30 decembrie 2021

Anunț public de scoatere la concurs a postului vacant documentarist, gradul I, bază (S)

 • Noutati

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legii-cadru nr. 153/2047 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, la sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada 30.12.2021 – 03.02.2022, concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de Documentarist, gradul I (S) în cadrul Serviciului cercetare_ Compartimentul Politici culturale, analize și baze de date cercetare.

 

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

1.Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată în ştiinţele socio-umane;

2.Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecționare în domeniile studiilor de specialitate, master la încadrarea pe post;

3.Vechimea în muncă/specialitate necesară: 6 ani

4.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Pachet Microsoft Office, inclusiv programe de specialitate, cunoștințe de operare PC, nivel avansat

5.Limbi străine: limba engleză _ nivel avansat

6.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare și cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi față de partenerii şi colaboratorii INCFC, spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală

7.Cerinţe specifice: prezentări la conferinţe naţionale şi internaţionale, minim 1 la 2 ani; disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii; disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară şi străinătate; cunoaşterea metodologiilor, noţiunilor, conceptelor şi teoriilor sociologice; cunoaşterea legislaţiei în domeniul cercetării și a datelor statistice și cu caracter personal.

 

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:

 1. Susţinerea demersurilor ştiinţifice de cercetare a tuturor surselor edite şi inedite, cărţi, ziare, manuscrise, jurnale, documente de arhivă şi altele, legate de sectoarele culturale şi creative.
 2. Efectuarea de documentări pentru domeniul cultural şi domeniile adiacente acestuia şi valorificarea rezultatelor acestor cercetări.
 3. Conceperea şi realizarea instrumentelor de cercetare calitativă pentru studiile/proiectele incluse în Programul Minimal Anual de Cercetare prin activități de tipul: elaborarea de grile de interviu sau focus-grup și transcrieri de interviuri, stabilite de șeful serviciului cercetare, după caz (studii/proiecte/programe nominalizate in Anexa-Standarde de performanţă, anexă la fişa postului ce se actualizează anual în concordanţă cu planul de cercetare aprobat);
 4. Moderarea de focus-grupuri pentru studiile/proiectele incluse în Programul Minimal Anual de Cercetare prin activități  de tipul: identificarea participanților, realizarea transcrierilor, stabilite de șeful serviciului cercetare, după caz (studii/proiecte/programe nominalizate in Anexa-Standarde de performanţă, anexă la fişa postului ce se actualizează anual în concordanţă cu planul de cercetare aprobat);
 5. Colectarea de date calitative pentru studiile/proiectele incluse în Programul Minimal Anual de Cercetare prin activități de tipul: analize de conținut, observație participativă sau prin alte metode stabilite de șeful serviciului cercetare, după caz (studii/proiecte/programe nominalizate in Anexa-Standarde de performanţă, anexă la fişa postului ce se actualizează anual în concordanţă cu planul de cercetare aprobat);
 6. Contribuție la redactarea rapoartelor de cercetare (un anumit/anumite capitol/e din raportul de cercetare), conform specializării, pentru studiile/proiectele incluse Programul Minimal Anual de Cercetare prin activități de tipul descrierierii situației analizate, interpretarea datelor, identificarea explicațiilor, formularea de recomdandări și concluzii, stabilite de șeful serviciului cercetare, după caz (studii/proiecte/programe nominalizate in Anexa-Standarde de performanţă, anexă la fişa postului ce se actualizează anual în concordanţă cu planul de cercetare aprobat);
 7. Participarea la diverse forme de pregătire şi perfecţionare profesională, inclusiv conferințe, colocvii, comunicării de specialitate, la solicitarea superiorului ierarhic;
 8. Participarea la realizarea raportului anual conţinând principalele rezultate ale cercetărilor Institutului, sub coordonarea superiorilor ierarhici;
 9. Realizarea de rapoarte de activitate lunare și furnizarea documentelor justificative privind activitățile planificate;
 10. Cunoaşterea, aplicarea şi respectarea normelor, procedurilor şi regulamentelor interne, precum și a dispozițiilor legale incidente;
 11. participarea la implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul Compartimentului management cursuri și pentru implementarea standardelor controlului intern managerial, conform prevederilor din OSGG nr. 600/2018*, (ex: elaborarea și actualizarea listei activităților desfășurate, elaborarea și actualizarea procedurilor etc.);
 12. Îndeplinirea cerințelor generale ale a standardelor controlului intern managerial;
 13. Consituirea dosarelor proiectelor de cercetare/ studiilor în vederea arhivării conform OPIS-ului adoptat și îndeplinirea cerințelor generale ale a standardelor controlului intern managerial;
 14. Arhivarea documentelor emise și deținute, conform procedurii;
 15. Raportarea superiorului ierarhic a oricăror abateri disciplinare sau situaţii şi evenimente semnificative survenite în activitatea sa;
 16. Păstrarea confidenţialității asupra tuturor informaţiilor la care are acces în cadrul serviciului, conform angajamentului de confidenţialitate;
 17. Manifestarea de bunăcredinţă şi loialitate faţă de instituție şi nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaţilor săi;
 18. Participarea la procesul de evaluare periodică a performanţelor profesionale, în conformitate cu normele interne in vigoare;
 19. Realizarea de orice altă sarcină trasată de superioriorul ierarhic, în cadrul pregătirii sale profesionale;
 20. Participarea la acţiuni interne/externe prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.
 21. În calitate de coordonator al unui proiect de cercetare, identifică echipa de proiect și face propuneri superiorilor ierarhici privind persoanele și sarcinile pe care le primesc membrii echipei de proiect.
 22. În calitate de coordonator al unui proiect de cercetare, realizează și actualizează periodic (o dată pe lună) graficul GANT al proiectului, în funcție de obiective și rezultate și în conformitate cu evoluția îndeplinirii activităților și îl supune spre aprobare superiorilor ierarhici.
 23. În calitate de coordonator al unui proiect de cercetare, realizează și actualizează periodic (o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie) bugetul alocat proiectului și îl supune spre aprobare superiorilor ierarhici.
 24. În calitate de coordonator al unui proiect de cercetare, întocmește referate de necesitate, note de fundamentare, fișe sintetice și orice documente necesare achiziției de bunuri, servicii și resurse umane pentru realizarea în bune condiții a proiectului și le supun spre aprobare superiorilor ierarhici.
 25. În calitate de coordonator al unui proiect de cercetare, organizează periodic (cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar) ședințe împreună cu echipa pentru evaluarea stadiului de implementare a proiectului și pentru urmărirea realizării livrabilelor.
 26. În calitate de coordonator al unui proiect de cercetare, oferă feed-back membrilor echipei și solicită sprijinul superiorului ierarhic doar după ce se asigură că au luat toate măsurile de rezolvare a eventualelor probleme sau deficiențe în procesul de implementare al proiectului.
 27. În calitate de coordonator al unui proiect de cercetare, în cazul în care coordonatorii de proiecte constată nerespectarea dead-line-urilor intermediare de către unul sau mai mulți membrii ai echipei fără o motivare/motivație întemeiată sau livrarea unui material neconform cu solicitările coordonatorului, vor sesiza superiorului ierarhic cu ocazia raportului lunar sau ori de câte ori este cazul.
 28. În calitate de coordonator al unui proiect de cercetare, menține corespondența cu membrii echipei, dar și cu alți membrii ai INCFC sau colaboratori externi care au legătură cu implementarea proiectului, cu superiorii ierarhici în cc.
 29. În calitate de coordonator al unui proiect de cercetare, realizează periodic (cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar) raportări către superiorii ierarhici cu privire la stadiul de implementare a proiectului și de realizare a livrabilelor.
 30. În calitate de coordonator al unui proiect de cercetare, predă livrabilele la data stabilită prin graficul Gant și iau orice măsură este necesară pentru a asigura calitatea livrabilelor.
 31. În calitate de coordonator al unui proiect de cercetare, verifică dacă plata colaboratorilor s-a realizat conform fișei sintetice și, în cazul în care constată nerespectarea calendarului de plată, comunică acest lucru superiorului ierarhic.
 32. Respectarea și aplicarea prevederilor legislației în vigoare și a procedurilor interne din domeniul sănătății și securității muncii (SSM), cele care privesc paza și protecția împotriva incendiilor (PSI), precum și oricare alte măsuri dispuse de conducerea I.N.C.F.C. în scopul protejării patrimoniului, a imaginii instituției, a angajaților etc;

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

 • Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
 1. cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care  să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae – Model european.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 13.01.2022, ora 17.00, la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 219), compartimentul Resurse Umane. Persoana de contact este dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Institutului și pe pagina de internet a acestuia (www.culturadata.ro) până la data de 17.01.2022, ora 17.00.

Candidații nemultumiți de rezultatele selecției dosarelor de înscriere pot depune contestație până la data de 18.01.2022, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 19.01.2022, ora 17.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.

 1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date și se va desfăşura în data de 21.01.2022, ora 12.00(fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 217).

Rezultatele probei scrise se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 25.01.2022, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 26.01.2022, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 27.01.2022, ora 17.00.

 1. Interviul se se va desfăşura în data 31.01.2022, ora 14.00, la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 217);

Rezultatele interviului se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 01.02.2022, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 02.02.2022, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 03.02.2022, ora 17.00.

 Rezultatul final al concursului se afișează la sediu și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro), până la data de 03.02.2022, ora 17.00.


BIBLIOGRAFIE

Hotărârea nr. 1069 din 11 decembrie 2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, cu modificările și completările ulterioare.

Ordin nr. 2531/21.01.2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală.

Tendințe ale consumului cultural în pandemie – ediția I si II, 2020

Raportul privind structura competențelor în domeniul patrimoniului cultural, 2020

Barometrul de Consum Cultural 2019. Experiența și practicile culturale de timp liber

Vitalitatea Culturală a Orașelor din România – ediția 2018, Coordonatori: conf.univ.dr. Carmen Croitoru, dr. Anda Becuț Marinescu, drd. Iulian Oană Autori: drd. Iulian Oană, drd. George Matu, Veronica Hampu, George Dinu


Actualizare 17.01.2022: PROCES VERBAL privind SELECŢIA DOSARELOR depuse de participanţii la concursul organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada 30.12.2021 – 03.02.2022, pentru ocuparea postului de execuție vacant Documentarist, gradul I (S) în cadrul Serviciului cercetare _ Compartimentul Politici culturale, analize și baze de date cercetare

Actualizare 25.01.2022: Proces Verbal privind rezultatele obținute de participanții la proba scrisă a concursului organizat de către Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală în perioada 30.12.2021-03.02.2022, pentru ocuparea postului de sxecutie vacant Documentarist, gradul 1 (S) în cadrul Serviciului Cercetare _ Compartimentul Politici culturale, analize si baze de date cercetare

Actualizare 01.02.2022 PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanții în urma susținerii interviului din cadrul concursului organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, în perioada 30.12.2021 – 03.02.2022, pentru ocuparea postului de execuție vacant Documentarist, gradul I (S) în cadrul Serviciului cercetare _ Compartimentul Politici culturale, analize și baze de date cercetare

Actualizare 03.02.2022 RAPORTUL FINAL al concursului organizat în perioada 30.12.2021 – 03.02.2022, pentru ocuparea postului de execuție vacant Documentarist, gradul I (S) în cadrul Serviciului cercetare _ Compartimentul Politici culturale, analize și baze de date cercetare