29 octombrie 2021

Anunț public de scoatere la concurs a postului vacant de expert elaborare strategie

înființat în afara organigramei, în vederea implementării Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”

 • Noutati

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legii-cadru nr. 153/2047 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, la sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada 29.10.2021 – 03.12.2021, concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de Expert elaborare strategie (Documentarist _Cod COR 212025), în cadrul Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”, pentru perioada determinată de 10 luni cuprinsă între 06.12.2021-30.09.2022.

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată acreditate, de specialitate economică și culturală, absolvite cu diplomă de licență, diplomă de master în management și marketing cultural;

2. Vechimea în muncă/specialitate necesară: 5 ani

3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: cunoștințe de operare PC – nivel avansat, utilizare pachet Microsoft Office

4. Limbi străine: limba engleză _ nivel avansat

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare și cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, aptitudini de calcul, aptitudinea de a lucra cu documente, punctualiate, atenție concentrată și distributivă, memorie vizuală, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator cu capacitate de a prioritiza sarcini, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi, partenerii şi colaboratorii INCFC, spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală, fără antecedente penale.

6. Cerinţe specifice: să aibă referinţe profesionale relevante în CV pentru experienţa în domeniul de activitate; să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau învăţământul superior de cel puţin 5 ani; cunoșterea legislației, metodelor și tehnicilor în domeniul cercetării culturale; cunoaşterea metodologiilor, noţiunilor, conceptelor şi teoriilor sociologice; experiență în implementarea proiectelor europene; capacitate de autoorganizare și prioritizare a sarcinilor; capacitate de asumare a răspunderii; atenție sporită pentru detalii; competențe în culegerea, clasificarea și interpretarea datelor/informațiilor în vederea pregătiriii rapoartelor; disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară şi străinătate.

 

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:

 1. Contribuie la elaborarea cadrului general al strategiei și al obiectivelor strategice sectoriale și transversale, în acord cu concluziile și recomandările identificate în cadrul analizei funcționale, indicator management și marketing cultural, conform obiectivelor proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural“;
 2. Identifică prioritățile de acțiune și de finanțare în scopul maximizării investițiilor în domeniul culturii;
 3. Contribuie la elaborarea planului de acțiune aferent strategiei sectoriale din punct de vedere al managementului și marketingului cultural, pentru implementarea direcțiilor de acțiune, incluzând prioritățile de acțiune pe termen scurt, mediu și lung;
 4. Contribuie la elaborarea unui set de indicatori viabili pentru monitorizarea managementului și marketingului cultural, în corelație cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și cu obiectivele de dezvoltare durabilă;
 5. Contribuie la redactarea rapoartelor de cercetare, conform specializării, prin activități de tipul descrierii situației analizate, interpretarea datelor, identificarea cauzelor/riscurilor, formularea de recomandări și concluzii;
 6. Întocmește rapoarte de activitate lunare și furnizează documente justificative privind activitățile planificate/realizate;
 7. Raportează stadiului de realizare al livrabilelor către coordonatorul de activitate A.1.2 și după caz, coordonatorul de proiect.
 8. Contribuie la redactarea rapoartelor de progres și a altor rapoarte impuse de implementarea proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural“;
 9. Predă livrabilele la data stabilită de coordonatorul proiectului/activității, în acord cu graficul Gantt al proiectului și standardele impuse;
 10. Se îngrijește de arhivarea documentației realizate în cadrul proiectului, incluzând fișiere informatice, într-o manieră care să permită păstrarea lor pe o perioada de cinci ani după închiderea oficială a proiectului și accesarea de către organismele abilitate să verifice sau să realizeze auditul implementării proiectului;
 11. Colaborează cu terții abilitați în control și monitorizare pentru verificarea implementării proiectului și elaborează documentele solicitate de aceștia – rapoarte, clarificări, documente explicative etc;
 12. Manifestă bună credinţă şi loialitate faţă de instituție şi nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaţilor săi;
 13. Participă la întâlnirile echipei de proiect, la evenimentele și consultările realizate în cadrul proiectului;
 14. Raportează superiorului ierarhic a orice situații și evenimente semnificative survenite în activitatea sa;
 15. Aplică şi respectă normele, procedurile și regulamentele interne, precum și dispozițiile legale incidente activității sale;
 16. Participă la procesul de evaluare periodică a performanțelor profesionale, în conformitate cu normele interne în vigoare;
 17. Păstrează confidențialitatea asupra tuturor informațiilor la care are acces;
 18. Participă la acţiuni interne/externe prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la siguranța și sănătatea în muncă, prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă (SSM_PSI);
 19. Respectă și aplică prevederile legislației în vigoare și a procedurilor interne din domeniul sănătății și securității muncii (SSM), cele care privesc paza și protecția împotriva incendiilor (PSI), precum și oricare alte măsuri dispuse de conducerea I.N.C.F.C. în scopul protejării patrimoniului, a imaginii instituției, a angajaților etc
 20. Îndeplineşte orice alte sarcini de lucru date de către şefii ierarhici, conforme cu pregătirea profesională și nivelul studiilor deținut.

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

 • Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
 1. cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae – Model european.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 15.11.2021, ora 17.00, la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 219), compartimentul Resurse Umane. Persoana de contact este dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Institutului și pe pagina de internet a acestuia (www.culturadata.ro) până la data de 17.11.2021, ora 17.00.

Candidații nemultumiți de rezultatele selecției dosarelor de înscriere pot depune contestație până la data de 18.11.2021, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 19.11.2021, ora 17.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.

 1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date și se va desfăşura în data de 15.11.2021, ora 12.00(fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 217).

Rezultatele probei scrise se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 23.11.2021, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 24.11.2021, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 25.11.2021, ora 17.00.

 1. Interviul se se va desfăşura în data 26.11.2021, ora 14.00, la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 217);

Rezultatele interviului se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 29.11.2021, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 02.12.2021, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 03.12.2021, ora 17.00.

Rezultatul final al concursului se afișează la sediu și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro), până la data de 03.12.2021


BIBLIOGRAFIE

 1. nr.1069/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturala, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. C. nr. 2531/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul nr. 270/273/2002 al ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică pentru aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România (COR) – MO nr.531/2002;
 5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările ulterioare;
 7. Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare;
 8. OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Ordonanța nr. 21/31.01.2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;
 10. Ordonanța nr. 51/11.08.1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale – (forma sintetică octombrie 2018);
 11. Ordin nr. 2231/07.04.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național, precum și de soluționare a contestațiilor (forma sintetică – martie 2017);
 12. Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare;
 13. OUG nr. 76/19.07.2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 14. Legea nr. 8/14.03.1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;
 15. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 16. Ordonanța nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020;
 17. Norme metodologice din 29 aprilie 2016 de aplicare a OG nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020;
 18. OUG nr. 30/26.08.2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile;
 19. Hotărâre nr. 399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;
 20. OUG nr. 40/23.09.2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
 21. Norme metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
 22. OUG nr. 17/15.03.2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
 23. OUG nr. 30/18.04.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative;
 24. HOTĂRÂRE Nr. 870 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătățirea sistemului de elaborare, coordonare și planificare a politicilor publice la nivelul administrației publice centrale;
 25. Regulamentul (UE) Nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului;
 26. Strategia Sectorială în Domeniul Culturii și Patrimoniului Național pentru Perioada 2014-2020, Delia Mucică – coordonator, Anda Becuț, Bianca Bălșan, Carmen Croitoru, Pîrvu Ionică, Virgil Nițulescu, Alexandru Oprea, CCCDC, 2013
 27. Drucker, Peter, Despre profesia de manager, Editura Meteor Press, 1998;
 28. Drucker, Peter, The essential Drucker, Editura Meteor Press, 2010;
 29. Manualul GOWER de Management, Editura Codecs, 2003;
 30. Balaure, Virgil, Marketing, Ediția a-II-a, Editura Uranus, București, 2003;
 31. Croitoru, Carmen, Particularități ale Marketingului Cultural, Editura Pro Universitaria, București, 2017;
 32. Kotler, Philip, Lee, Nancy, Marketing în sectorul public, Editura Meteor Press, București, 2008;
 33. Cojanu, Valentin, Croitoru, Carmen, Becuț, Anda, Sectoarele culturale și creative în România. Importanța economică și contextul competitiv, Editura Pro Universitaria, București, 2015;
 34. Croitoru, Carmen, Becuț, Anda, Barometrul de consum cultural 2014.Cultura între local și global, Editura Pro Universitaria, București, 2015;
 35. Croitoru, Carmen, Becuț, Anda, Barometrul de consum cultural 2015. Preferințe, practici și tendințe, Editura Pro Universitaria, București, 2016;
 36. Croitoru, Carmen, Becuț, Anda, Barometrul de consum cultural 2016. O radiografie a practicilor de consum cultural, Editura Pro Universitaria, București, 2017;
 37. Croitoru, Carmen, Becuț Marinescu, Anda, Barometrul de consum cultural 2017.Cultura în pragul Centenarului Marii Uniri: Identitate, patrimoniu și practici culturale, Editura Universitară, București, 2018;
 38. Croitoru, Carmen, Becuț Marinescu, Anda, Barometrul de consum cultural 2018. Dinamica sectorului cultural în anul Centenarului Marii Uniri, Editura Universitară, București, 2019;
 39. Croitoru, Carmen, Cojanu, Valentin, Mucică, Delia, Becuț, Anda, Cartea Albă pentru Activarea Potențialului Economic al sectoarelor culturale și creative din România, Editura Pro Universitaria, București, 2016.

Actualizare 17.11.2021 PROCES VERBAL privind SELECŢIA DOSARELOR depuse de participanţii la concursul organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada 29.10.2021 – 03.12.2021, pentru ocuparea postului de Expert elaborare strategie (Documentarist_Cod COR 262203), înființat în afara organigramei, în vederea implementării Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”

Actualizare 23.11.2021: PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanții la proba scrisă a concursului organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada 29.10.2021 – 03.12.2021, pentru ocuparea postului de Expert elaborare strategie (Documentarist _Cod COR 212025), înființat în afara organigramei, în vederea implementării Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”

Actualizare 26.11.2021: PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanți în urma susținerii interviului din cadrul concursului organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada 29.10.2021 – 03.12.2021, pentru ocuparea postului de Expert elaborare strategie (Documentarist _Cod COR 212025), înființat în afara organigramei, în vederea implementării Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”

Actualizare 3.12.2021 RAPORTUL FINAL al concursului organizat în perioada 29.10.2021 – 03.12.2021, pentru ocuparea postului de Expert elaborare strategie (Documentarist _Cod COR 212025), înființat în afara organigramei, în vederea implementării Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”