20 noiembrie 2018

Anunț public pentru scoaterea la concurs a postului de Șef Serviciu, gradul II (S)

 • Noutati

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legii-cadru nr.153/2047 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi a OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, la sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada 21.11.2018-24.12.2018, concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de Sef Servicu, gradul II (S), în cadrul Serviciului Proiecte Europene, Logistică, IT.

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

1.Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată acreditate, de specialitate filologica, absolvite cu diplomă de licență, diplomă de master în domeniul studiilor de specialitate

2.Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecționare în domeniile studiilor de specialitate, certificat/diplomă manager proiect, certificat/diplomă evaluator proiecte ETC

3.Vechimea în muncă/specialitate necesară: minim 6 ani si 6 luni

4.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Microsoft Office – nivel avansat, inclusiv programe de specialitate.

5.Limbi străine: limba engleză nivel avansat si limba franceză nivel mediu

6.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare și cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, aptitudini de calcul, aptitudinea de a lucra cu documente, punctualiate, respectarea instrucțiunilor orale și scrise, atenție concentrată și distributivă, memorie vizuală, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator și capacitate prioritizare sarcini, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi față de partenerii şi colaboratorii INCFC, spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală, fără antecedente penale.

7.Cerinţe specifice:

 1. prezentări la cursuri de perfecționare privind domeniul de activitate desfășurat la INCFC, minim 1 la 2 ani;
 2. capacitatea de a organiza(indetificarea activităților ce trebuie desfășurate de structura condusă, delimitarea lor în atribuții și stabilirea obiectivelor pe baza acestora);
 3. capacitatea de a conduce(planificarea și administrarea activității unei echipe formate din personalități diferite, cu nivel diferit al capacității de a colabora la îndeplinirea unei atribuții, adaptarea stilului de a conduce la situații diferite precum și acționarea pentru gestionarea și rezolvarea conflictelor);
 4. capacitate de coordonare(armonizarea deciziilor și acțiunilor personalului din subordine, precum și a activităților din cadrul structurii conduse, în vederea realizării obiectivelor);
 5. capacitatea de control(supravegherea modului de transformare a deciziilor în soluții realiste, depistarea defecțiunilor și luarea măsurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora);
 6. competență decizională și capacitatea de a delega;
 7. capacitatea de planificare și organizare a timpului de lucru;
 8. capacitatea de a dezvolta abilitățile personalului din subordine;
 9. abilități de mediere și negociere;
 10. cunoaşterea legislaţiei în domeniul financiar-contabil, achizițiilor publice, administrării domeniului public și privat al statului;
 11. disponibilitate pentru lucru în program prelungit;
 12. disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară şi străinătate.

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:

 1. formuleaza propuneri de proiecte de acte normative care reglementeaza domeniile de activitate a  Institutului
 2. urmareste si asugura respectarea legislatiei, actelor normative, a ordinelor si dispozitiilor aplicabile activitatilor desfasurate la nivelul Institutului
 3. participa la implementarea strategiei de dezvolare institutionala
 4. dezvolta relatii de parteneriat in limita mandatului dat de manager
 5. participa la elaborarea proiectului anual al bugetului institu’iei si monitorizeaza executarea acestuia
 6. avizeaza alocarea resurselor (umane, materiale, financiare, informationale etc) in functie de programele de dezvoltare institutionala desfasurate la nivelul Institutului
 7. asigura evaluarea activitatilor specifice Institutului
 8. mentine legaturile cu ordonatorul principal de credite si alte institutii din sfera de activitate a Institutului, in limita mandatului primit
 9. participa la elaborarea planului operational anual privind activitatile specifice Institutului
 10. monitorizeaza si controleaza elaborarea rapoartelor periodice aferente tuturor activitatilor desfasurate la nivelul Institutului, in limita competentelor date
 11. repartizeaza pe compartimente lucrarile primite de la ordonatorul principal de credite si urmareste rezolvarea acestora in termen, potrivit dispozitiilor legale si in termenele stabilite
 12. elaboreaza propunerile pentru planificarea activitatilor tematice ale Consiliului Administrativ
 13. urmareste ducerea la indeplinire a sarcinilor rezultate din sedintele Consiliului Administrativ si informeaza managerul asupra stadiului si a modului de realizare a acestora
 14. mediaza, negociaza, asigura rezolvarea starilor conflictuale la nivelul institutiei, in limita competentelor si mandatului primit
 15. se ingrijeste de accesarea de fonduri externe nerambursabile, de finantari nationale si coordoneaza proiectele rezultate
 16. participa la implementarea activitatilor rezultate din desemnarea Institutului ca organism responsabil pentru realizarea contului satelit privind cultura
 17. se ingrijeste de buna administrare a imobilele aflate în patrimoniul/responsabilitatea instituţiei, conform legislatiei aplicabile in domeniu;
 18. coordoneaza si asigura buna funcţionalitate a activităţii administrativ-gospodărească (gestiunea materialelor si a consumabilelor necesare bunei functionari a tuturor activitatilor desfasurate la nivelul Institutului, pastrarea bunurilor mobile si imobile, igienizarea/curățenia spatiilor in care Institutul isi desfasoara activitatea, functionalitatea si utilizarea autoturismelor aflate in dotarea INCFC conform legislatiei aplicabile, etc);
 19. participă la inventarierea anuală în vederea închiderii bilanţului contabil şi furnizarea datelor corecte şi complete membrilor comisiei de inventariere;
 20. coordoneaza activitatea intregului personal aflat in subordinea sa si se ingrijeste de respectarea programului de lucru;
 21. raportează superiorului ierarhic orice abateri disciplinare sau situaţii şi evenimente semnificative survenite în activitatea sa;
 22. păstrează confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor la care are acces în cadrul serviciului;
 23. la solicitarea superiorului ierarhic participă la diverse forme de pregătire şi perfecţionare profesională;
 24. manifestă bună credinţă şi loialitate faţă de instituție şi nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaţilor săi;
 25. participă la procesul de evaluare periodică a performanţelor profesionale, în conformitate cu normele interne in vigoare;
 26. participă la acţiuni interne/externe prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la siguranța și sănătatea în muncă, prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă (SSM_PSI);
 27. la solicitarea superiorului ierarhic, participă la conferinţe, colocvii, simpozioane, sesiuni de informare şi documentare etc. în domeniul specific de activitate
 28. coordoneaza si participa activ la implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul Serviciuuil Proiecte Europene, Logistică, IT și pentru implementarea standardelor controlului intern managerial, conform prevederilor legale aplicabile
 29. respecta și aplica prevederilor legislației în vigoare și a procedurilor interne din domeniul sănătății și securității muncii (SSM), cele care privesc paza și protecția împotriva incendiilor (PSI), precum și oricare alte măsuri dispuse de conducerea I.N.C.F.C. în scopul protejării patrimoniului, a imaginii instituției, a angajaților etc

Îndeplineşte orice alte sarcini de lucru date de către şefii ierarhici, conforme cu pregătirea profesională și nivelul studiilor deținut

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

 • Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
 1. cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care  să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae – Model european.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 05.12.2018, ora 17.00, la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 229), compartimentul Resurse Umane. Persoana de contact este dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Institutului și pe pagina de internet a acestuia (www.culturadata.ro) până la data de 07.12.2018, ora 17.00

Candidații nemultumiți de rezultatele selecției dosarelor de înscriere pot depune contestație până la data de 10.12.2018, ora 17.00

Rezultatele contestațiilor se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 11.12.2018, ora 17.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.

 1. 1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date și se va desfăşura în data de 12.2018, ora 14.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 217).

Rezultatele probei scrise se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 14.12.2018, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 17.12.2018, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 18.12.2018, ora 17.00.

 1. Interviul se se va desfăşura în data 19.12.2018, ora 14.00, la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera  217);

Rezultatele interviului se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 20.12.2018, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 21.12.2018, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 24.12.2018, ora 14.00.

Rezultatul final al concursului se afișează la sediu și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro), până la data de 24.12.2018.

BIBLIOGRAFIE:

 1. HG nr.1069/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturala, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. OMC nr.2668/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și Funcționare a Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Legea educaţiei Naţionale nr.1/2011, republicată 2014(articolele referitoare la educația permanentă).
 4. OUG nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură cu modificările și completările ulterioare.
 5. HG nr.90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Legea nr.571/2003_Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 82/24.12.1991 – Legea contabilităţii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordonanţa Guvernului nr. 119/31.08.1999 – republicată, privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 500/11.07.2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. OUG nr. 127 din 13/11/2007privind Gruparea Europeană de cooperare teritorială
 11. G. nr. 759 din 11/07/2007privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare
 12. G. 802 din 04/08/2011pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul implementării instrumentelor structurale
 13. HOTĂRÂRE Nr. 175 din 3 martie 2010privind aprobarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României.
 14. Ordin nr. 204 din 27 decembrie 2011pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 11 din Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale
  rambursare”
 15. HOTARARE nr. 218 din 23 martie 2012pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
 16. Balaure, Virgil, Marketing,Ediția a-II-a, Ed. Uranus, București, 2003
 17. Cetină, Iuliana, Marketingul serviciilor,Fundamente și domenii de specializare, Uranus, 2009
 18. Chong, Derrick, Arts management, Ed. Routledge, New York, 2010
 19. Kolb, B., Marketing for Cultural Organisations – Second edition, Ed. Thomson Learning, Cork, 2005

Detalii:

Anunț public pentru scoaterea la concurs a postului de Șef Serviciu, gradul II (S)

Actualizare 6 decembrie

PROCES VERBAL privind SELECŢIA DOSARELOR depuse de participanţii la concursul organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada 21.11.2018-24.12.2018, pentru ocuparea postului vacant de Șef Serviciu, gradul II (S), în cadrul Serviciului Proiecte Europene, Logistică, IT

Actualizare 14 decembrie

PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanții la proba scrisă a concursului organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, în perioada 21.11.2018-24.12.2018, pentru ocuparea postului de vacant de Șef Serviciu, gradul II (S), în cadrul Serviciului Proiecte Europene, Logistică, IT

Actualizare 19 decembrie

PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanți în urma susținerii interviului din cadrul concursului organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, în perioada 21.11.2018-24.12.2018, pentru ocuparea postului de vacant de Sef Servicu, gradul II (S), în cadrul Serviciului Proiecte Europene, Logistică, IT

Actualizare 24 decembrie

RAPORTUL FINAL al concursului organizat în perioada 21.11.2018-24.12.2018, pentru ocuparea postului de vacant de Sef Servicu, gradul II (S), în cadrul Serviciului Proiecte Europene, Logistică, IT