26 aprilie 2023

Anunț public de scoatere la concurs a postului vacant de Documentarist, debutant, bază (S)

în cadrul Compartimentului Management cursuri

 • Noutati

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, HG nr.1336 / 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Legii-cadru nr. 153/2047 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, la sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada 26.04.2023-30.05.2023, concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de Documentarist, debutant, bază (S), în cadrul Compartimentului Management cursuri, pentru perioada determinată de 2 ani cuprinsă între 01.06.2023 – 01.06.2025, cu normă întreagă (8 ore/zi).

 

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu și capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea
 8. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii
 9. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h)

 

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

1.Studii: studii superioare absolvite cu diplomă de licență, în domeniul cultural sau economic;

 1. Vechime în muncă:
 2. Vechime în specialitate: debutant cu activitate specifică managementului proiectelor culturale
 3. Limbi străine(necesitate și nivelde cunoaștere): engleză nivel mediu

5.Perfecționări (specializări): cursuri de perfecționare în domeniile studiilor de specialitate sau conexe

6.Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Microsoft Office Excel, PowerPoint (nivel avansat)

 1. Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaționare și cooperare în echipă, capacitate de analiză si sinteză, adaptabilitate la situații noi, putere de concentrare în condiții de stres; bun organizator, ordonat, dinamic, corectitudine, moralitate, amabilitate, respect față de ceilalți angajați și față de partenerii și colaboratorii INCFC, spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală
 2. Cerințe specifice):cunoașterea legislației în domeniul formării profesionale și educației permanente; disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții; disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în țară și străinătate;

 

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:

 1. documentarea, planificarea, promovarea, administrarea și evaluarea programelor de formare profesională din domeniul managementului cultural (minim 3 programe de formare profesională coordonate/an; minim 6 sesiuni/module organizate/an): 1. Manager Cultural; 2. Manager de proiect; 3. Marketing cultural, detaliate conform standardelor de performanță, prevăzute în Anexa nr.1 și listei operațiunilor specifice, prevăzute în Anexa nr. 2:
 2. documentarea, planificarea și promovarea programului de formare profesională;
 3. pregătirea documentelor și a condițiilor necesare desfășurării cursurilor;
 4. înscrierea participanților;
 5. realizarea dosarului electronic al cursului/ modulului;
 6. alte activități desfășurate pe parcursul programului de formare profesională;
 7. evaluarea finală a cursanților.
 8. alte atribuții profesionale specifice prevăzute în ROF-ul INCFC:
 9. analizează și planifică programe de formare profesională pentru ocupații specifice domeniului culturii;
 10. identifică ocupații specifice domeniului culturii, pentru care se pot organiza noi programe de formare profesională continuă și propune conducerii INCFC includerea acestora în oferta instituției;
 11. întocmește și actualizează planurile pentru programele de pregătire pe care le coordonează și le supune spre aprobare managerului;
 12. propune programarea examenelor de absolvire, componența comisiilor de examinare și de soluționare a contestațiilor și asigură condiții corespunzătoare pentru desfășurarea examenelor de absolvire;
 13. întreprinde demersurile în vederea obținerii avizelor necesare pentru derularea programelor la absolvirea cărora se eliberează certificate de absolvire sau de calificare, cu acoperire națională;
 14. asigură evidența prezenței și rezultatelor cursanților și comunică aceste date compartimentelor cu atribuții în domeniu;
 15. identifică și propune spre aprobare conducerii INCFC, criteriile de selecție a formatorilor, colaborarea cu formatori cu experiență de competențe profesionale specifice, pentru pregătirea și derularea programelor de formare profesională;
 16. formulează și prezintă propuneri conducerii Institutului privind nivelul tarifelor percepute pentru activitățile derulate în cadrul programelor de formare profesionalăpe care le coordonează;
 17. oferă informații publicului interesat despre procesul de formare profesională și despre programele desfășurate de Institut;
 18. colaborează cu furnizorii de educație din sistemul educației formale inițiale (licee, universități etc.) pentru oferirea de servicii de consiliere profesională și îndrumare vocațională absolvenților de nivel mediu și superior;
 19. oferă consultanță de specialitate în vederea evaluării și certificării de formatori în domeniul culturii;
 20. participarea la implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul Compartimentului management cursuri și pentru implementarea standardelor controlului intern managerial, conform prevederilor din OSGG nr. 600/2018*, (ex: elaborarea și actualizarea listei activităților desfășurate, elaborarea și actualizarea procedurilor etc.);
 21. respectă și aplică prevederile legislației în vigoare și a procedurilor interne din domeniul sănătății și securității muncii (SSM), cele care privesc paza și protecția împotriva incendiilor (PSI), precum și oricare alte măsuri dispuse de conducerea INCFC în scopul protejării patrimoniului, a imaginii instituției, a angajaților etc.;
 22. se îngrijește de constituirea dosarelor în vederea arhivării documentelor din Compartimentul Management cursuri;
 23. participă la conferințe, colocvii, simpozioane, cursuri de formare profesională, sesiuni de informare și documentare etc. în domeniul specific de activitate (minim 1 participare / 2 ani);
 24. îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa, potrivit legii.

 ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

 • Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
 1. Formular/cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului (document anexat prezentului anunț);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, afalte în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin caer s-a realizat schimbarea de nume, după caz
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 5. documente care atestă experiența profesională generală și specifică solicitată pentru ocuparea postului – copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. cazierul judiciar / extrasul de pe cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medical de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină.
 9. alte documente relevante privind domeniul de expertiză solicitat.

 

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(3) În cazul documentului prevăzut la pct (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării interviului.

(4) Actele prevăzute la pct.1 lit.b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 11.05.2023, ora 17.00, la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 219), compartimentul Resurse Umane. Persoana de contact este dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Institutului și pe pagina de internet a acestuia (www.culturadata.ro) până la data de 15.05.2023, ora 17.00.

Candidații nemultumiți de rezultatele selecției dosarelor de înscriere pot depune contestație până la data de 16.05.2023, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 17.05.2023, ora 17.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul va consta în:

 1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date și se va desfăşura în data de 18.05.2023, ora 11.00(fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 229).

Rezultatele probei scrise se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 19.05.2023, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 22.05.2023, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 23.05.2023, ora 17.00.

 1. Interviul se se va desfăşura în data 24.05.2023, ora 11.00, la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 229);

Rezultatele interviului se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 25.05.2023, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 26.05.2023, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 29.05.2023, ora 17.00.

 Rezultatul final al concursului se afișează la sediu și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro), până la data de 30.05.2023, ora 17.00.


ANEXA nr. 1 Formular – cerere de înscriere


BIBLIOGRAFIE:

 1. Hotărârea nr.1069 din 11 decembrie 2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. OMC nr.2531/21.01.2020 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, cu modificările și completările ulterioare.
 3. OG nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată 13.02.2014;
 4. Ordinul nr. 270/273/2002 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică pentru aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România (COR) – MO nr.531/2002;
 5. Ordinul nr. 3712/1721/2018 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale şi a modelului de standard occupational, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 480 din 11 iunie 2018;
 6. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, republicată 2014 (articolele referitoare la educația permanentă).
 7. HG nr. 918/2013 noiembrie 2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare.
 8. ORDIN   nr.353 din 23 iulie 2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, cu modificările și completările ulterioare.
 9. Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor, cu modificările și completările ulterioare.
 10. LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Actualizare 15.05.2023: Proces verbal privind selecția dosarelor

Actualizare 17.05.2023 – Anunț ANULARE concurs

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), instituție publică de cultură, de importanță națională, aflată în subordinea Ministerului Culturii, înființată în baza dispozițiilor art.1 și art.4 din OUG nr.72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare, și ale HG nr.1069/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, cu modificările și completările ulterioare, reprezentat legal prin doamna conf. univ. dr. Carmen CROITORU, în calitate de Director general;

În conformitate cu prevederile OUG nr. 34 din 12 mai 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

Ținând cont de faptul că, Institutul a publicat, la data de 15.05.2023, procesul verbal de selecția dosarelor depuse de participanţii la concursul organizat, în perioada 26.04.2023-30.05.2023, pentru ocuparea postului de execuție vacant Documentarist, debutant, bază (S), în cadrul Compartimentului Management cursuri;

Declară ANULAT concursul în cauză.