24 decembrie 2020

Anunț public de scoatere la concurs a postului vacant de documentarist, Gradul I (S)

 • Noutati

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legii-cadru nr. 153/2047 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare şi a OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulteriare, la sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada 24.12.2020-27.01.2021, concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de Documentarist, gradul I (S), în cadrul Direcției formare-dezvoltare, Serviciul Formare, Compartimentul Atestare Traducători.

 

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

1. Studii de specialitate: studii superioare absolvite cu diplomă de licență: studii culturale și/sau științe politice;

2. Perfecţionări (specializări): master în domeniul studiilor de specialitate constituie un avantaj;

3. Vechimea în muncă/specialitate necesară: –

4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Microsoft Office Excel, PowerPoint (nivel avansat)

5. Limbi străine: limba engleză _ nivel mediu

6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaționare și cooperare în echipă, capacitate de analiză si sinteză, adaptabilitate la situații noi, putere de concentrare în condiții de stres; bun organizator, ordonat, dinamic, corectitudine, moralitate, amabilitate, respect față de ceilalți angajați și față de partenerii și colaboratorii INCFC, spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală.

7. Cerinţe specifice: cunoașterea legislației în domeniu; disponibilitate pentru lucru în program prelungit, în anumite condiții; disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în țară și străinătate

 

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:

 1. Documentarea, planificarea, promovarea, administrarea și evaluarea examenelor pentru obținerea certificatului de traducător, organizate de către Institut, precum și întocmirea documentației necesare organizării și desfășurării acestora (minim 2 sesiuni ordinare anual):
 2. a) documentarea, planificarea și promovarea examenelor pentru traducători;

– Concepe/realizează materialele de publicare și promovare a examenelor pentru traducători și le transmite către serviciul marketing și responsabilului IT pentru a fi postate pe site, realizare newsletter, anunțuri Facebook

 1. b) înscrierea candidaților;
 • Acordă informații și consultații potențialilor participanți, persoanelor care sunt interesate de examenul pentru traducători, prin email, telefon și la sediul instituției;
 • Completează Registrul general al candidaților înscriși la examenul pentru traducători, pe parcursul înscrierilor;
 • Verifică datele introduse în Registru pentru a putea trece la organizarea examenelor
 1. c) pregătirea documentelor și a condițiilor necesare desfășurării examenelor;
 • Repartizează candidații pentru examene în funcție de următoarele criterii: limba străină, domeniu, numărul de probe pentru fiecare candidat, numărul sălilor de examene cu numărul de locuri aferente, numărul zilelor de examene;
 • Întocmește următoarele documente:
 • tabelul cu repartizarea candidaților, în ordine alfabetică
 • tabele cu repartizarea candidaților pe fiecare sală de examene
 • tabele de prezență la examene
 • Transmite compartimentului IT tabelul cu repartizarea candidaților în ordine alfabetică pentru a fi publicat pe site-ul INCFC, pe pagina corespunzătoare, cu cel puțin 7 zile înaintea examenelor;
 • Afișează tabelele cu repartizarea candidaților pe fiecare sală de examene la avizier, în apropierea sălilor de examene, cu cel puțin o zi înaintea începerii sesiunii de examene;
 • Estimează numărul necesar și identifică supraveghetori pentru desfășurarea examenelor;
 • Verifică dacă există subiecte pentru toate solicitările candidaților.

Dacă este necesară achiziționarea unor subiecte realizează următoarele activități:

 • întocmește un referat de necesitate pentru achiziționarea subiectelor;
 • întocmește o notă de fundamentare pentru încheierea contractelor necesare achiziționării subiectelor;
 • contactează evaluatorii propuși pentru elaborarea subiectelor și le transmite tipul și numărul subiectelor necesare, precum și caracteristicile acestora;
 • transmite compartimentului resurse umane documentele necesare întocmirii contractelor pentru achiziționarea subiectelor;
 • verifică subiectele primite de la evaluatori și întocmește o notă de predare–recepție subiecte,  pe care o transmite compartimentului contabilitate;
 • Participă la selectarea subiectelor necesare, conform centralizatorului de subiecte;
 • Afișează la vedere instrucțiunile privind conduita candidaților în timpul examenelor;
 • Transmite personalului de pază al instituției listele cu repartizarea candidaților în vederea asigurării accesului acestora la sălile de curs.
 1. d) desfășurarea examenelor;
 • Verifică dacă sunt îndeplinite toate condițiile pentru buna desfășurare a examenelor;
 • Oferă informații candidaților prezenți legate de procedura de organizare a examenelor și de evaluare a tezelor;
 1. e) evaluarea tezelor și afișarea rezultatelor;
 • Identifică evaluatorii necesari și disponibili;
 • Repartizează tezele pentru fiecare evaluator;
 • Completează foile de notare și procesele verbale de predare-primire teze pentru fiecare evaluator;
 • Contactează evaluatorii și stabilește întâlniri cu ei în funcție de disponibilitatea acestora;
 • Selectează al treilea evaluator pentru situațiile în care este o diferență de notare mai mare decât cea acceptată conform regulamentului;
 • Întocmește și transmite către compartimentele contabilitate și resurse umane documentele necesare celei de-a treia evaluări, dacă este cazul: notă justificativă, documente pentru realizarea contractelor;
 • Întocmește foi de notare și procese verbale de primire teze pentru evaluarea a treia;
 • Verifică mediile finale;
 • Trece numele candidaților pe foile de notare;
 • Completează Registrul candidaților cu mediile obținute;
 • Verifică corectitudinea datelor;
 • Transmite rezultatele compartimentului IT pentru a fi publicate pe site;
 • Asigură confidențialitatea privind numele evaluatorilor desemnați pentru corectarea lucrărilor în cadrul fiecărei sesiuni de examene;
 • Transmite compartimentului IT perioada de primire a contestațiilor pentru a fi publicată pe site;
 • Oferă asistență candidaților care doresc să-și vadă teza;
 • Transmite persoanei desemnate cu scrierea certificatelor de traducător documentele necesare scrierii certificatelor;
 • Transmite și departamentului IT, online, Registrul candidaților înscriși, în vederea completării bazei de date.
 1. f) rezolvarea contestațiilor;
 • Oferă asistență pe mail, telefon și la sediul instituției candidaților care doresc să depună contestații;
 • Selectează lucrările pentru care s-au depus contestații, le resigilează și asigură securizarea prin acoperirea notei consemnate în urma evaluării inițiale;
 • Verifică respectarea regulamentului de notare;
 • Selectează al treilea evaluator pentru situațiile în care este o diferență de notare mai mare decât cea acceptată conform regulamentului;
 • Verifică mediile finale;
 • Participă la desigilarea tezelor;
 • Trece numele candidaților pe foile de notare;
 • Completează un tabel cu rezultatele contestațiilor;
 • Verifică corectitudinea datelor;
 • Modifică rezultatele din Registrul candidaților, dacă este cazul;
 • Transmite rezultatele compartimentului IT pentru a fi publicate pe site;
 • Transmite persoanei desemnate cu scrierea certificatelor de traducător documentele necesare scrierii certificatelor rezultate în urma contestațiilor;
 • Transmite compartimentului IT rezultatele contestațiilor în vederea completării bazei de date;
 • Oferă asistență candidaților care doresc să-și vadă tezele și referatele elaborate în urma contestațiilor;
 1. g) arhivarea documentelor.
  • Arhivează documentele conform procedurii de arhivare a INCFC;
  • Întocmește rapoarte, statistici periodic și la solicitarea șefilor ierarhici.
 2. Alte atribuții profesionale specifice prevăzute în ROF-ul Institutului:
 3. asigură funcționarea Comisiei centrale, precum și a comisiilor de examen, respectiv de soluționare a contestațiilor, cu respectarea procedurii legale în vigoare;
 4. propune programarea examenelor de atestare a traducătorilor, componența comisiilor de examinare și asigură condiții corespunzătoare pentru desfășurarea examenelor de atestare;
 5. asigură evidența prezenței și rezultatelor cursanților și comunică aceste date compartimentelor cu atribuții în domeniu;
 6. identifică și propune spre aprobare colaborarea cu specialiști evaluatori cu experiență de competențe profesionale specifice, pentru pregătirea și desfășurarea examenelor de atestare;
 7. oferă informații publicului interesat despre programul examenelor de atestare desfășurate de Institut;
 8. asigură arhivarea tuturor documentelor utilizate în cadrul sesiunilor de examen conform procedurii de arhivare aplicabile la nivelul Institutului;
 9. participă la elaborarea raportului anual conținând principalele rezultate ale activităților derulate la nivelul Compartimentului atestare traducători, precum și la rapoartele și informările comunicate managerului/directorului formare-dezvoltare;
 10. participă la inventarierea anuală în vederea închiderii bilanțului contabil și furnizarea datelor corecte și complete membrilor comisiei de inventariere;
 11. raportează superiorului ierarhic orice abateri disciplinare sau situații și evenimente semnificative survenite în activitatea sa;
 12. la solicitarea superiorului ierarhic participă la diverse forme de pregătire și perfecționare profesională;
 13. manifestă bună credință și loialitate față de instituție și nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaților săi;
 14. participă la procesul de evaluare periodică a performanțelor profesionale, în conformitate cu normele interne in vigoare;
 15. participă la acțiuni interne/externe prevăzute de legislația în vigoare referitoare la siguranța și sănătatea în muncă, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență (SSM_PSI);
 16. la solicitarea superiorului ierarhic, participă la conferințe, colocvii, simpozioane, sesiuni de informare și documentare etc. în domeniul specific de activitate;
 17. participă activ la implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul Compartimentului atestare traducători și pentru implementarea standardelor controlului intern managerial, conform prevederilor legale aplicabile
 18. respectă și aplică prevederile legislației în vigoare și a procedurilor interne din domeniul sănătății și securității muncii (SSM), cele care privesc paza și protecția împotriva incendiilor (PSI), precum și oricare alte măsuri dispuse de conducerea INCFC în scopul protejării patrimoniului, a imaginii instituției, a angajaților etc.;
 19. îndeplinește orice alte sarcini de lucru date de către șefii ierarhici, conforme cu pregătirea profesională și nivelul studiilor deținut.

 

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

 • Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
 1. cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care  să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae – Model european.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 11.01.2021, ora 17.00, la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 219), compartimentul Resurse Umane. Persoana de contact este dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Institutului și pe pagina de internet a acestuia (www.culturadata.ro) până la data de 12.01.2021, ora 17.00.

Candidații nemultumiți de rezultatele selecției dosarelor de înscriere pot depune contestație până la data de 13.01.2021, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 15.01.2021, ora 17.00.

 

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.

 1.  Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date și se va desfăşura în data de 19.01.2021, ora 12.00(fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 217).

Rezultatele probei scrise se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 21.01.2021, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 22.01.2021, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 25.01.2021, ora 17.00.

 1. Interviul se se va desfăşura în data 26.01.2021, ora 12.00, la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 217);

Rezultatele interviului se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 27.01.2021, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 28.01.2021, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 01.02.2021, ora 17.00.

 Rezultatul final al concursului se afișează la sediu și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro), până la data de 02.02.2021.


BIBLIOGRAFIE:

 1. Hotărârea nr.1069 din 11 decembrie 2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. OMC nr.2531/21.01.2020 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, cu modificările și completările ulterioare.
 3. OG nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată 13.02.2014;
 4. Ordinul nr. 270/273/2002 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică pentru aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România (COR) – MO nr.531/2002;
 5. Ordinul nr. 3712/1721/2018 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale şi a modelului de standard occupational, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 480 din 11 iunie 2018;
 6. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, republicată 2014 (articolele referitoare la educația permanentă).
 7. HG nr. 918/2013 noiembrie 2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare.
 8. ORDIN   nr.353 din 23 iulie 2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, cu modificările și completările ulterioare.
 9. Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor, cu modificările și completările ulterioare.
 10. LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 11. O.M.C. nr.2566/05.02.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de obținere a certificatului de traducător în și din limbi străine.

Actualizare 12.01.2021

PROCES VERBAL privind SELECŢIA DOSARELOR depuse de participanţii la concursul organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada 24.12.2020-27.01.2021, pentru ocuparea postului de execuție vacant Documentarist, gradul I (S), în cadrul Direcției formare-dezvoltare, Serviciul Formare, Compartimentul Atestare Traducători

Actualizare 15.01.2021

PROCES VERBAL privind rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilor înregistrate la proba selecției dosarelor de înscriere depuse de participanţii la concursul organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada 24.12.2020-27.01.2021, pentru ocuparea postului de execuție vacant Documentarist, gradul I (S), în cadrul Direcției formare-dezvoltare, Serviciul Formare, Compartimentul Atestare Traducători

Actualizare 21.01.2021

PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanții la proba scrisă a concursului organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, în perioada 24.12.2020-27.01.2021, pentru ocuparea postului de execție vacant Documentarist, gradul I (S), în cadrul Direcției formare-dezvoltare, Serviciul Formare, Compartimentul Atestare Traducători

Actualizare 25.01.2021

PROCES VERBAL privind rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilor înregistrate la proba scrisă a concursului organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada 24.12.2020-27.01.2021, pentru ocuparea postului de execție vacant Documentarist, gradul I (S), în cadrul Direcției formare-dezvoltare, Serviciul Formare, Compartimentul Atestare Traducători

Actualizare 26.01.2021

RAPORTUL FINAL al concursului organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada 24.12.2020-27.01.2021, pentru ocuparea postului de execție vacant Documentarist, gradul I (S), în cadrul Direcției formare-dezvoltare, Serviciul Formare, Compartimentul Atestare Traducători