28 septembrie 2020

Anunț public de scoatere la concurs a postului vacant de DIRECTOR, GRADUL II (S)

 • Noutati

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legii-cadru nr. 153/2047 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare şi a OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulteriare, la sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada 28.09.2020-02.11.2020, concursul pentru ocuparea postului contractual de conducere, vacant, de Director, gradul II (S), în cadrul Direcției formare-dezvoltare.

 

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată acreditate, de specialitate economică și culturală, absolvite cu diplomă de licență, diplomă de master în management și marketing cultural;

2. Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecționare în domeniile studiilor de specialitate și/sau certificat de formator;

3. Vechimea în muncă/specialitate necesară: minim 6 ani

4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: cunoștințe de operare PC – nivel avansat, utilizare pachet Microsoft Office

5. Limbi străine: limba engleză _ nivel avansat , a doua limbă de circulație internațională_nivel mediu

6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare și cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, aptitudini de calcul, aptitudinea de a lucra cu documente, punctualiate, respectarea instrucțiunilor orale și scrise, atenție concentrată și distributivă, memorie vizuală, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator și capacitate prioritizare sarcini, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi față de partenerii şi colaboratorii INCFC, spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală, fără antecedente penale

7. Cerinţe specifice: prezentări la cursuri de perfecționare privind domeniul de activitate desfășurat la INCFC, minim 1 la 2 ani; capacitatea de a organiza (indetificarea activităților ce trebuie desfășurate de structura condusă, delimitarea lor în atribuții și stabilirea obiectivelor pe baza acestora); capacitatea de a conduce (planificarea și administrarea activității unei echipe formate din personalități diferite, cu nivel diferit al capacității de a colabora la îndeplinirea unei atribuții, adaptarea stilului de a conduce la situații diferite precum și acționarea pentru gestionarea și rezolvarea conflictelor); capacitate de coordonare (armonizarea deciziilor și acțiunilor personalului din subordine, precum și a activităților din cadrul structurii conduse, în vederea realizării obiectivelor); capacitatea de control (supravegherea modului de transformare a deciziilor în soluții realiste, depistarea defecțiunilor și luarea măsurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora); competență decizională și capacitatea de a delega; capacitatea de planificare și organizare a timpului de lucru; capacitatea de a dezvolta abilitățile personalului din subordine; abilități de mediere și negociere; cunoaşterea legislaţiei în domeniul formarii profesionale, financiar-contabil, achizițiilor publice, administrării domeniului public și privat al statului;  disponibilitate pentru lucru în program prelungit; disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară şi străinătate

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:

 1. participă la elaborarea programelor, proiectelor şi acţiunilor din programul minimal anual, în vederea aprobării de către Ministerul Culturii;
 2. coordonează şi monitorizează, împreună cu serviciile şi compartimentele din subordine, activitatea desfăşurată de Institut în domeniul formării profesionale continue şi al educaţiei permanente, al managementului cultural şi al dezvoltării instituţionale;
 3. coordonează activitatea de formare profesională a Institutului şi supraveghează calitatea acesteia;
 4. favorizează, stimulează şi propune liniile de perspectivă pentru programele şi proiectele instituţiei în domeniul formării profesionale continue şi al educaţiei permanente, al managementului cultural şi al dezvoltării instituţionale;
 5. identifică ocupaţii specifice domeniului culturii, pentru care se pot organiza noi programe de formare profesională continuă, şi propune conducerii Institutului includerea acestora în oferta instituţiei;
 6. coordonează activitatea de identificare şi planificare a programelor profesionale pentru ocupaţiile specifice domeniului culturii;
 7. avizează planurile pentru programele de pregătire şi le supune spre aprobare managerului;
 8. iniţiază, stabileşte, dezvoltă şi susţine raporturi de colaborare şi cooperare cu alte unităţi sau departamente ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, ale Ministerului Tineretului şi Sportului, ale Ministerului Culturii, Academiei Române, Arhivelor Naţionale, cu universităţi acreditate în România şi peste hotare, asociaţii profesionale, precum şi cu alte universităţi, institute şi centre de cercetare, locale, naţionale şi internaţionale, care au un obiect de studiu sau activităţi de formare de interes comun;
 9. avizează propunerile de colaborare a Institutului cu formatori cu experienţă de competenţe profesionale specifice, pentru pregătirea şi derularea programelor de formare profesională şi le supune spre aprobare managerului;
 10. prezintă managerului propuneri pentru desemnarea echipei de realizare şi implementare a fiecărui program şi/sau proiect din domeniul formării profesionale derulat de Institut;
 11. asigură existenţa cadrului necesar care să permită efectuarea evaluărilor de competenţe profesionale;
 12. avizează propunerile de tarife pentru activităţile desfăşurate în cadrul programelor de formare profesională şi pentru activitatea de evaluare şi le supune spre aprobare managerului;
 13. coordonează activităţile de selecţie şi pregătire a specialiştilor din domeniul culturii în vederea certificării ca evaluatori de competenţe profesionale; planifică priorităţile de participare la conferinţe, grupuri de lucru sau comunicări din domeniul formării profesionale;
 14. planifică şi coordonează activitatea de editare a materialelor de curs sau a suporturilor de curs pentru activităţile de formare ale Institutului;
 15. propune repartizarea spre soluţionare a eventualelor contestaţii înregistrate de candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute în urma participării la examenele de atestare sau autorizare organizate de Institut;
 16. colaborează cu Serviciul cercetare pentru realizarea studiilor specifice privind analiza şi chestionarele de feedback ale participanţilor la cursurile organizate de Institut;
 17. avizează strategiile în domeniu elaborate de compartimentele subordonate şi le supune spre aprobare managerului;
 18. participă la elaborarea raportului anual conţinând principalele rezultate ale activităţilor de formare şi din programele europene derulate de Institut, precum şi a rapoartelor şi informărilor comunicate managerului, întocmite pe baza informaţiilor din bazele de date;
 19. participă, în calitate de coordonator şi/sau partener, la programe şi proiecte naţionale şi internaţionale care au ca scop dezvoltarea obiectivelor Institutului, precum şi dezvoltarea instituţională prin: parteneriate cu universităţi de profil artistic şi cultural din România, precum şi cu centrele sau institutele de cercetare statistică şi/sau culturale, schimburi de practici, dezvoltare de metodologii de cercetare, formare, din domeniul culturii şi domenii conexe specifice pentru formare şi cercetare în concordanţă cu proiectul managerial, identificarea de noi surse de finanţare pentru derularea proiectelor de cercetare şi formare în domeniul culturii, participare la reţele internaţionale de profil;
 20. participă la elaborarea proiectului anual al bugetului instituției și monitorizează executarea acestuia;
 21. se îngrijește și răspunde de îndeplinirea atribuțiilor fiecărei structuri organizatorice aflate în coordonarea sa;
 22. avizează alocarea resurselor (umane, materiale, financiare, informaționale etc) în funcție de programele de dezvoltare instituțională desfășurate la nivelul Institutului;
 23. menține legăturile cu ordonatorul principal de credite și alte instituții din sfera de activitate a Institutului, în limita mandatului primit;
 24. participă la elaborarea planului operațional anual privind activitățile specifice Institutului;
 25. monitorizează și controlează elaborarea rapoartelor periodice aferente tuturor activitatilor desfășurate la nivelul structurilor coordonate, în limita competentelor date;
 26. mediază, negociază, asigură rezolvarea stărilor conflictuale la nivelul institușiei, în limita competențelor și mandatului primit;
 27. se îngrijește de buna administrare a imobilelor aflate în patrimoniul/responsabilitatea instituţiei, conform legislatiei aplicabile în domeniu;
 28. coordonează și asigură buna funcţionalitate a activităţii administrativ-gospodărească (gestiunea materialelor și a consumabilelor necesare bunei funcționări a tuturor activităților desfășurate la nivelul Institutului, păstrarea bunurilor mobile și imobile, igienizarea/curățenia spațiilor în care Institutul își desfășoară activitatea, funcționalitatea și utilizarea autoturismelor aflate în dotarea INCFC conform legislației aplicabile, etc);
 29. participă la inventarierea anuală în vederea închiderii bilanţului contabil şi furnizarea datelor corecte şi complete membrilor comisiei de inventariere;
 30. coordonează activitatea întregului personal aflat în subordinea sa și se îngrijește de respectarea programului de lucru;
 31. raportează superiorului ierarhic orice abateri disciplinare sau situaţii şi evenimente semnificative survenite în activitatea sa;
 32. la solicitarea superiorului ierarhic participă la diverse forme de pregătire şi perfecţionare profesională;
 33. manifestă bună credinţă şi loialitate faţă de instituție şi nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaţilor săi;
 34. participă la procesul de evaluare periodică a performanţelor profesionale, în conformitate cu normele interne in vigoare;
 35. participă la acţiuni interne/externe prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la siguranța și sănătatea în muncă, prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă (SSM_PSI);
 36. la solicitarea superiorului ierarhic, participă la conferinţe, colocvii, simpozioane, sesiuni de informare şi documentare etc. în domeniul specific de activitate;
 37. coordonează și participă activ la implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul Directiei formare-dezvoltareși pentru implementarea standardelor controlului intern managerial, conform prevederilor legale aplicabile
 38. respectă și aplică prevederile legislației în vigoare și a procedurilor interne din domeniul sănătății și securității muncii (SSM), cele care privesc paza și protecția împotriva incendiilor (PSI), precum și oricare alte măsuri dispuse de conducerea I.N.C.F.C. în scopul protejării patrimoniului, a imaginii instituției, a angajaților etc
 39. îndeplineşte orice alte sarcini de lucru date de către şefii ierarhici, conforme cu pregătirea profesională și nivelul studiilor deținut.

 

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

 • Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
 1. cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care  să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae – Model european.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 12.10.2020, ora 17.00, la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 219), compartimentul Resurse Umane. Persoana de contact este dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Institutului și pe pagina de internet a acestuia (www.culturadata.ro) până la data de 14.10.2020, ora 17.00.

Candidații nemultumiți de rezultatele selecției dosarelor de înscriere pot depune contestație până la data de 15.10.2020, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 19.10.2020, ora 17.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.

 1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date și se va desfăşura în data de 20.10.2020, ora 14.00(fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 217).

Rezultatele probei scrise se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 22.10.2020, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 23.10.2020, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 26.10.2020, ora 17.00.

 1. Interviul se se va desfăşura în data 27.10.2020, ora 14.00, la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 217);

Rezultatele interviului se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 28.10.2020, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 29.10.2020, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 30.10.2020, ora 17.00.

Rezultatul final al concursului se afișează la sediu și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro), până la data de 02.11.2020.


BIBLIOGRAFIE:

 1. Hotărârea nr.1069 din 11 decembrie 2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. OMC nr.2531/21.01.2020 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, cu modificările și completările ulterioare.
 3. OG nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată 13.02.2014;
 4. Ordinul nr. 270/273/2002 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică pentru aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România (COR) – MO nr.531/2002;
 5. Ordinul nr. 3712/1721/2018 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale şi a modelului de standard occupational, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 480 din 11 iunie 2018;
 6. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, republicată 2014 (articolele referitoare la educația permanentă).
 7. HG nr. 918/2013 noiembrie 2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare.
 8. ORDIN   nr.353 din 23 iulie 2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, cu modificările și completările ulterioare.
 9. Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor, cu modificările și completările ulterioare.
 10. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare.
 11. Ordonanţa nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale – (forma sitetica octombrie 2018)
 12. Ordin nr. 2231 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor
 13. Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor, (forma sintetica martie 2017)
 14. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 19 iulie 2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 15. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice
 16. Ordonanţa nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice – actualizată
 17. Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 18. LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 19. Ordonanţa nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020
 20. NORME METODOLOGICE din 29 aprilie 2016 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020
 21. Ordonanţă de Urgenţă nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 22. Norme metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 23. O.U.G. nr. 30 din 26 august 2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile
 24. HOTĂRÂRE nr. 399/27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.
 25. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 26. Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimonial instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 27. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 28. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 29. Balaure, Virgil, Marketing,Ediția a-II-a, Ed. Uranus, București, 2003
 30. Cetină, Iuliana, Marketingul serviciilor,Fundamente și domenii de specializare, Ed. Uranus, 2009
 31. Chong, Derrick, Arts management, Ed. Routledge, New York, 2010
 32. Kolb, B., Marketing for Cultural Organisations – Second edition, Ed. Thomson Learning, Cork, 2005
 33. Croitoru Carmen, Particularități ale Marketingului Cultural, Ed. Prouniv 1917, București
 34. Marketing în sectorul public – Philip Kotler și Nancy Lee
 35. Management and the Arts, Fifth Edition, William J. Byrnes
 36. The Global Education 2030 Agenda
 37. The Professional Qualifications Directive (2005/36/EC)
 38. Council Recommendation of 19 December 2016 on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults
 39. Council Resolution on a renewed European agenda for adult learning
 40. COUNCIL RECOMMENDATION of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning

Actualizare 14.10.2020

PROCES VERBAL privind SELECŢIA DOSARELOR depuse de participanţii la concursul organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada 28.09.2020-02.11.2020, pentru ocuparea postului de conducere vacant Director, gradul II (S), în cadrul Direcției formare-dezvoltare

Actualizare 22.10.2020

PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanții la proba scrisă a concursului organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală,  în perioada 28.09.2020-02.11.2020, pentru ocuparea postului de conducere vacant Director, gradul II (S), în cadrul Direcției formare-dezvoltare

Actualizare 28.10.2020

PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanții în urma susținerii interviului din cadrul concursului organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, în perioada în perioada 28.09.2020-02.11.2020, pentru ocuparea postului de conducere vacant Director, gradul II (S), în cadrul Direcției formare-dezvoltare

Actualizare 02.11.2020

RAPORTUL FINAL al concursului organizat în perioada 28.09.2020-02.11.2020, pentru ocuparea postului de conducere vacant Director, gradul II (S), în cadrul Direcției formare-dezvoltare