Desfăşurare examene traducători

 • Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate;

 • Se interzice candidaţilor să intre în sală cu orice fel de materiale (manuale, notiţe, însemnări, ghiduri, îndrumare, dicţionare explicative etc.) care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de comunicare. Candidaţii pot introduce în săli şi folosi în timpul examenului numai dicţionare bilingve tipărite. Supraveghetorii vor verifica respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli;

 • Înainte de deschiderea plicurilor cu subiectele de examen, supraveghetorii vor prezenta candidaţilor modul de desfăşurare a probei şi modul de completare a datelor personale pe foaia tipizată;

 • Candidaţii ocupă locurile în săli conform listelor afişate la intrare. Fiecare candidat primeşte o coală de hârtie tipizată pe colţul căreia îşi înscrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale (în ordinea în care sunt trecute în cartea de identitate sau buletin);

 • Colţul colii tipizate va fi lipit numai după ce supraveghetorii au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute, şi se va aplica ştampila tip „Comisia de examen – Traducători” peste colţul închis şi lipit al lucrării;

 • Înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigilează, precum şi realizarea de orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării, atrag după sine anularea lucrării scrise;

 • Pentru ciorne, candidaţii primesc hârtie de scris cu ştampila „Comisia de examen – Traducători”. Conţinutul ciornelor nu se ia în considerare la evaluarea lucrării;

 • La expirarea timpului regulamentar (2 ore) sau la terminarea lucrării, candidaţii predau lucrările şi semnează de predarea acestora;

 • În cazuri excepţionale este permisă părăsirea temporară a sălii de examen, iar candidatul care solicită acest lucru va fi însoţit de unul dintre supraveghetori până la întoarcerea în sală;

 • Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră;

 • Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie cuvântul, rândul sau pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidaţi doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, aceştia primesc alte coli tipizate. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către supraveghetori, menţionându-se pe ele „anulat” şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise.