14 august 2019

Anunț public pentru scoaterea la concurs a postului de Referent de specialitate, gradul I, gradația I (S)

Concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de Referent de specialitate, gradul I, gradația I (S), în cadrul Compartimentului Resurse Umane, perioada determinată de 11 luni cuprinsă între 01.10.2019-31.08.2020, are loc în perioada 19.08.2019-13.09.2019.

 • Noutati

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legii-cadru nr. 153/2047 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare şi a OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, la sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada 19.08.2019-13.09.2019, concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, temporar vacant, de Referent de specialitate, gradul I, gradația I (S), în cadrul Compartimentului Resurse Umane, pentru perioada determinată de 11 luni cuprinsă între 01.10.2019-31.08.2020.

 

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată acreditate, în științe sociale/științele educației și psihologie, absolvite cu diplomă de licență;

2.Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecţionare/specializare în domeniul resurselor umane/curs de formare mediator, dezvoltare personală.

3.Vechimea în muncă/specialitate necesară: minim 3 ani/minim 6 ani.

4.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Microsoft Office/ programe de speciaitate.

5.Limbi străine: limba engleză nivel mediu

6.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilități de negociere, diplomație, toleranță,capacitate de comunicare, relaţionare și cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi față de partenerii şi colaboratorii INCFC, spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală

7.Cerinţe specifice:

 • Cuoașterea legislației și a normelor aplicabile sistemului public în domeniul resurselor umane;
 • capacitate de autoorganizare și prioritizare a sarcinilor
 • capacitate de asumare a răspunderii
 • atenție sporită pentru detalii
 • competențe în culegerea, clasificarea și interpretarea informațiilor în vederea pregătiriii rapoartelor
 • disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;
 • disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară şi străinătate

 

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:

 1. gestionează Registrul de evidența deciziilor emise de managerul Institutului;
 2. gestionează Registrul de evidența referatelor de necesitate/notelor de fundamentare aferente contractelor (contracte de cesiune a drepturilor de autor, contracte civile de funizare/prestare servicii etc) necesare realizării activității de formare profesională;
 3. gestionează Registrul de evidența contractelor (contracte de cesiune a drepturilor de autor, contracte civile de funizare/prestare servicii etc) încheiate la nivelul INCFC pentru realizarea activității de formare profesională;
 4. gestionează Registrul de evidența referatelor de necesitate/notelor de fundamentare aferente contractelor (contracte de cesiune a drepturilor de autor, contracte civile de funizare/prestare servicii etc) necesare realizării obiectivelor și atribuțiilor generale și specifice;
 5. gestionează Registrul de evidența contractelor (contracte de cesiune a drepturilor de autor, contracte civile de funizare/prestare servicii etc) necesare realizării obiectivelor și atribuțiilor generale și specifice;
 6. redactează deciziile emise de managerul Institutului și le înaintează spre avizare juridică;
 7. verifică întocmirea corectă a referatelor de necesitate și notelor de fundamentare aferente contractelor de cesiune a drepturilor de autor, contracte civile de funizare/prestare servicii etc;
 8. redactează contractele de formare profesională ce urmează a fi încheiate cu beneficiarii de programe/proiecte/cursuri de formare profesională și le înaintează spre avizare, în conformitate cu legislația aplicabilă;
 9. redactează contractele de cesiune a drepturilor de autor, contracte civile de funizare/prestare servicii etc, ce urmează a fi încheiate cu colaboratori/formatori/specialiști în diverse domenii cooptați pentru realizarea obiectivelor generale și specifice ale instituției, în conformitate cu legislația aplicabilă, și le înaintează personalului din cadrul Institutului cu drept de semnătură pentru obținerea avizului juridic/control financiar preventiv/buget, financiar-contabilitate/semnatura manager;
 10. verifică întocmirea corecta și la termen a livrabilelor/rapoartelor aferente contractelor de cesiune a drepturilor de autor, contractelor civile de funizare/prestare servicii etc perfectate cu colaboratori/formatori/specialiști în diverse domenii cooptați pentru realizarea obiectivelor generale și specifice ale instituției, livrabile ce se vor înainta Serviciului Buget, financiar-contabilitate în vederea dării la plată;
 11. asigură consultanţa de specialitate şi sprijinul necesar desfăşurării în condiţii de legalitate a procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor Institutului;
 12. furnizează, la cererea superiorilor ierarhici, rapoarte şi informări ce țin de activitatea desfășurată în cadrul Compartimentului Resurse umane
 13. participă la realizarea raportului anual de activitate la nivelul Institutului, conform pregătirii sale profesionale
 14. participă la implementarea controlului intern managerial conform indicațiilor primite de la superiorul ierarhic
 15. arhivează documentele emise și deținute la nivelul Compartimentului Resurse umane, conform procedurii
 16. raportează superiorului ierarhic orice abateri disciplinare sau situaţii şi evenimente semnificative survenite în activitatea sa
 17. negociază şi conciliază situaţiile conflictuale apărute în relaţiile interpersonale;
 18. cunoaşte, aplică şi respectă normele, procedurile şi regulamentele interne precum și dispozițiile legale incidente;
 19. păstrează confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor la care are acces în cadrul serviciului;
 20. la solicitarea superiorului ierarhic, participă la diverse forme de pregătire şi perfecţionare profesională;
 21. manifestă bună credinţă şi loialitate faţă de instituție şi nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaţilor săi;
 22. participă la procesul de evaluare periodică a performanţelor profesionale, în conformitate cu normele interne in vigoare;
 23. respectă și aplică prevederile legislației în vigoare și a procedurilor interne din domeniul sănătății și securității muncii (SSM), cele care privesc paza și protecția împotriva incendiilor (PSI), precum și oricare alte măsuri dispuse de conducerea I.N.C.F.C. în scopul protejării patrimoniului, a imaginii instituției, a angajaților etc.
 24. realizează orice altă sarcină trasată de superioriorul ierarhic, în cadrul pregătirii sale profesionale;

 

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

 • Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
 1. cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care  să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae – Model european.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 27.08.2019, ora 17.00, la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 219), compartimentul Resurse Umane. Persoana de contact este dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Institutului și pe pagina de internet a acestuia (www.culturadata.ro) până la data de 28.08.2019.

Candidații nemultumiți de rezultatele selecției dosarelor de înscriere pot depune contestație până la data de 29.08.2019, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 30.08.2019.

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.

 1.  Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date și se va desfăşura în data de 06.09.2019, ora 14.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 217).

Rezultatele probei scrise se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 04.09.2019.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 05.09.2019, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 06.09.2019.

 1. Interviul se se va desfăşura în data 09.09.2019, ora 14.00, la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera  217);

Rezultatele interviului se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 10.09.2019.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 11.09.2019, ora 14.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 12.09.2019, ora 14.00.

 Rezultatul final al concursului se afișează la sediu și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro), până la data de 13.09.2019.

 

B I B L I O G R A F I E

1.Hotărârea nr.1069 din 11 decembrie 2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, cu modificarile si completarile ulterioare;

2.Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală publicat în Monitorul Oficial nr. 759/20.10.2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

 3.Regulamentului-cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, astfel cum a fost modificată prin HG nr.1027/2014, cu modificările și completările ulterioare;

4.Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată;

5.Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

6.OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;

7.HG nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările și completările ulterioare;

8.LEGE nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe*) – REPUBLICARE

9.Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

10.OUG nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;

18.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile;

19.Legea 287/2009 privind Codul civil*) – Republicare

 


 

Actualizare 28 august

SELECŢIA DOSARELOR depuse de participanţii la concursul organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada 19.08.2019-13.09.2019, pentru ocuparea postului de execuție temporar vacant de Referent de specialitate, gradul I, gradația I (S), în cadrul Compartimentului Resurse Umane

Actualizare 4 septembrie

Proces verbal privind rezultatele obținute de participanții la proba scrisă a concursului organizat de către Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, în perioada 19.08.2019-13.09.2019, pentru ocuparea postului de execuție temporar vacant de Referent de specialitate, gradul I, gradația I (S), în cadrul Compartimentului Resurse Umane

Actualizare 9 septembrie

Proces verbal privind rezultatele obținute de participanții în urma susținerii interviului din cadrul concursului organizat de către Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, în perioada 19.08.2019-13.09.2019, pentru ocuparea postului de execuție temporar vacant de Referent de specialitate, gradul I, gradația I (S), în cadrul Compartimentului Resurse Umane

Actualizare 13 septembrie

Centralizator nominal al rezultatelor concursului organizat în perioada 19.08.2019-13.09.2019, pentru ocuparea postului de execuție temporar vacant de Referent de specialitate, gradul I, gradația I (S), în cadrul Compartimentului Resurse Umane