27 septembrie 2021

Anunț public de scoatere la concurs a postului vacant de Consilier Juridic, gradul IA (S)

 • Noutati

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legii-cadru nr. 153/2047 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, la sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada 27.09.2021-29.10.2021, concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de Consilier juridic, gradul IA (S), în cadrul Compartimentului juridic.

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

1. Studii de specialitate: studii superioare de specialitate juridică/de drept, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;

2. Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecţionare/specializare în domeniul studiilor de specialitate și în cel putin unul dintre domeniile principale de activitate al institutului, master în științe juridice;

3. Vechimea în muncă/specialitate necesară: minim 6 ani și 6 luni

4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Pachet Microsoft Office,  cunoștințe de operare PC, nivel avansat, inclusiv programe de specialitate (ex. program de legislație) 

5. Limbi străine: limba engleză _ nivel mediu

6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilități de negociere, diplomație, toleranță, capacitate de comunicare, relaţionare și cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi față de partenerii şi colaboratorii INCFC, spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală

7. Cerinţe specifice: cunoaşterea temeinică a legislaţiei aplicabile sistemului public în domeniul contabilităţii, salarizării, legislației muncii, contenciosului administrativ, dreptul comun, achiziții publice, respectiv cunoașterea legislației specifice sectorului ocupațional cultură (cercetare și formare profesională); capacităţi de previziune, organizare, decizie, coordonare, control-evaluare; capacitate de autoorganizare și prioritizare a sarcinilor;  capacitate de asumare a răspunderii; competențe în culegerea, clasificarea și interpretarea informațiilor în vederea pregătirii rapoartelor; disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii; disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară şi străinătate

 

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:

 1. acordă consultanță și reprezentare juridică instituției, pe baza delegaţiei date de conducerea instituţiei
 2. apără interesele instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu alte organisme, cu persoane fizice sau juridice
 3. asigură legalitatea desfăşurării şi apărării intereselor Institutului
 4. întocmeşte, redactează toate actele specifice pentru susţinerea, în instanţele de orice grad, a intereselor legitime ale Institutului
 5. exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti considerate neîntemeiate şi nelegale
 6. avizează, din punctul de vedere al legalităţii, actele juridice producătoare de efecte juridice în care Institutul este parte
 7. avizează, din punctul de vedere al legalităţii, orice măsuri care sunt de natură să angajeze răspunderea patrimonială a Institutului ori să aducă atingere drepturilor acestuia sau ale personalului din cadrul acestuia
 8. avizează deciziile emise de manager
 9. elaborează propuneri cu privire la acte normative care privesc activitatea Institutului
 10. conlucrează cu compartimentele Institutului interesate în întocmirea de acte, contracte, decizii etc., asigurând conformitatea acestora cu dispoziţiile legale
 11. asigură transmiterea către compartimentele interesate ale Institutului a reglementărilor legale nou-apărute
 12. elaborează sau, după caz, analizează şi avizează, din punctul de vedere al legalităţii, proiectele de acte juridice şi de contracte în care Institutul este parte, asigurând conformitatea acestora cu dispoziţiile legale;
 13. formulează opinii fundamentate privind legalitatea, la solicitarea managerului
 14. se preocupă de permanenta actualizare a bazei informatice legislative a Institutului
 15. acordă asistenţă juridică tuturor structurilor organizatorice din cadrul Institutului
 16. întocmește referate de necesitate, note de fundamentare și/sau justificative pentru achiziționarea de bunuri/servicii și/sau produse necesare la nivelul compartimentului juridic
 17. participă la elaborarea proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli
 18. întocmeșteadrese sau alte documente administrative aferente desfășurării activitații Compartimentului juridic;
 19. participă la inventarierea anuală în vederea închiderii bilanţului contabil şi furnizarea datelor corecte şi complete membrilor comisiei de inventariere
 20. la propunerea superiorului ierarhic, participă la diverse forme de pregătire şi perfecţionare profesională, inclusiv conferințe, colocvii, comunicări de specialitate;
 21. participă la realizarea raportului anual de activitate la nivelul Institutului, conform pregătirii sale profesionale ;
 22. furnizează, la cererea superiorilor ierarhici, rapoarte şi informări ce țin de activitatea desfășurată în cadrul Compartimentului juridic
 23. la desemnarea superiorilor ierarhici colaborează cu ceilalţi angajaţi, cu specialiştii din minister sau din alte ministere, precum şi cu alţi specialişti din domeniu;
 24. participă la implementarea controlului intern managerial conform indicațiilor primite de la superiorul ierarhic
 25. arhivează documentele emise și deținute la nivelul Compartimentului juridic, conform procedurii
 26. raportează superiorului ierarhic orice abateri disciplinare sau situaţii şi evenimente semnificative survenite în activitatea sa
 27. negociază şi conciliază situaţiile conflictuale apărute în relaţiile interpersonale;
 28. cunoaşte, aplică şi respectă normele, procedurile şi regulamentele interne precum și dispozițiile legale incidente;
 29. păstrează confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor la care are acces în cadrul serviciului;
 30. manifestă bună credinţă şi loialitate faţă de instituție şi nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaţilor săi;
 31. participă la procesul de evaluare periodică a performanţelor profesionale, în conformitate cu normele interne in vigoare;
 32. respectă și aplică prevederile legislației în vigoare și a procedurilor interne din domeniul sănătății și securității muncii (SSM), cele care privesc paza și protecția împotriva incendiilor (PSI), precum și oricare alte măsuri dispuse de conducerea I.N.C.F.C. în scopul protejării patrimoniului, a imaginii instituției, a angajaților etc.
 33. realizează orice altă sarcină trasată de superioriorul ierarhic, în cadrul pregătirii sale profesionale;

 

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care  să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae – Model european.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 11.10.2021, ora 17.00, la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 219), compartimentul Resurse Umane. Persoana de contact este dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Institutului și pe pagina de internet a acestuia (www.culturadata.ro) până la data de 12.10.2021, ora 17.00.

Candidații nemultumiți de rezultatele selecției dosarelor de înscriere pot depune contestație până la data de 13.10.2021, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 14.10.2021, ora 17.00.

 

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.

1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date și se va desfăşura în data de 19.10.2021, ora 12.00(fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 217).

Rezultatele probei scrise se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 20.10.2021, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 21.10.2021, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 22.10.2021, ora 17.00.

2. Interviul se se va desfăşura în data 25.10.2021, ora 14.00, la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Blvd. Mircea Voda – etaj 2, camera 217);

Rezultatele interviului se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 26.10.2021, ora 17.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație până la data de 27.10.2021, ora 17.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro) până la data de 28.10.2021, ora 17.00.

Rezultatul final al concursului se afișează la sediu și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro), până la data de 29.10.2021, ora 17.00.


BIBLIOGRAFIE:

 

 1. Legea nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Statutul profesiei de consilier juridic;
 3. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr.287/2009 – Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr.134/2010 – Codul de procedură civilă – republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 286/2009 – Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 135/2010 – Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Hotarirea 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 10. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
 11. Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și alte drepturi conexe, cu modificările și completările ulterioare;
 14. OUG nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură cu modificările și completările ulterioare;
 15. Legea nr.227/2015_Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 16. Ordonanţa Guvernului nr. 119/31.08.1999 – privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 17. OMFP nr. 1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 18. Ordin nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;
 19. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, republicată(articolele referitoare la educația permanentă);
 20. HG 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare;
 21. G. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată;
 22. M.C. nr.2566/05.02.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de obținere a certificatului de traducător în și din limbi străine
 23. Ordinul nr. 3712/1721/2018 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale şi a modelului de standard occupational, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 480 din 11 iunie 2018
 24. ORDIN   Nr. 353/5202 din 23 iulie 2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 25. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,
 26. G. nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 27. Ordinal ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor;
 28. Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.890 din 27.12.2012, modificat prin Ordinul M.E.N. nr.4204/2013;
 29. Legea nr. 24/2000privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
 30. Legea nr. 73/1993pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 31. Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994pentru aprobarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicată, cu modificările ulterioare;
 32. Legea nr. 52/2003privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 33. Hotărârea Guvernului nr. 50/2005pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, republicată;
 34. Hotărârea Guvernului nr. 775/2005pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central;
 35. Hotărârea Guvernului nr. 870 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătățirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administrației publice centrale,
 36. Hotărârea  Guvernului  nr.  518/1995 privind  unele  drepturi și  obligații  ale personalului  român  trimis  în  străinătate  pentru  îndeplinirea  unor  misiuni  cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;
 37. Hotărârea   Guvernului   nr.   714/2018 privind   drepturile şi   obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;
 38. OUG nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare;
 39. HG nr.1069/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturala, cu modificările și completările ulterioare;
 40. OMC nr.2531/21.01.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și Funcționare a Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală.

 

 


Actualizare 12.10: PROCES VERBAL privind SELECŢIA DOSARELOR depuse de participanţii la concursul organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), în perioada 27.09.2021-29.10.2021, pentru ocuparea postului de execuție vacant Consilier juridic, gradul IA (S), în cadrul Compartimentului juridic

Actualizare 20.10: PROCES VERBAL privind rezultatele obținute de participanții la proba scrisă a concursului organizat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, în perioada în perioada 27.09.2021-29.10.2021, pentru ocuparea postului de execuție vacant Consilier juridic, gradul IA (S), în cadrul Compartimentului juridic

Actualizare 29.10: RAPORTUL FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de execuție vacant Consilier juridic, gradul IA (S), în cadrul Compartimentului Juridic