22 martie 2021

Anunț Public de Scoatere la Concurs a Postului Vacant de Responsabil Financiar

înființat în afara organigramei, în vederea implementării Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”

 • Noutati

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legii-cadru nr. 153/2047 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, la sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada 22.03.2021 – 23.04.2021, concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de Responsabil financiar (Manager Financiar_Cod COR 121125), în cadrul Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”, pentru perioada determinată de 6 luni cuprinsă între 01.05.2021-31.10.2021.

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

1.Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată de profil economic, absolvite cu diplomă de licență, master audit financiar contabil si consiliere;

2.Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecționare în domeniile studiilor de specialitate, certificat în managementul instituțiilor publice, certificat de atestare SEC, certificat raportare FOREXEBUG, certificat achiziții publice;

3.Vechimea în muncă/specialitate necesară: 15 ani

4.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: cunoștințe de operare PC – nivel avansat, utilizare pachet Microsoft Office, cunoștințe de operare sistem de raportare financiar-contabil la nivelul instituțiilor publice

5.Limbi străine: limba engleză / franceză _ nivel mediu

6.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare și cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, aptitudini de calcul, aptitudinea de a lucra cu documente, punctualiate, atenție concentrată și distributivă, memorie vizuală, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator cu capacitate de a prioritiza sarcini, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi, partenerii şi colaboratorii INCFC, spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală, fără antecedente penale.

7.Cerinţe specifice: să aibă referinţe profesionale relevante în CV pentru experienţa în domeniul de activitate; experiență în gestionarea financiară a proiectelor europene – minim 3 proiecte europene în ultimii 5 ani; capacitate de planificare, autoorganizare și prioritizare a sarcinilor; capacitate de asumare a răspunderii; atenție sporită pentru detalii; competențe în culegerea, clasificarea și interpretarea datelor/informațiilor în vederea pregătiriii rapoartelor; abilități de mediere și negociere; cunoaşterea legislaţiei în domeniul financiar-contabil și al sistemului de finanțare EU; disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară şi străinătate.

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:

 1. Planifică și gestionează bugetul proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural“, în concordanță cu activitățile/acțiunile asumate;
 2. Organizează și coordonează raportarea financiară a proiectului;
 3. Verifică și aprobă documentele justificative aferente tuturor cheltuielilor propuse la  nivelul proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural“, eligibilitatea cheltuielilor și încadrarea în bugetul aprobat;
 4. Realizează pontajul conform contractelor de muncă, politicii instituției și legislației în vigoare și elaborează fișele fiscale;
 5. Aplica sistemul de salarizare în vigoare pentru stabilirea salariilor de încadrare al personalului implicat în implementarea proiectului;
 6. Întocmește statele lunare de salarii;
 7. Întocmește ALOP, note de recepție, ordine de deplasare, bonuri de consum, etc.;
 8. Realizează toate plățile  angajate la nivelul proiectului, ce cad în sarcina Institutului;
 9. Realizează evidența cheltuielilor angajate de Institutului în cadrul proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural“;
 10. Contribuie la întocmirea cererilor de rambursare intermediare și finale (cu documentele justificative aferente);
 11. Întocmește declarațiile către bugetul de stat, CAS, bugetele fondurilor speciale;
 12. Întocmește raportul financiar;
 13. Asigură păstrarea evidenţei contabile a proiectului folosind conturi analitice distincte, utilizând un sistem contabil în conformitate cu prevederile legislative în vigoare;
 14. Întocmește, ori de câte ori este cazul, rapoarte de neconformităţi şi ia măsuri pentru rezolvarea acestora;
 15. Colaborează cu terții abilitați în control și monitorizare pentru verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului și elaborează documentele solicitate de aceștia – rapoarte, clarificări, documente explicative etc;
 16. Coordonează și monitorizează organizarea procedurilor de achiziție și derularea contractelor de achiziții, de la momentul deschiderii procedurii și până la închiderea contractului atribuit;
 17. Asigură gestionarea conturilor bancare deschise pentru operarea tranzacțiilor financiare legate de implementarea proiectului;
 18. Coordonează activitatea de trezorerie și planifică activitățile necesare pentru a asigura un flux optim al lichidităților necesar desfășurării activităților proiectului;
 19. Se îngrijește de organizarea activității de arhivare a documentației proiectului incluzând fișiere informatice într-o manieră care să permită păstrarea lor pe o perioada de cinci ani după închiderea oficială a proiectului și accesarea de către organismele abilitate să verifice sau să realizeze auditul implementării proiectului;
 20. Întocmește necesarul lunar aferent plăților și decada necesară plăților proiectului / planifică și gestionează cash-flow-ul proiectului;
 21. Manifestă bună credinţă şi loialitate faţă de instituție şi nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaţilor săi;
 22. Participă la întâlnirile echipei de proiect, la evenimentele și consultările realizate în cadrul proiectului;
 23. Raportează superiorului ierarhic a orice situații și evenimente semnificative survenite în activitatea sa;
 24. Aplică şi respectă normele, procedurile și regulamentele interne, precum și dispozițiile legale incidente activității sale;
 25. Participă la procesul de evaluare periodică a performanțelor profesionale, în conformitate cu normele interne în vigoare;
 26. Pastrează Păstrează confidențialitatea asupra tuturor informațiilor la care are acces;
 27. Participă la acţiuni interne/externe prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la siguranța și sănătatea în muncă, prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă (SSM_PSI);
 28. Respectă și aplică prevederile legislației în vigoare și a procedurilor interne din domeniul sănătății și securității muncii (SSM), cele care privesc paza și protecția împotriva incendiilor (PSI), precum și oricare alte măsuri dispuse de conducerea I.N.C.F.C. în scopul protejării patrimoniului, a imaginii instituției, a angajaților etc
 29. Îndeplineşte orice alte sarcini de lucru date de către şefii ierarhici, conforme cu pregătirea profesională și nivelul studiilor deținut.

 

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

 (1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care  să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae – Model european.

 (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 06.04.2021, ora 17.00, la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 219), compartimentul Resurse Umane. Persoana de contact este dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Institutului și pe pagina de internet a acestuia (www.culturadata.ro) până la data de 07.04.2021, ora 17.00.

Candidații nemultumiți de rezultatele selecției dosarelor de înscriere pot depune contestație până la data de 08.04.2021, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 09.04.2021, ora 17.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.

 1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date și se va desfăşura în data de 13.04.2021, ora 12.00(fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 217).

Rezultatele probei scrise se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 14.04.2021, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 15.04.2021, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 16.04.2021, ora 17.00.

 1. Interviul se se va desfăşura în data 19.04.2021, ora 14.00, la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 217);

Rezultatele interviului se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 20.04.2021, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 21.04.2021, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 22.04.2021, ora 17.00.

Rezultatul final al concursului se afișează la sediu și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro), până la data de 23.04.2021.


BIBLIOGRAFIE

 1. G. nr.1069/2013privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturala, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. M.C. nr.2531/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală.
 3. U.G. nr. 17 din 15 martie 2018pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 4. U.G. nr. 30 din 18 aprilie 2018privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative
 5. Ghidul beneficiarului Programul Operațional Capacitate Administrativă iulie 2019, cu Anexe
 6. Manual de utilizare MYSMIS2014 – Modulul implementare
 7. U.G. nr. 49 din 30 iunie 2017privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare Teritorială Europeană“, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
 8. ORDONANȚĂ nr. 27 din 30 august 2017pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 9. HOTĂRÂRE nr. 422 din 13 iunie 2018pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016
 10. HOTĂRÂRE nr. 556 din 4 august 2017privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013
 11. HOTĂRÂRE nr. 570 din 4 august 2017pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016
 12. U.G. nr. 40din  23 septembrie 2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 13. U.G. nr. 30 din 26 august 2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile
 14. U.G. nr. 34 din 30 iunie 2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile
 15. G. nr. 398din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007 – 2013
 16. G. nr. 399din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 – 2020
 17. G. nr. 1183din 29 decembrie 2014 privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014 – 2020
 18. G. nr. 93din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014—2020
 19. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice
 20. G. nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 21. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1011/2014AL COMISIEI, din 22 septembrie 2014 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la modelele de prezentare a anumitor informații către Comisie și normele detaliate referitoare la schimbul de informații între beneficiari și autoritățile de management, autoritățile de certificare, autoritățile de audit și organismele intermediare
 22. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1011/2014AL COMISIEI, din 22 septembrie 2014 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la modelele de prezentare a anumitor informații către Comisie și normele detaliate referitoare la schimbul de informații între beneficiari și autoritățile de management, autoritățile de certificare, autoritățile de audit și organismele intermediare
 23. U.G.nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură cu modificările și completările ulterioare.
 24. Legea nr.571/2003_Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 25. Legea nr. 82/24.12.1991– Legea contabilităţii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 26. Legea nr. 500/11.07.2002a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 27. U.G. nr. 127 din 13/11/2007privind Gruparea Europeană de cooperare teritorială
 28. G. nr. 759 din 11/07/2007privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare
 29. G. nr. 802 din 04/08/2011pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul implementării instrumentelor structurale
 30. HOTĂRÂRE Nr. 175 din 3 martie 2010privind aprobarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României.
 31. Ordin nr. 204 din 27 decembrie 2011pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 11 din Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale
  rambursare”
 32. HOTARARE nr. 218 din 23 martie 2012pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență

Actualizare 07.04.2021: PROCES VERBAL privind SELECŢIA DOSARELOR depuse de participanţii la concursul organizat de către  Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada 22.03.2021 – 23.04.2021, pentru ocuparea postului de Responsabil financiar (Manager Financiar_Cod COR 121125), înființat în afara organigramei, în vederea implementării Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”

Actualizare 14.04.2021: PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanții la proba scrisă a concursului organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada 22.03.2021 – 23.04.2021, pentru ocuparea postului de Responsabil financiar (Manager Financiar_Cod COR 121125), înființat în afara organigramei, în vederea implementării Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”

Actualizare 20.04.2021: PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanți în urma susținerii interviului din cadrul concursului organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada 22.03.2021 – 23.04.2021, pentru ocuparea postului de Responsabil financiar (Manager Financiar_Cod COR 121125), înființat în afara organigramei, în vederea implementării Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”

Actualizare 22.04.2021 RAPORTUL FINAL al concursului organizat în perioada 22.03.2021 – 23.04.2021, pentru ocuparea postului de Responsabil financiar (Manager Financiar_Cod COR 121125), înființat în afara organigramei, în vederea implementării Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”