuse de participanţii la concursul organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada în perioada 16.09.2022 -05.10.2022, concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de Expert evaluare ex-ante politică publică 1 (cod COR 263208 Cercetător în sociologie), în cadrul Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”

Actualizare 30 septembrie 2022: Proces verbal privind rezultatele obtinute de participanti in urma sustinerii interviului din cadrul consursului organizat de catre Institutul National pentru Cercetare si Formare Culturala (INCFC) in perioada 16.09.2022-05.10.2022, concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de Expert evaluare ex-ante politică publică 1 (cod COR 263208 Cercetător în sociologie), în cadrul Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”

Actualizare 5 octombrie 2022: Raportul final al concursului organizat de catre Institutul National pentru Cercetare si Formare Culturala (INCFC) in perioada 16.09.2022-05.10.2022, concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de Expert evaluare ex-ante politică publică 1 (cod COR 263208 Cercetător în sociologie), în cadrul Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”