22 martie 2021

Anunț Public de Scoatere la Concurs a Postului Vacant de Coordonator Activitate – Cod COR 242104

înființat în afara organigramei, în vederea implementării Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”

 • Noutati

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legii-cadru nr. 153/2047 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, la sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada 22.03.2021 – 23.04.2021, concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de Coordonator activitate (Responsabil proces _Cod COR 242104), în cadrul Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”, pentru perioada determinată de 6 luni cuprinsă între 01.05.2021-31.10.2021.

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

1.Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată acreditate, de specialitate economică și culturală, absolvite cu diplomă de licență, diplomă de master în management și marketing cultural;

2.Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecționare în domeniile studiilor de specialitate;

3.Vechimea în muncă/specialitate necesară: 5 ani

4.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: cunoștințe de operare PC – nivel avansat, utilizare pachet Microsoft Office

5.Limbi străine: limba engleză _ nivel avansat

6.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare și cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, aptitudini de calcul, aptitudinea de a lucra cu documente, punctualiate, atenție concentrată și distributivă, memorie vizuală, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator cu capacitate de a prioritiza sarcini, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi, partenerii şi colaboratorii INCFC, spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală, fără antecedente penale.

7.Cerinţe specifice: să aibă referinţe profesionale relevante în CV pentru experienţa în domeniul de activitate; experiență în implementarea proiectelor finanțate prin fonduri europene și în procesul de raportare specific proiectelor finanțate prin fonduri europene; capacitatea de a organiza (indetificarea activităților ce trebuie desfășurate și stabilirea obiectivelor pe baza acestora); capacitatea de a conduce (planificarea și administrarea activității unei echipe formate din personalități diferite, cu nivel diferit al capacității de a colabora la îndeplinirea unei atribuții, adaptarea stilului la situații diferite precum și acționarea pentru gestionarea și rezolvarea conflictelor); capacitate de coordonare (armonizarea deciziilor și acțiunilor, precum și a activităților din cadrul proiectului, în vederea realizării obiectivelor); capacitatea de control (supravegherea modului de transformare a deciziilor în soluții realiste, depistarea defecțiunilor și luarea măsurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora); capacitatea de planificare și organizare a timpului de lucru; capacitatea de a dezvolta abilitățile membrilor echipei de proiect; abilități de mediere și negociere; cunoaşterea legislaţiei în domeniul economic și al sistemului de finanțare EU; disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară şi străinătate.

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:

 1. Monitorizează evoluția proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural“ ., Activitate A1. Strategia sectorială_ A1.1 Elaborarea unei analize funcționale, incluzândrespectarea termenlor asumate;
 2. Realizează rapoartele de progres / rapoarte referitoare la proiectul „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural“, Activitate A1. Strategia sectorială_ A1.1 Elaborarea unei analize funcționale, prin centralizarea datelor, informațiilor și documentelor comunicate de membrii echipei;
 3. Participă activ la întocmirea cererilor de rambursare intermediare și finale (cu documentele justificative aferente);
 4. Elaborează / întocmește documente administrative și procedurale necesare derulării proiectului;
 5. Sistematizează și centralizează documentele de monitorizare referitoare la proiect_ Activitate A1. Strategia sectorială_ A1.1 Elaborarea unei analize funcționale;
 6. Întocmește, ori de câte ori este cazul, rapoarte de neconformităţi şi ia măsuri pentru rezolvarea acestora;
 7. Comunică permanent cu membrii echipei de proiect și coordonatorul proiectului;
 8. Asigură un circuit informațional adecvat, discuții și feed-back;
 9. Organizează activitățile de consultare ale stakeholderilor;
 10. Facilitează cooperarea dintre membrii echipei de proiect;
 11. Supraveghează respectarea fișelor de post și a procedurilor de lucru;
 12. Verifică rapoartele și pontajele lunare întocmite de membrii echipei cooronate, face recomandări și transmite feed-back coordonatorului de proiect;
 13. Verifică livrabilele membrilor echipei coordonate, face recomandări, formulează concluzii și armonizează conținutul;
 14. Participă la întâlnirile echipei de proiect, la evenimentele și consultările realizate în cadrul proiectului și întocmește rapoartele aferente;
 15. Colaborează cu terții abilitați în control și monitorizare pentru verificarea implementării proiectului și elaborează documentele solicitate de aceștia – rapoarte, clarificări, documente explicative etc;
 16. Cunoaște, aplică și urmărește aplicarea de către toți membrii echipei, a documentelor programatice ale Programului Operațional Capacitate Administrativă;
 17. Cunoaște documentele oficiale ale proiectului, bugetul, diagrama Gantt, activitățile și livrabilele proiectului și urmărește stadiul de implementare;
 18. Monitorizează fluxul documentelor necesare raportării, al documentelor justificative, al conformității livrabilelor cu specificațiile Programului Operațional Capacitate Administrativă;
 19. Se îngrijește de organizarea activității de arhivare a documentației proiectului incluzând fișiere informatice într-o manieră care să permită păstrarea lor pe o perioada de cinci ani după închiderea oficială a proiectului și accesarea de către organismele abilitate să verifice sau să realizeze auditul implementării proiectului;
 20. Aplică şi respectă normele, procedurile și regulamentele interne, precum și dispozițiile legale incidente activității sale;
 21. Raportează superiorului ierarhic a orice situații și evenimente semnificative survenite în activitatea sa;
 22. Implementează acțiuni corective și preventive, inițiază acțiuni de îmbunătățire a eficienței și eficacității activităților proprii;
 23. Participă la procesul de evaluare periodică a performanțelor profesionale, în conformitate cu normele interne în vigoare;
 24. Păstrează confidențialitatea asupra tuturor informațiilor la care are acces.
 25. Manifestă bună credinţă şi loialitate faţă de instituție şi nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaţilor săi
 26. Participă la acţiuni interne/externe prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la siguranța și sănătatea în muncă, prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă (SSM_PSI);
 27. Respectă și aplică prevederile legislației în vigoare și a procedurilor interne din domeniul sănătății și securității muncii (SSM), cele care privesc paza și protecția împotriva incendiilor (PSI), precum și oricare alte măsuri dispuse de conducerea I.N.C.F.C. în scopul protejării patrimoniului, a imaginii instituției, a angajaților etc
 28. Îndeplineşte orice alte sarcini de lucru date de către şefii ierarhici, conforme cu pregătirea profesională și nivelul studiilor deținut.

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care  să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae – Model european.

 (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 06.04.2021, ora 17.00, la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 219), compartimentul Resurse Umane. Persoana de contact este dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Institutului și pe pagina de internet a acestuia (www.culturadata.ro) până la data de 07.04.2021, ora 17.00.

Candidații nemultumiți de rezultatele selecției dosarelor de înscriere pot depune contestație până la data de 08.04.2021, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 09.04.2021, ora 17.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.

 1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date și se va desfăşura în data de 13.04.2021, ora 12.00(fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 217).

Rezultatele probei scrise se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 14.04.2021, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 15.04.2021, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 16.04.2021, ora 17.00.

 1. Interviul se se va desfăşura în data 19.04.2021, ora 14.00, la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 217);

Rezultatele interviului se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 20.04.2021, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 21.04.2021, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 22.04.2021, ora 17.00.

Rezultatul final al concursului se afișează la sediu și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro), până la data de 23.04.2021.


BIBLIOGRAFIE

 1. G. nr.1069/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturala, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. M.C. nr. 2531/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală.
 3. Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul nr. 270/273/2002 al ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică pentru aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România (COR) – MO nr.531/2002;
 5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările ulterioare;
 7. Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare;
 8. OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Ordonanța nr. 21/31.01.2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;
 10. Ordonanța nr. 51/11.08.1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale – (forma sintetică octombrie 2018);
 11. Ordin nr. 2231/07.04.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național, precum și de soluționare a contestațiilor (forma sintetică – martie 2017);
 12. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare;
 14. OUG nr. 76/19.07.2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 15. Legea nr. 8/14.03.1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;
 16. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 17. Ordonanța nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020;
 18. Norme metodologice din 29 aprilie 2016 de aplicare a OG nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020;
 19. OUG nr. 30/26.08.2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile;
 20. Hotărâre nr. 399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;
 21. OUG nr. 40/23.09.2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
 22. Norme metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
 23. OUG nr. 17/15.03.2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
 24. OUG nr. 30/18.04.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative;
 25. HOTĂRÂRE Nr. 870 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătătirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administratiei publice centrale
 26. Ghidul beneficiarului Programul Operațional Capacitate Administrativă vs. iulie 2019, cu Anexe: http://www.poca.ro/category/ghidul-beneficiarului/;
 27. Manual de identitate vizuală vs. August 2018: http://www.poca.ro/category/manual-de-identitate-vizuala-poca/;
 28. Regulamentul (UE) Nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului;
 29. Legea nr. 590/2003 privind tratatele;
 30. Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte;
 31. Convenția cu privire la dreptul tratatelor (Viena, 1969);
 32. ORDONANŢĂ nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 33. Drucker, Peter, Despre profesia de manager, Editura Meteor Press, 1998;
 34. Drucker, Peter, The essential Drucker,Editura Meteor Press, 2010;
 35. Manualul GOWER de Management, Editura Codecs, 2003;
 36. Balaure, Virgil, Marketing, Ediția a-II-a, Editura Uranus, București, 2003;
 37. Croitoru, Carmen, Particularități ale Marketingului Cultural, Editura Pro Universitaria, București, 2017;
 38. Kotler, Philip, Lee, Nancy, Marketing în sectorul public, Editura Meteor Press, București, 2008;
 39. Cojanu, Valentin, Croitoru, Carmen, Becuț, Anda, Sectoarele culturale și creative în România. Importanța economică și contextul competitiv, Editura Pro Universitaria, București, 2015;
 40. Croitoru, Carmen, Becuț, Anda, Barometrul de consum cultural 2014.Cultura între local și global, Editura Pro Universitaria, București, 2015;
 41. Croitoru, Carmen, Becuț, Anda, Barometrul de consum cultural 2015. Preferințe, practici și tendințe, Editura Pro Universitaria, București, 2016;
 42. Croitoru, Carmen, Becuț, Anda, Barometrul de consum cultural 2016. O radiografie a practicilor de consum cultural, Editura Pro Universitaria, București, 2017;
 43. Croitoru, Carmen, Becuț Marinescu, Anda, Barometrul de consum cultural 2017.Cultura în pragul Centenarului Marii Uniri: Identitate, patrimoniu și practici culturale, Editura Universitară, București, 2018;
 44. Croitoru, Carmen, Becuț Marinescu, Anda, Barometrul de consum cultural 2018. Dinamica sectorului cultural în anul Centenarului Marii Uniri, Editura Universitară, București, 2019;
 45. Croitoru, Carmen, Cojanu, Valentin, Mucică, Delia, Becuț, Anda, Cartea Albă pentru Activarea Potențialului Economic al sectoarelor culturale și creative din România, Editura Pro Universitaria, București, 2016;

Actualizare 07.04.2021: PROCES VERBAL privind SELECŢIA DOSARELOR depuse de participanţii la concursul organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada 22.03.2021 – 23.04.2021, pentru ocuparea postului de Coordonator activitate (Responsabil proces _Cod COR 242104), înființat în afara organigramei, în vederea implementării Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”.

Actualizare 14.04.2021: PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanții la proba scrisă a concursului organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada 22.03.2021 – 23.04.2021, pentru ocuparea postului de Coordonator activitate (Responsabil proces _Cod COR 242104), înființat în afara organigramei, în vederea implementării Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”

Actualizare 20.04.2021: PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanți în urma susținerii interviului din cadrul concursului organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada 22.03.2021 – 23.04.2021, pentru ocuparea postului de Coordonator activitate (Responsabil proces _Cod COR 242104), înființat în afara organigramei, în vederea implementării Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”

Actualizare 23.04.2021: RAPORTUL FINAL al concursului organizat în perioada 22.03.2021 – 23.04.2021, pentru ocuparea postului de Coordonator activitate (Responsabil proces _Cod COR 242104), înființat în afara organigramei, în vederea implementării Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”