9 septembrie 2019

Anunț public pentru scoaterea la concurs a postului vacant de Analist, gradul I, bază (S)

Concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de Analist, gradul I, bază (S), în cadrul Serviciului Buget, Financiar-Contabilitate_Compartimentul Buget, pentru perioada nedeterminată are loc în perioada 09.09.2019-11.10.2019.

 • Noutati

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legii-cadru nr. 153/2047 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare şi a OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, la sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada 09.09.2019-11.10.2019, concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de Analist, gradul I, bază (S), în cadrul Serviciului Buget, Financiar-Contabilitate_Compartimentul Buget, pentru perioada nedeterminată.

 

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

1. Studii de specialitate: studii superioare în domeniul științelor economice, finanțe-contabilitate, de lungă durată, acreditate, absolvite cu diplomă de licență;

2. Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecționare în domeniul studiilor de specialitate, master în domeniul studiilor de specialitate/administrație publică, certificat de atestare a cunoștințelor dobândite în Sistemul European de Conturi (SEC), certificat aplicații practice FOREXEBUG

3. Vechimea în muncă/specialitate necesară: minim 6 ani și 6 luni

4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Pachet Microsoft Office, inclusiv programe de specialitate/de gestiune financiar-contabilă în domeniul instituțiilor publice (evidența contabilității financiare), alte programe informatice in functie de reglementarile legale, cunoștințe de operare PC, nivel avansat.

5. Limbi străine: limba engleză nivel mediu

6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilități de negociere, diplomație. Toleranță,capacitate de comunicare, relaţionare și cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi față de partenerii şi colaboratorii INCFC, spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală

7. Cerinţe specifice:

 1. cunoaşterea legislaţiei și a normelor aplicabile sistemului public în domeniul financiar-contabil;
 2. Competențe de planificare și previziune bugetară
 3. capacitate de autoorganizare și prioritizare a sarcinilor
 4. capacitate de asumare a răspunderii
 5. atenție sporită pentru detalii
 6. competențe în culegerea, clasificarea și interpretarea informațiilor în vederea pregătiriii rapoartelor

disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:

 1. Analizează, împreună cu persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventive, la finele anului, modul de realizare a cheltuielilor care au făcut obiectul angajamentelor bugetare globale, precum şi dacă totalul angajamentelor legale individuale aferente acestora este la nivelul angajamentelor legale
 2. Verificarea conturilor contabile de salarii din balanța de verificare și corectarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare
 3. Înregistrarea corectă şi la zi, în programul utilizat, a tuturor datelor de contabilitate primară şi gestiune contabilă: facturi de intrare de marfa, facturi de cheltuieli, încasări şi plăti prin orice instrumente de încasare / plata, deconturi de cheltuieli, bonuri de consum, etc
 4. Întocmirea evidenței contabile, sintetică și analitică, a patrimoniului instituției, a debitorilor și creditorilor, a tuturor cheltuielilor efectuate de INCFC, înregistrări contabile conform prevederilor legale în vigoare
 5. Colectarea şi înregistrarea în contabilitate a chitanţelor, dispoziţiilor de plata și/sau încasare, deconturilor şi documentelor aferente plăţilor efectuate de instituţie, completarea şi închiderea zilnică a Registrului de casă
 6. Întocmirea balanțelor de verificare
 7. Participarea la elaborarea proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli
 8. Întocmirea și verificarea situațiilor/rapoartelor de gestiune și evidența contabilă, conform legislației aplicabile în vigoare, la cererea contabilului șef
 9. Participarea laelaborarea dărilor de seamă statistice cu caracter financiar la termenele prevăzute
 10. participă la implementarea controlului intern managerial conform indicațiilor primite de la superiorul ierarhic
 11. arhivează documentele emise și deținute la nivelul Serviciului Buget, Financiar-Contabilitate, conform procedurii
 12. raportează superiorului ierarhic orice abateri disciplinare sau situaţii şi evenimente semnificative survenite în activitatea sa
 13. negociază şi conciliază situaţiile conflictuale apărute în relaţiile interpersonale;
 14. cunoaşte, aplică şi respectă normele, procedurile şi regulamentele interne precum și dispozițiile legale incidente;
 15. păstrează confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor la care are acces în cadrul serviciului;
 16. la solicitarea superiorului ierarhic, participă la diverse forme de pregătire şi perfecţionare profesională;
 17. manifestă bună credinţă şi loialitate faţă de instituție şi nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaţilor săi;
 18. participă la procesul de evaluare periodică a performanţelor profesionale, în conformitate cu normele interne in vigoare;
 19. respectă și aplică prevederile legislației în vigoare și a procedurilor interne din domeniul sănătății și securității muncii (SSM), cele care privesc paza și protecția împotriva incendiilor (PSI), precum și oricare alte măsuri dispuse de conducerea I.N.C.F.C. în scopul protejării patrimoniului, a imaginii instituției, a angajaților etc
 20. realizează orice altă sarcină trasată de superioriorul ierarhic, în cadrul pregătirii sale profesionale;

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

 • Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
 1. cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care  să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae – Model european.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 23.09.2019, ora 17.00, la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 219), compartimentul Resurse Umane. Persoana de contact este dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Institutului și pe pagina de internet a acestuia (www.culturadata.ro) până la data de 25.09.2019.

Candidații nemultumiți de rezultatele selecției dosarelor de înscriere pot depune contestație până la data de 26.09.2019, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 27.09.2019.

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.

 1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date și se va desfăşura în data de 1.10.2019, ora 14.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 217).

Rezultatele probei scrise se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 02.10.2019.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 03.10.2019, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 04.10.2019.

 1. Interviul se se va desfăşura în data 07.10.2019, ora 14.00, la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera  217);

Rezultatele interviului se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 08.10.2019.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 09.10.2019, ora 14.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 10.10.2019, ora 14.00.

Rezultatul final al concursului se afișează la sediu și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro), până la data de 11.10.2019.


Actualizare 24 septembrie 2019

PROCES VERBAL privind SELECŢIA DOSARELOR depuse de participanţii la concursul organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada 09.09.2019-11.10.2019, pentru ocuparea postului de execuție vacant de Analist, gradul I, bază (S), în cadrul Serviciului Buget, Financiar-Contabilitate_Compartimentul Buget

Actualizare 2 octombrie 2019

PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanții la proba scrisă a concursului organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, în perioada 09.09.2019-11.10.2019, pentru ocuparea postului de execuție vacant de Analist, gradul I, bază (S), în cadrul Serviciului Buget, Financiar-Contabilitate_Compartimentul Buget

Actualizare 7 octombrie 2019

PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanții în urma susținerii interviului din cadrul concursului organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, în perioada 09.09.2019-11.10.2019, pentru ocuparea postului de execuție vacant de Analist, gradul I, bază (S), în cadrul Serviciului Buget, Financiar-Contabilitate_Compartimentul Buget

Actualizare 11 octombrie 2019

RAPORTUL FINAL al concursului organizat în perioada 09.09.2019-11.10.2019, pentru ocuparea postului de execuție vacant Analist, gradul I, bază (S), în cadrul Serviciului Buget, Financiar-Contabilitate_Compartimentul Buget