26 februarie 2020

Anunț public de scoatere la concurs a postului vacant de DOCUMENTARIST, GRADUL I (S)

 • Noutati

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legii-cadru nr. 153/2047 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare şi a OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulteriare, la sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada 26.02.2020-02.04.2020, concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de Documentarist, gradul I (S), în cadrul Serviciului CercetareCompartimentul Analize.

 

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

1.Studii de specialitate: studii superioare cu diplomă de licență în domeniul Artelor vizuale și Filologie/Istorie;

2.Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecționare în domeniile studiilor de specialitate;

3.Vechimea în muncă/specialitate necesară: minim 6 ani si 6 luni

4.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Pachet Microsoft Office, cunoștințe de operare PC, nivel avansat

5.Limbi străine: limba engleză și limba franceză, nivel avansat

6.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare și cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, aptitudini de calcul, aptitudinea de a lucra cu documente, punctualiate, respectarea instrucțiunilor orale și scrise, atenție concentrată și distributivă, memorie vizuală, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator și capacitate prioritizare sarcini, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi față de partenerii şi colaboratorii INCFC, spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală, fără antecedente penale

7.Cerinţe specifice: prezentări la conferinţe naţionale şi internaţionale, minim 1 la 2 ani; disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii; disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară şi străinătate; cunoaşterea metodologiilor, noţiunilor, conceptelor şi teoriilor sociologice și de management, cunoaşterea legislaţiei în domeniul cercetării și a datelor statistice și cu caracter personal

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:

 1. Realizează documentarea în vederea obținerii de date pentru studiile/proiectele incluse în Programul Minimal Anual de Cercetare prin activități de tipul: documentare on-line, documentare de arhivă, conform temei de cercetare și metodologiilor stabilite de șeful serviciului cercetare, după caz (studii/proiecte/programe nominalizate in Anexa-Standarde de performanţă, anexă la fişa postului ce se actualizează anual în concordanţă cu planul de cercetare aprobat);
 2. Participă la interpretarea rezultatelor cercetării cantitative pentru studiile/proiectele incluse în Programul Minimal Anual de Cercetare, stabilite de șeful serviciului cercetare, după caz (studii/proiecte/programe nominalizate in Anexa-Standarde de performanţă, anexă la fişa postului ce se actualizează anual în concordanţă cu planul de cercetare aprobat);
 3. Contribuie la redactarea rapoartelor de cercetare (un anumit/anumite capitol/e din raportul de cercetare), conform specializării, pentru studiile/proiectele incluse Programul Minimal Anual de Cercetare prin activități de tipul descrierierii situației analizate, interpretarea datelor, identificarea explicațiilor, formularea de recomdandări și concluzii, stabilite de șeful serviciului cercetare, după caz (studii/proiecte/programe nominalizate in Anexa-Standarde de performanţă, anexă la fişa postului ce se actualizează anual în concordanţă cu planul de cercetare aprobat);
 4. Participarea la diverse forme de pregătire şi perfecţionare profesională, inclusiv conferințe, colocvii, comunicării de specialitate, la solicitarea superiorului ierarhic;
 5. Participarea la realizarea raportului anual conţinând principalele rezultate ale cercetărilor Institutului, sub coordonarea superiorilor ierarhici;
 6. Realizarea de rapoarte de activitate lunare și furnizarea documentelor justificative privind activitățile planificate;
 7. Cunoaşterea, aplicarea şi respectarea normelor, procedurilor şi regulamentelor interne, precum și a dispozițiilor legale incidente;
 8. Implementarea controlului intern managerial conform indicațiilor primite de la superiorul ierarhic,
 9. Îndeplinirea cerințelor generale ale a standardelor controlului intern managerial;
 10. Consituirea dosarelor proiectelor de cercetare/ studiilor în vederea arhivării conform OPIS-ului adoptat și îndeplinirea cerințelor generale ale a standardelor controlului intern managerial;
 11. Arhivarea documentelor emise și deținute, conform procedurii;
 12. Raportarea superiorului ierarhic a oricăror abateri disciplinare sau situaţii şi evenimente semnificative survenite în activitatea sa;
 13. Păstrarea confidenţialității asupra tuturor informaţiilor la care are acces în cadrul serviciului, conform angajamentului de confidenţialitate;
 14. Manifestarea de bunăcredinţă şi loialitate faţă de instituție şi nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaţilor săi;
 15. Participarea la procesul de evaluare periodică a performanţelor profesionale, în conformitate cu normele interne in vigoare;
 16. Realizarea de orice altă sarcină trasată de superioriorul ierarhic, în cadrul pregătirii sale profesionale;
 17. Participarea la acţiuni interne/externe prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.
 18. În calitate de coordonator al unui proiect de cercetare, identifică echipa de proiect și face propuneri superiorilor ierarhici privind persoanele și sarcinile pe care le primesc membrii echipei de proiect.
 19. În calitate de coordonator al unui proiect de cercetare, realizează și actualizează periodic (o dată pe lună) graficul GANT al proiectului, în funcție de obiective și rezultate și în conformitate cu evoluția îndeplinirii activităților și îl supune spre aprobare superiorilor ierarhici.
 20. În calitate de coordonator al unui proiect de cercetare, realizează și actualizează periodic (o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie) bugetul alocat proiectului și îl supune spre aprobare superiorilor ierarhici.
 21. În calitate de coordonator al unui proiect de cercetare, întocmește referate de necesitate, note de fundamentare, fișe sintetice și orice documente necesare achiziției de bunuri, servicii și resurse umane pentru realizarea în bune condiții a proiectului și le supun spre aprobare superiorilor ierarhici.
 22. În calitate de coordonator al unui proiect de cercetare, organizează periodic (cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar) ședințe împreună cu echipa pentru evaluarea stadiului de implementare a proiectului și pentru urmărirea realizării livrabilelor.
 23. În calitate de coordonator al unui proiect de cercetare, oferă feed-back membrilor echipei și solicită sprijinul superiorului ierarhic doar după ce se asigură că au luat toate măsurile de rezolvare a eventualelor probleme sau deficiențe în procesul de implementare al proiectului.
 24. În calitate de coordonator al unui proiect de cercetare, în cazul în care coordonatorii de proiecte constată nerespectarea dead-line-urilor intermediare de către unul sau mai mulți membrii ai echipei fără o motivare/motivație întemeiată sau livrarea unui material neconform cu solicitările coordonatorului, vor sesiza superiorului ierarhic cu ocazia raportului lunar sau ori de câte ori este cazul.
 25. În calitate de coordonator al unui proiect de cercetare, menține corespondența cu membrii echipei, dar și cu alți membrii ai INCFC sau colaboratori externi care au legătură cu implementarea proiectului, cu superiorii ierarhici în cc.
 26. În calitate de coordonator al unui proiect de cercetare, realizează periodic (cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar) raportări către superiorii ierarhici cu privire la stadiul de implementare a proiectului și de realizare a livrabilelor.
 27. În calitate de coordonator al unui proiect de cercetare, predă livrabilele la data stabilită prin graficul Gant și iau orice măsură este necesară pentru a asigura calitatea livrabilelor.
 28. În calitate de coordonator al unui proiect de cercetare, verifică dacă plata colaboratorilor s-a realizat conform fișei sintetice și, în cazul în care constată nerespectarea calendarului de plată, comunică acest lucru superiorului ierarhic.
 29. Furnizează, la cererea superiorilor ierarhici, rapoarte şi informări ce țin de activitatea desfășurată în cadrul Serviciului Cercetare
 30. Respectarea și aplicarea prevederilor legislației în vigoare și a procedurilor interne din domeniul sănătății și securității muncii (SSM), cele care privesc paza și protecția împotriva incendiilor (PSI), precum și oricare alte măsuri dispuse de conducerea I.N.C.F.C. în scopul protejării patrimoniului, a imaginii instituției, a angajaților etc.

 ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

 • Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
 1. cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care  să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae – Model european.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 12.03.2020, ora 17.00, la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 219), compartimentul Resurse Umane. Persoana de contact este dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Institutului și pe pagina de internet a acestuia (www.culturadata.ro) până la data de 13.03.2020, ora 17.00.

Candidații nemultumiți de rezultatele selecției dosarelor de înscriere pot depune contestație până la data de 16.03.2020, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 17.03.2020, ora 17.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.

 1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date și se va desfăşura în data de 19.03.2020, ora 14.00(fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 217).

Rezultatele probei scrise se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 23.03.2020, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 24.03.2020, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 25.03.2020, ora 17.00.

 1. Interviul se se va desfăşura în data 26.03.2020, ora 14.00, la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera  217);

Rezultatele interviului se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 30.03.2020, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 31.03.2020, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 01.04.2020, ora 17.00.

Rezultatul final al concursului se afișează la sediu și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro), până la data de 02.04.2020.

BIBLIOGRAFIE

 1. Hotărârea nr. 1069 din 11 decembrie 2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Ordin nr. 2531/21.01.2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală.
 3. Vitalitatea Culturală a Orașelor din România – ediția 2018, Coordonatori: conf.univ.dr. Carmen Croitoru, dr. Anda Becuț Marinescu, drd. Iulian Oană Autori: drd. Iulian Oană, drd. George Matu, Veronica Hampu, George Dinu
 4. Barometrul de Consum Cultural 2017.  Cultura în pragul Centenarului Marii Uniri: Identitate, patrimoniu şi practici culturale, Autori: conf. univ. dr. Carmen Croitoru (coordonator), dr. Anda Becuț Marinescu (coordonator) , prof. univ. dr. Dumitru Borţun, Ioana Ceobanu, Veronica Hampu, conf. univ. dr. Marian-Gabriel Hâncean, drd. Iulian Oana, Dan Matei, dr. Ștefania Matei, drd. George Matu, conf. univ. dr. Petru Mortu, Marta Nedelcu, dr. Elena Trifan
 5. Barometrul de Consum Cultural 2016.  O radiografie a practicilor de consum cultural, Autori: Carmen Croitoru (coordonator), Anda Becuț (coordonator), Liviu Chelcea, Ioana Ceobanu, Andrei Crăciun, Ana-Maria Despoiu, George Dinu, Marian-Gabriel Hâncean, Ștefania Matei, Iulian Oană, Bogdan Pălici, Elena Trifan
 6. Cartea Albă pentru Activarea Potențialului Economic al sectoarelor culturale și creative din România [2016], autori: dr. Carmen Croitoru, dr. Valentin Cojanu, dr. Delia Mucică, dr. Anda Becuț
 7. Barometrul de Consum Cultural 2015. Preferințe, practici, tendințe, Autori: Carmen Croitoru (coordonator), Anda Becuț (coordonator), Ioana Ceobanu, Andrei Crăciun, Alexandru Dragomir, Lacrima Iuga, Oana Mateescu, Mădălina Manea, Iulian Oană, Bogdan Pălici, Ștefania Voicu

Actualizare 13.03.2020

PROCES VERBAL privind SELECŢIA DOSARELOR depuse de participanţii la concursul organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada 26.02.2020-02.04.2020, pentru ocuparea postului de execuție vacant de Documentarist, gradul I (S), în cadrul Serviciului Cercetare_ Compartimentul Analize

Actualizare 20.03.2020

PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanții la proba scrisă a concursului organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, în perioada în perioada 26.02.2020-02.04.2020, pentru ocuparea postului de execuție vacant Documentarist, gradul I (S), în cadrul Serviciului Cercetare_ Compartimentul Analize

Actualizare 26.03.2020

PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanții în urma susținerii interviului din cadrul concursului organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, în perioada în perioada 26.02.2020-02.04.2020, pentru ocuparea postului de execuție vacant de Documentarist, gradul I (S), în cadrul Serviciului Cercetare_ Compartimentul Analize

Actualizare 2.04.2020

RAPORTUL FINAL al concursului organizat în perioada 26.02.2020-02.04.2020, pentru ocuparea postului de execuție vacant de Documentarist, gradul I (S), în cadrul Serviciului Cercetare_ Compartimentul Analize