27 septembrie 2021

Anunț public de scoatere la concurs a postului vacant de documentarist, gradul I (S)

 • Noutati

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legii-cadru nr. 153/2047 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, la sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada 27.09.2021-29.10.2021, concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de Documentarist, gradul I (S), în cadrul Compartimentului management cursuri.

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

1. Studii de specialitate: studii superioare absolvite cu diplomă de licență, în științe economice; master în științe ale comunicării și/sau management și marketing cultural;

2. Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecţionare/specializare în domeniul studiilor de specialitate și în cel putin unul dintre domeniile principale de activitate al institutului, master în științe juridice;

3. Vechimea în muncă/specialitate necesară: minim 6 ani și 6 luni

4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Microsoft Office Excel, PowerPoint (nivel avansat)

 5. Limbi străine: limba engleză _ nivel mediu

6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare și cooperare în echipă, capacitate de analiză si sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator, ordonat, dinamic, corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi față de partenerii şi colaboratorii INCFC, spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală

7. Cerinţe specifice: cunoaşterea legislaţiei în domeniul formării profesionale și educației permanente; disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii; disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară şi străinătate;

 

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:

 1. documentarea, planificarea, promovarea, administrarea și evaluarea programelor de formare profesională din domeniul patrimoniului cultural (minim 3 programe de formare profesională coordonate/an; minim 6 sesiuni/module organizate/an): 1. Muzeograf; 2. Curator; 3. Specialist educație muzeală, detaliate conform standardelor de performanță, prevăzute în Anexa nr.1 și listei operațiunilor specifice, prevăzute în Anexa nr. 2:
 • a) documentarea, planificarea și promovarea programului de formare profesională;
 • b) pregătirea documentelor și a condițiilor necesare desfășurării cursurilor;
 • c) înscrierea particpanților;
 • d) realizarea dosarului electronic al cursului/ modulului;
 • e) alte activități desfășurate pe parcursul programului de formare profesională;
 • f) evaluarea finală a cursanților.
 1. alte atribuții profesionale specifice prevăzute în ROFul institutului:
 • a) analizează şi planifică programe de formare profesională pentru ocupaţii specifice domeniului culturii;
 • b) identifică ocupaţii specifice domeniului culturii, pentru care se pot organiza noi programe de formare profesională continuă şi propune conducerii Institutului includerea acestora în oferta instituţiei;
 • c) întocmeşte și actualizează planurile pentru programele de pregătire pe care le coordonează şi le supune spre aprobare managerului;
 • d) propune programarea examenelor de absolvire, componenţa comisiilor de examinare și de soluționare a contestațiilor şi asigură condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea examenelor de absolvire;
 • e) întreprinde demersurile în vederea obţinerii avizelor necesare pentru derularea programelor la absolvirea cărora se eliberează certificate de absolvire sau de calificare, cu acoperire naţională;
 • f) asigură evidenţa prezenţei şi rezultatelor cursanţilor şi comunică aceste date compartimentelor cu atribuţii în domeniu;
 • g) identifică şi propune spre aprobare conducerii INCFC, criteriile de selecție a formatorilor, colaborarea cu formatori cu experienţă de competenţe profesionale specifice, pentru pregătirea şi derularea programelor de formare profesională;
 • i) formulează şi prezintă propuneri conducerii Institutului privind nivelul tarifelor percepute pentru activităţile derulate în cadrul programelor de formare profesionalăpe care le coordonează;
 • j) oferă informaţii publicului interesat despre procesul de formare profesională şi despre programele desfăşurate de Institut;
 • k) colaborează cu furnizorii de educaţie din sistemul educaţiei formale iniţiale (licee, universităţi etc.) pentru oferirea de servicii de consiliere profesională şi îndrumare vocaţională absolvenţilor de nivel mediu şi superior;
 • l) oferă consultanţă de specialitate în vederea evaluării şi certificării de formatori în domeniul culturii;
 • m) participarea la implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul Compartimentului management cursuri și pentru implementarea standardelor controlului intern managerial, conform prevederilor din OSGG nr. 600/2018*, (ex: elaborarea și actualizarea listei activităților desfășurate, elaborarea și actualizarea procedurilor etc.);
 • n) respectă și aplică prevederile legislației în vigoare și a procedurilor interne din domeniul sănătății și securității muncii (SSM), cele care privesc paza și protecția împotriva incendiilor (PSI), precum și oricare alte măsuri dispuse de conducerea I.N.C.F.C. în scopul protejării patrimoniului, a imaginii instituției, a angajaților etc.;
 • o) se îngrijește de constituirea dosarelor în vederea arhivării documentelor din Compartimentul Management cursuri;
 • p) participă la conferinţe, colocvii, simpozioane, cursuri de formare profesională, sesiuni de informare şi documentare etc. în domeniul specific de activitate (minim 1 participare/ 2 ani);
 • r) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care  să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae – Model european.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 11.10.2021, ora 17.00, la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 219), compartimentul Resurse Umane. Persoana de contact este dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Institutului și pe pagina de internet a acestuia (www.culturadata.ro) până la data de 12.10.2021, ora 17.00.

Candidații nemultumiți de rezultatele selecției dosarelor de înscriere pot depune contestație până la data de 13.10.2021, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 14.10.2021, ora 17.00.

 

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.

1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date și se va desfăşura în data de 19.10.2021, ora 12.00(fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 217).

Rezultatele probei scrise se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 20.10.2021, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 21.10.2021, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 22.10.2021, ora 17.00.

2. Interviul se se va desfăşura în data 25.10.2021, ora 13.00, la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 217);

Rezultatele interviului se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 26.10.2021, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 27.10.2021, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 28.10.2021, ora 17.00.

Rezultatul final al concursului se afișează la sediu și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro), până la data de 29.10.2021, ora 17.00.

 


BIBLIOGRAFIE:

 1. Hotărârea nr.1069 din 11 decembrie 2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. OMC nr.2531/21.01.2020 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, cu modificările și completările ulterioare.
 3. OG nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată 13.02.2014;
 4. Ordinul nr. 270/273/2002 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică pentru aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România (COR) – MO nr.531/2002;
 5. Ordinul nr. 3712/1721/2018 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale şi a modelului de standard occupational, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 480 din 11 iunie 2018;
 6. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, republicată 2014 (articolele referitoare la educația permanentă).
 7. HG nr. 918/2013 noiembrie 2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare.
 8. ORDIN   nr.353 din 23 iulie 2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, cu modificările și completările ulterioare.
 9. Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor, cu modificările și completările ulterioare.
 10. LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Actualizare 12.10 PROCES VERBAL privind SELECŢIA DOSARELOR depuse de participanţii la concursul organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada 27.09.2021-29.10.2021, pentru ocuparea postului de execuție vacant Documentarist, gradul I (S), în cadrul Compartimentului management cursuri

Actualizare 20.10 PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanții la proba scrisă a concursului organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, în perioada 27.09.2021-29.10.2021, pentru ocuparea postului de execuție vacant Documentarist, gradul I (S), în cadrul Compartimentului management cursuri

Actualizare 26.10: PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanții în urma susținerii interviului din cadrul concursului organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, în perioada 27.09.2021-29.10.2021, pentru ocuparea postului de execuție vacant Documentarist, gradul I (S), în cadrul Compartimentului management cursuri

Actualizare 29.10: RAPORTUL FINAL al concursului organizat în perioada 27.09.2021-29.10.2021, pentru ocuparea postului de execuție vacant Documentarist, gradul I (S), în cadrul Compartimentului management cursuri