26 ianuarie 2023

Anunț public de scoatere la concurs a postului vacant de Cercetător științific, gradul II, bază (S)

în cadrul Serviciului cercetare_Compartimentul politici culturale, analize și baze de date cercetare

 • Noutati

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, HG nr.1336 / 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Legii-cadru nr. 153/2047 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, la sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada 26.01.2023-27.02.2023, concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de Cercetător științific, gradul II, bază (S), în cadrul Serviciului cercetare_Compartimentul politici culturale, analize și baze de date cercetare, pentru perioada determinată de 2 ani cuprinsă între 01.03.2023 – 01.03.2025, cu normă întreagă (8 ore/zi).

 

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu și capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea
 8. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii
 9. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h)

 

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

1.Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență, în ştiinţe Științe umaniste și arte (specializarea Studii Culturale/Studii Europene)

Perfecționări (specializări): cursuri de perfecționare în domeniile studiilor de specialitate, master la încadrarea pe post, diplomă de doctor în studii culturale;

2.Vechimea în muncă/specialitate necesară: activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate de cel puţin 8 ani; pentru candidaţii care provin din afara cercetării ştiinţifice, o vechime de 12 ani în profilul postului

3.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Pachet Microsoft Office, cunoștințe de operare PC, nivel avansat.

4.Limbi străine: limba engleză _ nivel avansat

5.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare și cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi față de partenerii şi colaboratorii INCFC, spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală.

6.Cerinţe specifice:

 1. să aibă experienţă în cel puţin unul dintre domeniile de activitate al INCFC și în domeniul Științe umaniste și arte_Studii culturale;
 2. să dețină titlu de cercetător științific, gradul II, prin ordin al ministrului educației naționale și a cercetării științifice (să îndeplinească standardele minimale naționale de ocupare a posturilor de CS II, aprobate prin Ordin MECTS/MEN);
 3. să aibă referinţe profesionale relevante în CV pentru experienţa în domeniul de activitate;
 4. să aibă participări la programe/proiecte de cercetare ştiinţifică şi cercetare în domeniul culturii;
 5. să cunoască metodologiile, noţiunile, conceptele şi teoriile cercetării sociologice și/sau statistice.
 6. capacitate de autoorganizare și prioritizare a sarcinilor;
 7. capacitate de asumare a răspunderii;
 8. competențe în culegerea, clasificarea și interpretarea informațiilor în vederea pregătirii rapoartelor;
 9. disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;
 10. disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară şi străinătate.

 

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:

 1. Efectuează analize pentru studiile de fundamentare pentru proiectele şi programele operatorilor publici şi privaţi din sectorul cultural
 2. Contribuie la redactarea rapoartelor de cercetare (un anumit/anumite capitol/e din raportul de cercetare), conform specializării, pentru studiile/proiectele incluse Programul Minimal Anual de Cercetare prin activități de tipul descrierierii situației analizate, interpretarea datelor, identificarea explicațiilor, formularea de recomdandări și concluzii, stabilite de șeful serviciului cercetare, după caz (studii/proiecte/programe nominalizate in Anexa-Standarde de performanţă, anexă la fişa postului ce se actualizează anual în concordanţă cu planul de cercetare aprobat);
 3. Participă la monitorizarea şi informarea conducerii Institutului despre evoluţia politicilor culturale europene din domeniul culturii şi domeniile
 4. Participă la diverse forme de pregătire şi perfecţionare profesională, inclusiv conferințe, colocvii, comunicării de specialitate, la solicitarea superiorului ierarhic;
 5. Participă la realizarea raportului anual conţinând principalele rezultate ale cercetărilor Institutului, sub coordonarea superiorilor ierarhici;
 6. Realizează rapoarte de activitate lunare și furnizarea documentelor justificative privind activitățile planificate;
 7. Cunoaşte, aplică şi respectă normele, procedurile şi regulamentele interne, precum și dispozițiile legale incidente;
 8. Implementează controlul intern managerial conform indicațiilor primite de la superiorul ierarhic,
 9. Îndeplinește cerințele generale ale a standardelor controlului intern managerial;
 10. Participă la consituirea dosarelor proiectelor de cercetare/ studiilor în vederea arhivării conform OPIS-ului adoptat și îndeplinirea cerințelor generale ale a standardelor controlului intern managerial;
 11. Arhivează documentele emise și deținute, conform procedurii;
 12. Participă la inventarierea anuală în vederea închiderii bilanţului contabil şi furnizarea datelor corecte şi complete membrilor comisiei de inventariere
 13. Raportează superiorului ierarhic a oricăror abateri disciplinare sau situaţii şi evenimente semnificative survenite în activitatea sa;
 14. Păstrează confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor la care are acces în cadrul serviciului, conform angajamentului de confidenţialitate;
 15. Manifestă bunăcredinţă şi loialitate faţă de instituție şi nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaţilor săi;
 16. Participă la procesul de evaluare periodică a performanţelor profesionale, în conformitate cu normele interne in vigoare;
 17. Participă la acţiuni interne/externe prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.
 18. Respectă și aplică prevederile legislației în vigoare și a procedurilor interne din domeniul sănătății și securității muncii (SSM), cele care privesc paza și protecția împotriva incendiilor (PSI), precum și oricare alte măsuri dispuse de conducerea I.N.C.F.C. în scopul protejării patrimoniului, a imaginii instituției, a angajaților etc.;
 19. negociază şi conciliază situaţiile conflictuale apărute în relaţiile interpersonale;
 20. realizează orice altă sarcină trasată de superioriorul ierarhic, în cadrul pregătirii sale profesionale.

 

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

 • Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
 1. Formular/cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului (document anexat prezentului anunț);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, afalte în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin caer s-a realizat schimbarea de nume, după caz
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 5. documente care atestă experiența profesională generală și specifică solicitată pentru ocuparea postului – copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. cazierul judiciar / extrasul de pe cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medical de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină.
 9. alte documente relevante privind domeniul de expertiză solicitat.

 

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(3) În cazul documentului prevăzut la pct (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării interviului.

(4) Actele prevăzute la pct.1 lit.b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 08.02.2023, ora 17.00, la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 219), compartimentul Resurse Umane. Persoana de contact este dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Institutului și pe pagina de internet a acestuia (www.culturadata.ro) până la data de 10.02.2023, ora 17.00.

Candidații nemultumiți de rezultatele selecției dosarelor de înscriere pot depune contestație până la data de 13.02.2023, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 14.02.2023, ora 17.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul va consta în:

 1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date și se va desfăşura în data de 15.02.2023, ora 11.00(fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 229).

Rezultatele probei scrise se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 16.02.2023, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 17.02.2023, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 20.02.2023, ora 17.00.

 1. Interviul se se va desfăşura în data 21.02.2023, ora 11.00, la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 229);

Rezultatele interviului se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 22.02.2023, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 23.02.2023, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 24.02.2023, ora 17.00.

Rezultatul final al concursului se afișează la sediu și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro), până la data de 27.02.2023, ora 17.00.


ANEXA nr. 1 Formular – cerere de înscriere


Bibliografie

Hotărârea nr. 1069/11.12.2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, cu modificările și completările ulterioare;

OMC nr. 2531/21.01.2020 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul nr. 270/273/2002 al ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică pentru aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România (COR) – MO nr.531/2002;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța nr. 21/31.01.2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;

Legea nr. 8/14.03.1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;

ORDONANŢĂ nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Europe’s Media in the Digital Decade: An Action Plan to Support Recovery and Transformation,  disponibil la https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0784&from=EN

Analiza funcțională a ecosistemului cultural, disponibilă la https://www.umpcultura.ro/Files/rezultate-ssdc/Analiza%20functionala_complet_07.22.pdf

Indicatorii UNESCO (CDIS) – Cultură pentru Dezvoltare. România – Raportul analitic și tehnic, 2019

Barometrul de Consum Cultural 2019. Experiența și practicile culturale de timp liber


Actualizare: 10.02.2023: PROCES VERBAL privind SELECŢIA DOSARELOR depuse de participanţii la concursul organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada 26.01.2023-27.02.2023, pentru ocuparea postului de execuție vacant Cercetător științific, gradul II, bază (S), în cadrul Serviciului cercetare_Compartimentul politici culturale, analize și baze de date cercetare

Actualizare 16.02.2023: PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanții la proba scrisă a concursului organizat de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, în perioada 26.01.2023-27.02.2023, pentru ocuparea postului de execuție vacant Cercetător științific, gradul II, bază (S), în cadrul Serviciului cercetare_Compartimentul politici culturale, analize și baze de date cercetare

Actualizare 22.02.2023: PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanți în urma susținerii interviului din cadrul concursului organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada 26.01.2023-27.02.2023, pentru ocuparea postului de execuție vacant Cercetător științific, gradul II, bază (S), în cadrul Serviciului cercetare_Compartimentul politici culturale, analize și baze de date cercetare

Actualizare 27.02.2023: RAPORTUL FINAL al concursului organizat în perioada în perioada 26.01.2023-27.02.2023, pentru ocuparea postului de execuție vacant Cercetător științific, gradul II, bază (S), în cadrul Serviciului cercetare_Compartimentul politici culturale, analize și baze de date cercetare