14 august 2019

Anunț public pentru scoaterea la concurs a postului de Documentarist, gradul I

Concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de DOCUMENTARIST, gradul I (S), în cadrul Compartimentului Proiecte și Standarde Ocupaționale, are loc în perioada 19.08.2019-19.09.2019.

 • Noutati

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legii-cadru nr. 153/2047 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare şi a OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, la sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada 19.08.2019-19.09.2019, concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de DOCUMENTARIST, gradul I (S), în cadrul Compartimentului Proiecte și Standarde Ocupaționale.

 

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

1.Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată acreditate, absolvite cu diplomă de licență, în domeniul științe umaniste și arte (conservarea și restaurarea operei de artă).

2.Perfecţionări (specializări): master în gestiunea patrimoniului cultural, certificat mobilitatea colecțiilor, certificat formator 

3.Vechimea în muncă/specialitate necesară: minim 6 ani.

4.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Microsoft Office Excel, PowerPoint (nivel avansat)

5.Limbi străine: limba engleză nivel mediu

6.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare și cooperare în echipă, capacitate de analiză si sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator, ordonat, dinamic, corectitudine, moralitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi față de partenerii şi colaboratorii INCFC, spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală

7.Cerinţe specifice:

– cunoaşterea legislaţiei în domeniul formării profesionale și educației permanente;

– disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;

– disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară şi străinătate;

 

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:

 1. Atribuții principale, conform standardelor de performanță, prevăzute în Anexa nr.1:

a) Documentarea, elaborarea și implementareastandardelor de pregătire profesională şi standardele ocupaţionale pentru ocupații specifice sectorului cultural (minim 1 standard/an);

b) Documentarea și elaborarea documentației specifice privind introducereaîn Clasificarea Ocupaţiilor din Români (COR) a ocupațiilor și meseriilor specifice sectorului cultural (minum 1 ocupație/an);

c) Folosirea unor tehnici și instrumente specifice cercetării pentru domeniul Formării

2. Alte atribuții profesionale specifice prevăzute în ROFul institutului:

a) întocmeşte, elaborează şi reactualizează propunerile anuale de proiecte în domeniul formării profesionale continue, educaţiei permanente, dezvoltării competențelor profesionale, standardelor de pregătire profesională, standardele ocupaţionale, ocupațiilor și meseriilor specifice sectorului cultural pe care le supune spre aprobare șefului Serviciului Formare;

b) coordonează toate activitatile proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de calitate;

c) coordonează, organizează, evaluează, monitorizează şi raportează activităţile și rezultatele proiectelor culturale derulate în cadrul Serviciului Formare;

d) identifică idei de proiecte şi participă la îmbunătățirea activităților de cercetare în domeniul Formării profesionale;

e) contactează, cu acordul conducătorului instituției, parteneri, finanţatori sau sponsori pentru proiectele la care participă;

f) asigură comunicarea cu partenerii din cadrul proiectelor și respectă obligațiile contractuale care decurg din acordurile de parteneriat;

g) planifică strategia, obiectivele, activităţile şi rezultatele proiectelor în domeniul formării profesionale continue, educaţiei permanente şi dezvoltării competențelor profesionale,standardelor de pregătire profesională, standardele ocupaţionale ocupațiilor și meseriilor specifice sectorului cultural;

h) participă la întâlnirile de lucru întrecompartimente/echipe, menite să rezolve problemele ridicate în cadrul funcţionăriiproiectelor;

i) colaborează cu Autoritatea Națională pentru Calificări, Comitetul Sectorial Cultură, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, alte autorităţi şi organisme în domeniu sau asociații profesionale pentru elaborarea sau actualizarea standardelor ocupaţionale și profesionale, tematicilor şi programelor specifice domeniului culturii;

j) face documentare de specialitate privind proiectele culturale specifice în domeniul formării profesionale continue, educaţiei permanente şi dezvoltării competențelor profesionale,standardelor de pregătire profesională, standardele ocupaţionale, ocupațiilor și meseriilor specifice sectorului cultural;

k) participă la implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul Serviciului Formare și pentru implementarea standardelor controlului intern managerial, conform prevederilor din OSGG nr.400/2015*, (ex: elaborarea și actualizarea listei activităților desfășurate, elaborarea și actualizarea procedurilor etc.);

l) respectă și aplică prevederilor legislației în vigoare și a procedurilor interne din domeniul sănătății și securității muncii (SSM), cele care privesc paza și protecția împotriva incendiilor (PSI), precum și oricare alte măsuri dispuse de conducerea I.N.C.F.C. în scopul protejării patrimoniului,  imaginii instituției, a angajaților etc.;

m) arhivează documentelor proiectelor din Compartimentul Proiecte și Standarde Ocupaționale;

n) participă la conferinţe, colocvii, simpozioane, cursuri de formare profesională, sesiuni de informare şi documentare etc. în domeniul specific de activitate (minim 1 participare/an);

o) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.

 

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

 • Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
 1. cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care  să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae – Model european.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 02.09.2019, ora 17.00, la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 219), compartimentul Resurse Umane. Persoana de contact este dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Institutului și pe pagina de internet a acestuia (www.culturadata.ro) până la data de 03.09.2019.

Candidații nemultumiți de rezultatele selecției dosarelor de înscriere pot depune contestație până la data de 04.09.2019, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 05.09.2019.

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.

 1.  Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date și se va desfăşura în data de 06.09.2019, ora 14.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 217).

Rezultatele probei scrise se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 10.09.2019.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 11.09.2019, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 12.09.2019.

 1. Interviul se se va desfăşura în data 13.09.2019, ora 14.00, la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera  217);

Rezultatele interviului se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 16.09.2019.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 17.09.2019, ora 14.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 18.09.2019, ora 14.00.

 Rezultatul final al concursului se afișează la sediu și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro), până la data de 19.09.2019.

BIBLIOGRAFIE:

 

 1. Hotărârea nr.1069 din 11 decembrie 2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, cu modificarile si completarile ulterioare;
 1. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală publicat în Monitorul Oficial nr. 759/20.10.2014, cu modificarile si completarile ulterioare.
 1. OG nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată 13.02.2014;
 1. Ordinul nr. 270/273/2002 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică pentru aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România (COR) – MO nr.531/2002;
 1. Ordinul nr. 3712/1721/2018 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale şi a modelului de standard occupational, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 480 din 11 iunie 2018;
 1. LEGE nr. 311 din 8 iulie 2003a muzeelor şi a colecţiilor publice – Republicată*);
 1. Cezar, Scarlat: Horia, GALOIU, Manual de instruire avansată în managementul proiectelor (PCM), Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, Bucureşti, Bucureşti, 2002;
 1. Liviu Chelcea, Anda Becuț: Diagnoza Sectorului Cultural – Instrument pentru Managementul Culturii [2009], Editura Polirom, 2017;
 1. Croitoru, Carmen; Becuț, Anda (coordonatori): Barometrul de consum cultural 2016. O radiografie a practicilor de consum cultural, Ed. Pro Universitaria, București, 2017;
 1. Standardul ocupațional Manager proiect, Autoritatea Națională pentru Calificări,2008;
 1. Standardul ocupațional Specialist în elaborarea de standarde ocupaționale, Autoritatea Națională pentru Calificări,2008

12.ORDONANŢĂ nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.

 


Actualizare 04.09.2019

Proces verbal privind selecția dosarelor depuse de participanții la concursul organizat de către Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), in perioada 19.08.2019-19.09.2019, pentru ocuparea postului de execuție vacant de Documentarist, gradul I (S) – Serviciul formare_Compartimentul Proiecte și Standarde Ocupaționale

Actualizare 9.09.2019

Proces verbal privind rezultatele obținute de participanții la proba scrisă a concursului organizat de către Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, în perioada 19.08.2019-19.09.2019, pentru ocuparea postului de execuție temporar vacant de Documentarist, Gradul I (S) – Serviciul formare_Compartimentul Proiecte și Standarde Ocupaționale

Actualizare 16.09

PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanții în urma susținerii interviului din cadrul concursului organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, în perioada 19.08.2019-13.09.2019, pentru ocuparea postului de execuție vacant de Documentarist, gradul I (S) – Serviciul formare_Compartimentul Proiecte și Standarde Ocupaționale

Actualizare 19.09

CENTRALIZATOR NOMINAL al rezultatelor concursului organizat în perioada 19.08.2019-13.09.2019, pentru ocuparea postului de execuție vacant de Documentarist, gradul I (S) – Serviciul formare_Compartimentul Proiecte și Standarde Ocupaționale