9 septembrie 2019

Anunț public pentru scoaterea la concurs a postului vacant de Referent de specialitate, gradul I, bază (S)

Concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de Referent de specialitate, gradul I, bază (S), în cadrul Compartimentului Achiziții publice, pentru perioada nedeterminată are loc în perioada 09.09.2019-11.10.2019.

 • Noutati

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legii-cadru nr. 153/2047 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare şi a OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, la sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada 09.09.2019-11.10.2019, concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de Referent de specialitate, gradul I, bază (S), în cadrul Compartimentului Achiziții publice, pentru perioada nedeterminată.

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

1. Studii de specialitate: studii superioare științe juridice, de lungă durată, acreditate, absolvite cu diplomă de licență;

2. Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecționare în domeniul studiilor de specialitate, certificat de expert achizitii publice. certificat controlul legalității actelor

3. Vechimea în muncă/specialitate necesară: minim 6 ani și 6 luni

4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Microsoft Office/ programe de speciaitate.

5. Limbi străine: limba engleză nivel mediu

6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilități de negociere, diplomație. Toleranță,capacitate de comunicare, relaţionare și cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi față de partenerii şi colaboratorii INCFC, spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală

7. Cerinţe specifice:

 • Cuoașterea legislației aplicabile domeniului achizițiilor publice;
 • Competențe de planificare și previziune bugetară
 • capacitate de autoorganizare și prioritizare a sarcinilor
 • capacitate de asumare a răspunderii
 • atenție sporită pentru detalii
 • competențe în culegerea, clasificarea și interpretarea informațiilor în vederea pregătiriii rapoartelor
 • disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:

 1. derulează procedurile privind achiziţiile publice cu respectarea prevederilor legale în materie, inluzând dar fără a se limita laprevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu privire la modalitatea de achiziție directă, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. elaborează strategia de achiziții pulice
 3. întocmeşte, urmăreşte şi actualizează planul de achiziţii;
 4. derulează procedurile specifice de achiziție publică
 5. întocmeşte documentaţia necesară iniţierii procedurilor de achiziţie, precum şi documentaţia de atribuire;
 6. pregăteşte şi transmite răspunsurile la clarificările solicitate de ofertanţi;
 7. realizează şi menţine un sistem de monitorizare a achiziţiilor şi a contractărilor, conform legislaţiei în vigoare în domeniu;
 8. asigură suportul administrativ pentru comisiile de licitaţie în cadrul procesului de evaluare a ofertelor;
 9. întocmeşte şi transmite anunţurile de atribuire, conform prevederilor legale;
 10. întocmeşte contractele şi le înaintează în vederea semnării;
 11. întocmeşte şi păstrează dosarele achiziţiilor publice;
 12. întocmeşte rapoartele privind contractele atribuite, ca urmare a procedurilor aplicate;
 13. urmăreşte respectarea termenelor pentru elaborarea ofertelor, precum şi a termenelor pentru încheierea contractelor de achiziţie publică;
 14. furnizează, la cererea superiorilor ierarhici, rapoarte şi informări ce țin de activitatea desfășurată în cadrul Compartimentului Achiziții publice
 15. participă la realizarea raportului anual de activitate la nivelul Institutului, conform pregătirii sale profesionale
 16. participă la implementarea controlului intern managerial conform indicațiilor primite de la superiorul ierarhic
 17. arhivează documentele emise și deținute la nivelul Compartimentului Achiziții publice, conform procedurii
 18. raportează superiorului ierarhic orice abateri disciplinare sau situaţii şi evenimente semnificative survenite în activitatea sa
 19. negociază şi conciliază situaţiile conflictuale apărute în relaţiile interpersonale;
 20. cunoaşte, aplică şi respectă normele, procedurile şi regulamentele interne precum și dispozițiile legale incidente;
 21. păstrează confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor la care are acces în cadrul serviciului;
 22. la solicitarea superiorului ierarhic, participă la diverse forme de pregătire şi perfecţionare profesională;
 23. manifestă bună credinţă şi loialitate faţă de instituție şi nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaţilor săi;
 24. participă la procesul de evaluare periodică a performanţelor profesionale, în conformitate cu normele interne in vigoare;
 25. respectă și aplică prevederile legislației în vigoare și a procedurilor interne din domeniul sănătății și securității muncii (SSM), cele care privesc paza și protecția împotriva incendiilor (PSI), precum și oricare alte măsuri dispuse de conducerea I.N.C.F.C. în scopul protejării patrimoniului, a imaginii instituției, a angajaților etc.
 26. realizează orice altă sarcină trasată de superioriorul ierarhic, în cadrul pregătirii sale profesionale;

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

 • Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
 1. cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care  să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae – Model european.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 23.09.2019, ora 17.00, la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 219), compartimentul Resurse Umane. Persoana de contact este dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Institutului și pe pagina de internet a acestuia (www.culturadata.ro) până la data de 25.09.2019.

Candidații nemultumiți de rezultatele selecției dosarelor de înscriere pot depune contestație până la data de 26.09.2019, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 27.09.2019.

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.

 1.  Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date și se va desfăşura în data de 10.2019, ora 14.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 217).

Rezultatele probei scrise se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 02.10.2019.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 03.10.2019, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 04.10.2019.

 1. Interviul se se va desfăşura în data 07.10.2019, ora 14.00, la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera  217);

Rezultatele interviului se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 08.10.2019.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 09.10.2019, ora 14.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 10.10.2019, ora 14.00.

 Rezultatul final al concursului se afișează la sediu și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro), până la data de 11.10.2019.

BIBLIOGRAFIE

1.Hotărârea nr.1069 din 11 decembrie 2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, cu modificarile si completarile ulterioare;

2.Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală publicat în Monitorul Oficial nr. 759/20.10.2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare

4. Hotararea Guvernului nr. 395 / 2016  – Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

5. Legea nr. 101 / 2016 privind privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare


Actualizare 24 septembrie 2019

PROCES VERBAL privind SELECŢIA DOSARELOR depuse de participanţii la concursul organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada 09.09.2019-11.10.2019, pentru ocuparea postului de execuție vacant Referent de specialitate, gradul I, bază (S), în cadrul Compartimentului Achiziții publice

Actualizare 2 octombrie 2019

PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanții la proba scrisă a concursului organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, în perioada în perioada 09.09.2019-11.10.2019, pentru ocuparea postului de execuție vacant Referent de specialitate, gradul I, bază (S), în cadrul Compartimentului Achiziții publice

Actualizare 7 octombrie 2019

PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanții în urma susținerii interviului din cadrul concursului organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, în perioada 09.09.2019-11.10.2019, pentru ocuparea postului de execuție vacant Referent de specialitate, gradul I, bază (S), în cadrul Compartimentului Achiziții publice

Actualizare 11 octombrie 2019

RAPORTUL FINAL al concursului organizat în perioada 09.09.2019-11.10.2019, pentru ocuparea postului de execuție vacant Referent de specialitate, gradul I, bază (S), în cadrul Compartimentului Achiziții publice