26 iunie 2023

Invitație participare

 • Noutati

Prin prezenta, vă invităm să participați prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin achiziție directă a serviciilor de sondare de opinie pentru:

 • Studiul „Barometrul de Consum Cultural” 2023

Informații generale:

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC)

Adresa de corespondență: Bd. Unirii, nr. 22, etaj 2, Sector 3, 030833 București
Sediul social: Bd. Unirii, nr. 22, etaj 2, Sector 3, 030833 București
Cod fiscal: 4631721
Cont trezorerie: RO92TREZ23G675000201600X deschis la Trezoreria Municipiului București
Telefon: 021 891 91 03
Fax: 021 311 63 31 /021 893 31 75
E-mail: office@culturadata.ro
Reprezentant legal: conf.univ.dr. Carmen Croitoru – Director general

Servicii solicitate:

 • Conform Caiet de sarcini aprobat la data de 19.06.2023 pentru realizarea studiului „Barometrul de Consum Cultural” 2023, anexat prezentei

Cod CPV: 79320000-3 Servicii de sondaje de opinie

Sursa de finanțare: Bugetul de venituri și chetuieli al INCFC aferent anului 2023

Modul de finalizare a achiziției directe:

 • prin intermediul e-licitatie.ro
 • perfectarea unui contract de prestări, încheiat pe o perioadă determinată, începând cu data semnării acestuia de către ambele părți contractante și până la data limită de efectuare a plății onorariului cuvenit Prestatorului.

Calendarul aferent achiziției și prestării serviciilor este in documentul atasat

Calendarul poate suferi modificări în cazul în care anumite etape nu necesită perioada estimată (ex. nu vor fi identificate neconformități de remediat etc).

Oferta de preț pentru prestarea serviciilor în cauză, se va exprima în lei, fără TVA, și va rămâne fermă pe toată perioada contractului.

Ofertele care nu vor fi transmise până la data şi ora limită, nu vor fi luate în considerare.

Plata serviciilor:

Plata serviciilor asigurate se va efectua în termen de 15 zile de la emiterea facturii fiscale (ulterior recepției serviciilor), prin virament, în contul de trezorerie comunicat de Prestator.

Documente solicitate până la data de 18.07.2023, ora 17:00, pe e-mail sau fax:

 • Certificat constatator cu informații reale și valide la data limită de depunere din care să reiasă că este abilitat să desfășoare activitățile necesare realizării viitorului contract
 • Oferta tehnică și actele care o susțin

Vă rugăm să consultați cu atenție Condițiile tehnice atașate și să prezentați toate documentele care justifică capacitatea tehnică.

 • Ofertantii, terții susținători și/sau subcontractanții, după caz, nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitate de îndeplinire: declarație pe propria răspundere.

Operatorii economici mai sus menționați îsi vor asuma inexistența conflictului de interese, cu menționarea persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante (INCFC) și celor implicați în organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire respectiv:

 • Director general – conf.unif.dr Carmen Croitoru
 • Director Direcția Formare – Dezvoltare – dna dr. Raluca Rădoi
 • Șef Serviciu Financiar-Contabilitate – dna Geronda Popescu
 • Șef Serviciu Formare – dna Angela Tudor
 • Comisia de evaluare a ofertelor: dna dr. Anda Gerogiana Marinescu_Șef Serviciu Cercetare, dnul Cătălin Dărășteanu_Cercetător științific, dna Ioana Ceobanu_Analist, Elena Bologa_Referent de specialitate

Modalitate de îndeplinire: declarație pe propria răspundere că operatorul economic nu se află în niciuna din situațiile de excludere menționate la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016.

 • Declarație de asumare a caietului de sarcini și disponibilitatea coordonatorului de proiect nominalizat conform calendarului mai sus menționat, inclusiv pentru participarea la ședințele de lucru comune.
 • Declarație pentru asumarea/respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date,conform Regulamentului nr.679/2016 al Parlamentului European și al consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Mențiuni:

 1. Solicitările de clarificări se primesc exclusiv prin e-mail, la adresa achizitii@culturadata.ro.
 2. Autoritatea contractantă poate solicita în etapa de evaluare a ofertelor tehnice documente suplimentare care să ateste îndeplinirea capacității tehnice.
 3. Ședințele de lucru comune se vor desfășura la sediul curent al INCFC din Bdul Unirii nr. 22, etaj 2, sector 3, București.

Anexe:

Calendarul aferent achiziției și prestării serviciilor

Caiet de sarcini